Printer Friendly

Rules: Litera prizes for creative writing/Reglement: Litera-pryse vir kreatiewe skryfkuns.

The Editorial Board of Literator yearly awards two prizes for the best contributions for a calendar year in the section "Litera". These prizes will be known as the Litera prizes for creative writing.

Two prizes will be awarded, one for writers who have already published a collection in the genre concerned, and one for writers who have not yet published a collection (that is, who are regarded as making their debut).

The Editorial Board determines to whom the prizes will be awarded, and it may appoint external judges to help with the evaluation of contributions. The decisions of the Editorial Board are final and no correspondence on this matter will be entered into.

The Editorial Board reserves the right to make no award for a particular year or in a particular category, or to divide a prize among different authors.

The names of the authors to whom the awards have been made, will be published in the first issue of Literator of the subsequent calendar year.

Die Redaksie van Literator ken jaarliks twee pryse toe vir die beste bydraes vit 'n kalenderjaar in die rubriek "Litera". Hierdie pryse sal bekend staan as die Litera-pryse vir kreatiewe skryfkuns.

Twee pryse word toegeken, een vir skrywers wat reeds 'n bundel in die betrokke genre gepubliseer het, en een vir skrywers wat nog nie 'n bundel gepubliseer het nie (dit wil se wat as debutante beskou word).

Die Redaksie bepaal aan wie die pryse toegeken word, maar die Redaksie kan buitebeoordelaars gebruik oto met die beoordeling behulpsaam te wees. Die beslissings van die Redaksie is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

Die Redaksie behou hom die reg voor om vir 'n spesifieke jaar of vit 'n spesifleke kategorie nie 'n prys toe te ken nie, of om 'n prys onder verskillende skrywers te verdeel.

Die name van die skrywers aan wie die pryse toegeken is, sal bekendgemaak word in die eerste uitgawe van Literator van die daaropvolgende kalenderjaar.

COPYRIGHT 2009 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies
Date:Apr 1, 2009
Words:328
Previous Article:Section for creative writing/Rubriek vir skeppende werk.
Next Article:creature@creative.son.net/kreature@kreatief.so.net.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters