Printer Friendly

Risk factors for and clinical outcomes of bloodstream infections caused by extended-spectrum-[beta]-lactamase-producing Klebsiella species in children: results of a 5 year study/Cocuklarda genislemis spektrumlu [beta]-laktamaz ureten Klebsiella kan akimi enfeksiyonunda risk faktorleri ve klinik sonuclari: bes yillik calisma.

Giris

Klebsiella turleri yenidoganlarda, notropenik ve altta yatan hastaligi olanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Ozellikle yogun bakim unitelerinde sik karsilasilan mikroorganizmalardandir (1). Klebsiella pneumoniae kan akimi enfeksiyonuna neden olan etken olup hastanede yatan hastalarda solunum yolundan izole edilen ucuncu siklikta patojendir (2,3) Klebsiella turleri tum beta laktam antibiyotiklere hassas iken ilk olarak 1983'te Almanya'da genislemis spektrumlu [beta]-laktamaz (GSBL) ureten Klebsiella pneumoniae bildirilmistir (4). K. pneumoniae suslarinda GSBL prevalansi %12-44 arasinda degismektedir (5). GSBL ureten mikroorganizmalarla olusan enfeksiyonlar son zamanlarda oldukca buyuk bir problem olusturmaktadir (6). Bu mikroorganizmalar siklikta pek cok antimikrobiyal ajana direnc gosterirler. Ozellikle beta laktam inhibitoru iceren tum penisilinlere ve sefalosporinlere direnclidirler (7). GSBL ureten mikroorganizmalara bagli ciddi enfeksiyonlarin tedavisinin guc ve mortalite riskinin yuksek oldugu bildirilmektedir (8,9). GSBL uretimi icin santral venoz kateter kullanimi, mekanik ventilasyon tedavisi uygulanmasi, 3. kusak sefalosporin antibiyotik kullanimi, yogun bakim unitesinde yatis ve prematurite risk faktorleri olarak bulunmustur (1,8). Son iki dekat boyunca tum dunyada beta laktam halkasi iceren antibiyotik ve genis spektrumlu sefalosporin kullanimi oldukca artmistir. Bu da GSBL ureten mikroorganizmalarin en sik olarak da E.coli ve K.pneumoniae'nin ortaya cikisini kolaylastirmistir (10). Bu enfeksiyonlarin tedavisinde kullanilan secenekler sinirlidir ve karbapenemler tedavide kullanilan ajanlardir (11). Kontrolsuz antibiyotik kullaniminin coklu ilac direncli mikroorganizmalarla enfeksiyonlarda artisa neden oldugu bugun artik bilinmektedir (12). Bu nedenle coklu ilac direncli mikroorganizmalarln ortaya cikmasina neden olan risk faktorlerini ortadan kaldiracak veya azaltacak yontemlerin arastirilmasi ve gelistirilmesi cok onemlidir (13). Eriskinlerde risk faktorleri ve epidemiyolojik verilerle ilgili pek cok calisma olmasina ragmen cocuklarla ilgili veriler oldukca sinirlidir (14).

Bu calismada GSBL ureten Klebsiella turleri bakteriyemilerinde risk faktorlerinin ve klinik sonuclarinin degerlendirilmesi amaclanmistir.

Gerec ve Yoritem

Uludag Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Klinigi 100 yatakli (8 yatak Cocuk yogun bakim unitesi, 15 yatak Yenidogan yogun bakim unitesi, 19 yatak Hematoloji-Onkoloji unitesi, 58 yatak Genel pediatri servisi) olup yillik yatan hasta sayisi ortalama 2052 ve gunluk doluluk orani %90 uzerindedir. Calisma doneminde klinigimizde toplam 11 personel (3'u Yenidogan yogun bakim unitesi, 2'si Cocuk yogun bakim unitesi, 2'si Hematoloji-Onkoloji unitesi, 4'u Genel pediatri servisi) vardi.

Bu calismada Uludag Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Kliniginde 1 Ocak 2003 ve 31 Aralik 2007 yillari arasinda yatan, kan kulturunde Klebsiella spp. uremesi, hastalarin prospektif olarak toplanan klinik ve mikrobiyolojik verileri retrospektif olarak degerlendirildi. Hastane kaynakli enfeksiyon tanimlari hastalik kontrol ve onleme merkezi (CDC) kriterlerine gore yapildi (15). Kan kulturu icin BACTEC peds plus/F (BD, Sparks, MD) siseleri kullanildi. Mikroorganizmanin identifikasyonu ve antibiyotik duyarliliginin belirlenmesinde otomatize Phoenix kultur sistemi (BD, Pont de Claix, France) kullanildi ve NCCLS onerileri dogrultusunda yapildi (16). Kan kulturunde Klebsiella spp. izole edilen hastalarin demografik ozellikleri, bakteriyemiden once hastanede kalis sureleri, altta yatan hastaliklari, notropeni, immunsupresif tedavi alimi, tani aninda septik sok varligi, operasyon varligi, invaziv girisim (santral venoz kateter, uriner kateter, mekanik ventilasyon), baska hastanede yatis, bakteriyemiden once genis spektrumlu antibiyotik alimi (3.kusak sefalosporin, glikopeptid veya aminoglikozid), total parenteral nutrisyon tedavisi, mortalite oranlari, laboratuvar parametreleri (lokosit, trombosit, CRP) ile enfeksiyona ait klinik semptom ve bulgular kaydedildi. Notropeni, mutlak notrofil sayisinin < 1000/[mm.sup.3] olmasi olarak tanimlandi. GSBL-pozitif Klebsiella spp. bakteriyemili olgular vaka grubu, GSBL-negatif Klebsiella spp. bakteriyemili olgular kontrol grubuna dahil edildi. Iki grup risk faktorleri yonunden karsilastirildi. Mortaliteyi etkileyen faktorler degerlendirildi.

Istatiksel Analiz

Verinin istatiksel analizi SPSS 13 (SPSS, Chicago, IL, USA) istatistik paket programinda yapildi. Verinin normal dagilim gosterip gostermedigi Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Normal dagilmayan veri icin iki grup karsilastirmasinda Mann-Whitney U testi kullanildi. Kategorik verinin incelenmesinde Yates duzeltmeli Ki-kare testi ve Fisher'in kesin Ki-kare testi kullanildi. GSBL pozitif bakteriyemi saptanan hastalarda risk faktorleri siniflandirildi. GSBL uretimini etkileyen risk faktorleri tek degiskenli lojistik regresyon analizi ile degerlendirildi. P degerleri 0.05'in alti istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Calisma donemi boyunca Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Klinigine 10258 hasta yatisi yapildi. Klebsiella spp. bakteriyemisi 49 olguda saptandi, sikligi 4.7/1000 yatis olarak bulundu. Klebsiella suslarinin 28'inde (%57.1) GSBL pozitif Klebsiella spp. (vaka grubu) bakteriyemisi saptanirken, 21'inde (%42.9) GSBL negatif Klebsiella spp. (kontrol grubu) bakteriyemisi saptandi. Izole edilen suslarin 45'i (%91.8) K, pneumoniae, 4'u (%8.2) K, oxytoca idi. GSBL ureten Klebsiella turlerinin tamami karbapenem antiobiyotiklere duyarli bulundu. Kan akimi enfeksiyonlarinin 42'si (%85.7) nozokomiyal kaynakli olarak kabul edildi. Hastalarin demografik ve klinik ozellikleri Tablo 1'de verilmistir. Tablo 2 ve Tablo 3'de GSBL pozitif Klebsiella spp. ve GSBL negatif Klebsiella spp. bakteriyemili olgularin demografik ozellikleri ve risk faktorlerinin karsilastirilmasi verilmistir. GSBL ureten Klebsiella spp. kan akimi enfeksiyonlari icin risk faktorleri olarak genis spektrumlu antibiyotik alimi, uzamis yatis, santral venoz kateter varligi ve total parenteral beslenme anlamli bulundu (p<0.05). Klebsiella spp. bakteriyemili cocuklarda mortalite ile iliskili demografik ozellikler ve risk faktorleri Tablo IV ve Tablo V'te verilmistir. Mortalite ile iliskili predispozan faktorler olarak septik sok varligi, altta yatan kronik karaciger ve norolojik hastaligin olmasi, onceden genis spektrumlu antibiyotik alimi, santral venoz kateter varligi ve mekanik ventilasyon uygulanmasi saptandi (p<0.05). GSBL ureten Klebsiella spp. kan akimi enfeksiyonlu hastalarda mortalite %35.7 iken GSBL uretmeyen hastalarda %14.3 olarak saptandi, fark istatistiksel olarak anlamli bulunmadi (p>0.05).

Tartisma

Klebsiella spp. hastane kaynakli kan akimi enfeksiyonlarinin %5-10'unda etken patojendir (6). Klebsiella spp. bakteriyemili olgularimizin %85.7'si hastane kaynakli idi. Gunumuzde GSBL ureten mikroorganizmalarin neden oldugu enfeksiyonlar, ozellikle yogun bakim unitelerinde yuksek mortalite ve morbidite oranlari ile onemli bir problemdir (17). Calismada 49 Klebsiella spp. bakteriyemili olgunun %57.1'inde GSBL pozitifligi saptandi. Literaturde GSBL sikligi %12-44 arasinda degismektedir (5), bir calismada %51.8 oraninda GSBL uretimi bildirilmistir (8). GSBL pozitif Klebsiella spp. bakteriyemi oranimiz diger calismalara gore yuksek oranda idi. GSBL uretimi siklikla K, pneumoniae suslarinda gorulmektedir, K.oxytoca'da nadir bildirilmektedir (18). Calismamizda GSBL pozitif suslarin tamami K, pneumoniae idi, K.oxytoca suslarinda GSBL pozitifligi saptanmadi. Yapilan calismalarda 3.kusak sefalosporin kullaniminin GSBL uretimini indukledigi bildirilmektedir (6), benzer sekilde calismamizda da ozellikle enfeksiyondan once uzun sureli genis spektrumlu antibiyotik kullaniminin (%85.7) GSBL pozitif Klebsiella bakteriyemisi ile iliskili oldugu bulundu. GSBL uretimi icin santral venoz kateter, mekanik ventilasyon, 3. kusak sefalosporin antibiyotik kullanimi, yogun bakim unitesinde yatis ve prematurite risk faktorleri olarak bildirilmektedir (1,6,8). Calismamizda GSBL pozitif Klebsiella bakteriyemisi ile iliskili bulunan diger faktorler ise etken patojen olarak K, pneumonia'nin izole edilmesi, total parenteral nutrisyon, santral venoz kateter kullanimi ve uzun sureli hastanede yatis (> 14 gun) olarak saptanmistir. Stone ve arkadaslarinin calismasinda (19) vucudun normal savunma mekanizmalarini bozan durumlarin ve hastanede uzamis yatisin bakteriyel kolonizasyon ya da enfeksiyonu artirdigi belirtilmistir. Mulvey ve arkadaslari (20) invazif girisimlerin hastane ortaminda kolonizasyonu artirdigi, siklikla bakteriyemi acisindan risk olusturdugu bildirmislerdir. Yapilan calismalarda GSBL pozitif Klebsiella bakteriyemili olgularin enfeksiyon gelisiminden once ve sonra hastane yatis surelerinin uzun oldugu bildirilmektedir (1,10). Bu durumun Klebsiella bakteriyemisinin ozellikle altta yatan ciddi hastaligi olan kisilerde etken bir patojen olmasi ile iliskili olabilecegi dusunuldu. Olgularimizin tamaminda altta yatan ciddi hastalik vardi, %32.7'sinde malignite, %18.4'unde kronik karaciger hastaligi, %18.4'unde norolojik hastalik ve %12.2'sinde kalp hastaligi mevcut idi. Ancak her iki grup (vaka ve kontrol grubu) arasinda altta yatan hastalik yonunden fark bulunamadi.

Singh ve arkadaslarinin (21) yenidoganlarda yaptiklari bir calismada GSBL uretimi icin, dusuk dogum agirligi ve uzamis antibiyotik kullaniminin bagimsiz bir risk faktoru oldugu ifade edilmis, benzer bir sekilde Cin'de 2007 yilinda yenidogan yogun bakim unitesinde yapilan bir calismada, bu iki faktore ek olarak uzun sure mekanik ventilasyon tedavisinin de risk faktorleri arasinda oldugu belirtilmistir (4). Calismamizda yalnizca 4 yenidogan vakasi vardi. Vakalarin cogu klinik ve yogun bakimda izlenen hastalardi. Yenidogan sayisinin az olmasi nedeni ile prematurite ve dusuk dogum agirligi acisindan anlamlilik saptanmadi.

Calismamizda Klebsiella spp. bakteriyemisinde genel mortalite orani %26,5 saptanmis olup, GSBL pozitif Klebsiella spp. bakteriyemisinde (%35.7), GSBL negatif Klebsiella spp. bakteriyemisinde (%14,3) daha fazla olmasina karsin, istatiksel acidan anlamli fark bulunmamistir. Zautis TE ve arkadaslarinin (7) calismasinda benzer oranlar bildirilmistir, bu calismada GSBL pozitif Klebsiella spp. bakteriyemisinde mortalite %36, GSBL negatif Klebsiella spp. bakteriyemisinde %13 olarak saptamislardir. Yapilan baska bir calismada ise GSBL pozitif Klebsiella spp. bakteriyemisinde mortalite (%26.7), GSBL negatif Klebsiella spp. bakteriyemisinde (%5.7) olarak bildirilmektedir (6). Septik sok varligi, mekanik ventilasyon, antibiyotik alimi, altta yatan ciddi hastalik olmasi ve GSBL pozitifligi mortalite ile iliskili faktorler olarak bulunmustur (8,13). Onceki calismalarla uyumlu sekilde, calismamizda septik sok varligi, kronik karaciger hastaligi, norolojik hastalik, genis spektrumlu antibiyotik alimi, mekanik ventilasyon ve santral venoz kateter kullanimi mortalite ile iliskili bulundu.

Sonuc olarak Klebsiella spp. bakteriyemili olgunun %57.1'inde GSBL pozitifligi saptandi. Klebsiella spp. bakteriyemisinden once uzun sureli genis spektrumlu antibiyo tik kullanimi, total parenteral beslenme, santral venoz kateter kullanimi ve uzun sureli hastanede yatis (> 14 gun) GSBL uretimi icin risk faktorleri olarak bulundu. GSBL pozitif Klebsiella spp. bakteriyemisinde mortalite %35.7, GSBL negatif Klebsiella spp. bakteriyemisinde %14,3 olarak bulundu. Mortalite ile iliskili risk faktorleri olarak septik sok varligi, kronik karaciger hastaligi, norolojik hastalik, genis spektrumlu antibiyotik alimi, mekanik ventilasyon ve santral venoz kateter kullanimi saptandi. Cocuklarda bu konu ile ilgili sinirli sayida veri bulunmakla birlikte calismamizin sonuclari diger calismalari destekler niteliktedir. Ancak bu calismayi sinirlayan en onemli faktor vaka sayisinin istatiksel analiz icin sinirli olmasidir.

Kaynaklar

(1.) Kim YK, Pai H, Lee HJ, et al. Bloodstream infections by extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in children: epidemiology and clinical outcome. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 1481-91.

(2.) Pfaller AM, Jones RN, Doern GV, Kugler K. Bacterial pathogens isolated from patients with bloodstream infection: frequencies of occurence and antimicrobial susceptibility patterns from the SENTRY anti-microbial surveillance program (United States and Canada, 1997). Antimicrob Agents Chemother 1998; 42:1762-70.

(3.) Gales AC, Bolmstrom A, Sampaio J, Jones RN, Sader HS. Antimicrobial susceptibility of Klebsiella pneumoniae producing extended-spectrum [beta]-lactamase (ESBL) isolated in hospitals in Brazil. Braz J Infect Dis 1997; 1: 196-203.

(4.) Huang Y, Zhuang S, Du M. Risk factors of nosocomial infection with extended-spectrum beta-lactamase-producing bacteria in a neonatal intensive care unit in China. Infection 2007; 35: 339-45.

(5.) Diekema DJ, Phaller MA, Jones RN, et al. Survey of bloodstream infections due to gram-negative bacilli: frequency of occurence and antimicrobial susceptibility isolates collected in the United States, Canada and Latin America fort he the SENTRY Anti-microbial Surveillance Program, (1997). Clin Infect Dis 1999; 29: 595-607.

(6.) Pena C, Pujol M, Ardanuy C, et al. An outbreak of hospital-acquired Klebsiella pneumoniae bacteraemia, including strains producing extended-spectrum beta- lactamase. J Hosp Infect 2001; 47: 53-9.

(7.) Zaoutis TE, Goyal M, Chu JH, Coffin SE, Bell LM, Nachamkin I, et al. Risk factors for and outcomes of bloodstream infection caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella species in children. Pediatrics 2005; 115: 942-9.

(8.) Marra AR, Wey SB, Castelo A, et al. Nosocomial bloodstream infections caused by Klebsiella pneumoniae: impact of extended-spectrum [beta]-lactamase (ESBL) production on clinical outcome in a hospital with high ESBL prevalance. BMC Infectious Diseases 2006; 6: 24 doi:10.1186/1471-2334-6-24.

(9.) Schiappa DA, Hayden MK, Matushek MG, et al. Ceftazidime, resistant Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli bloodstream infection: a case-control and molecular epidemiologic investigation. J Infect Dis 1996; 174: 529-36.

(10.) Kang CI, Kim SH, Kim DM, et al. Risk factors for and clinical outcomes of bloodstream infections caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae. Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25: 860-7.

(11.) Tumbarello M, Spanu T, Sanguinetti M, et al. Bloodstream infections caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae: Risk factors, molecular epidemiology and clinical outcome. Antimicrobial Agents And Chemotherapy 2006; 50:498-504.

(12.) Lee SO, Lee ES, Park SY, Kim SY, Seo YH, Cho YK. Reduced use of third-generation cephalosporins decreases the acquisition of extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae. Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25: 832-7.

(13.) Hobson RP, MacKenzie FM, Gould IM : An outbreak of multiply-resistant Klebsiella pneumoniae in the Grampian region of Scotland. J Hosp Infect 1996; 33: 249-62.

(14.) Kim BN, Woo JH, Kim MN, Ryu J, Kim YS : Clinical implications of extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae bacteraemia. J Hosp Infect 2002; 52: 99-106.

(15.) Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections. Am. J. Infect. Control 1988; 16: 128-40.

(16.) National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standards for Antimicrobial Susceptibility Tests, 6th ed. Approved Standard M2-A6, 17:1. NCCLS, Pennsylvania, 1997.

(17.) Pultz NJ, Stiefel U, Donskey CJ. Effects of daptomycin, linezolid and vancomycin on establishment of intestinal colonization with vancomycin-resistant enterococci and extended-spectrum betalactamase-producing Klebsiella pneumoniae in mice. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49: 3513-6.

(18.) Miranda G, Castro N, Leanos B, et al. Clonal and horizontal dissemination of Klebsiella pneumoniae expressing SHV-5 extended-spectrum beta-lactamase in a Mexican pediatric hospital. J Clin Microbiol 2004; 42: 30-5.

(19.) Stone PW, Gupta A, Loughrey M, et al. Attributable costs and lenght of stay of an extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae outbreak in a neonatal intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2003; 24: 601-6.

(20.) Mulvey MR, Bryce ED, Boyd M, et al. Ambler class A extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella spp. in Canadian hospitals. Antimicrob. Agents Chemother 2004; 48: 1204-14.

(21.) Singh N, Patel KM, Leger MM, et al. Risk of resistant infections with Enterobacteriaceae in hospitalized neonates. Pediatr Infect Dis J 2002; 2: 1029-33.

Solmaz Celebi *, Esra Tuncer **, Mustafa Hacimustafaoglu *, Guven Ozkaya ***

* Uludag Uiiversitesi Tip Fakultesi Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Bilim Dali,

** Uludag Uiiversitesi Tip Fakultesi Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali,

*** Uludag Uiiversitesi Tip Fakultesi Biyoistatistik Anabilim Dali, Bursa, Turkiye

Gelis Tarihi: 04.08.2008

Kabul Tarihi: 05.09.2008

Yazisma Adresi

Correspondence Address

Dr. Solmaz Celebi

Uludag Universitesi

Tip Fakultesi Cocuk Sagligi

ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Enfeksiyon

Hastaliklari Bilim Dali

16059 Gorukle, Bursa, Tukriye

Tel.: +90 224 442 87 29

Faks: +90 224 442 87 49

E-posta: solmazQuludag.edu.tr.
Tablo 1. Klebsiella spp. Bakteriyemisi Saptanan Olgularin
Demografik Ozellikleri

 Toplam (n: 49)

Erkek, n (%) 29 (59.2)
Yas (ortalama [+ or -] SD) ay, Servis, n (%) 38.1 [+ or -] 52
 Cocuk Klinigi 30 (61.2)
 Cocuk Yogun Bakim Unitesi 15 (30.6)
 Yenidogan Yogun Bakim Unitesi 4 (8.2)
Etken, n (%)
 K.pneumoniae 45 (91.8)
 K.oxytoca 4 (8.2)
Altta Yatan Hastalik *, n (%)
 Malignite 16 (32.7)
 Kronik karaciger hastaligi 9 (18.4)
 Norolojik hastalik 9 (18.4)
 Konjenital kalp hastaligi 6 (12.2)
 Kronik renal yetmezlik 6 (12.2)
 Prematurite (< 37 hafta) 3 (6.1)
 Immun yetmezlik 2 (4.1)
Ureme gunu (ortalama [+ or -] SD) 23.3 [+ or -] 34.9
Septik sok varligi, n (%) 6 (12.2)
Mortalite, n (%) 13(26.5)

*: Bazi hastalarda birden fazla altta yatan hastalik vardi.

Tablo 2. GSBL Pozitif Klebsiella spp. (Vaka grubu) ve GSBL
Negatif Klebsiella spp. (Kontrol grubu) Bakteriyemili Olgularin
Demografik Ozelliklerinin Karsilastinlmasi

 GSBL pozitif
 (n: 28)

Erkek, n (%) 16 (57)
Yas (ortalama [+ or -] SD), ay 33.4 [+ or -] 53.6
Servis, n (%)
 Cocuk Klinigi 12 (42.9)
 Cocuk Yogun Bakim Unitesi 13 (46.4)
 Yenidogan Yogun Bakim Unitesi 3 (10.7)
K.pneumoniae, n (%) 28 (100)
Hastane Kaynakli, n (%) 25 (89.3)
Altta Yatan Hastalik *, n (%)
 Malignite 6 (21.4)
 Kronik karaciger hastaligi 7 (25)
 Norolojik hastalik 7 (25)
 Konjenital kalp hastaligi 4 (14.3)
 Kronik renal yetmezlik 4 (14.3)
Ureme gunu (ortalama [+ or -] SD) 26.1 [+ or -] 38.9
Septik sok varligi, n (%) 5 (17.9)
Mortalite, n (%) 10 (35.7)

 GSBL negatif P
 (n: 21)

Erkek, n (%) 13 (62) 0.7
Yas (ortalama [+ or -] SD), ay 41.4 [+ or -] 52.3 0.1
Servis, n (%)
 Cocuk Klinigi 18 (85.7) 0.01
 Cocuk Yogun Bakim Unitesi 2 (9.5) 0.3
 Yenidogan Yogun Bakim Unitesi 1 (4.8) 0.8
K.pneumoniae, n (%) 17 (81) 0.02
Hastane Kaynakli, n (%) 17 (81) 0.3
Altta Yatan Hastalik *, n (%)
 Malignite 10 (47.6) 0.05
 Kronik karaciger hastaligi 2 (9.5) 0.2
 Norolojik hastalik 2 (9.5) 0.2
 Konjenital kalp hastaligi 2 (9.5) 0.6
 Kronik renal yetmezlik 2 (9.5) 0.6
Ureme gunu (ortalama [+ or -] SD) 19.5 [+ or -] 29.2 0.4
Septik sok varligi, n (%) 1 (4.8) 0.2
Mortalite, n (%) 3 (14.3) 0.09

*: Bazi hastalarda birden fazla altta yatan hastalik vardi.
GSBL: genislemis spektrumlu [beta]-laktamaz.

Tablo 3. GSBL Pozitif Klebsiella spp. (Vaka grubu) ve GSBL Negatif
Klebsiella spp. (Kontrol grubu) Bakteriyemili Olgularin Risk
Faktorlerinin Karsilastirilmasi

 GSBL GSBL
 pozitif negatif P
 (n: 28) (n: 21)

Risk Faktorleri *, n (%)
 Genis spektrumlu antibiyotik alimi 24 (85.7) 11 (52.4) 0.01
 Uzamis antibiyotik alimi (> 14 gun) 12 (42.9) 6 (28.6) 0.3
 Uzamis yatis (> 14 gun) 25 (89.3) 11 (52.4) 0.01
 Onceden hastanede yatis, n (%) 12 (42.9) 6 (28.6) 0.3
 Total parenteral beslenme 13 (46.4) 2 (9.5) 0.006
 Mekanik ventilasyon 6 (21.4) 1 (4.8) 0.2
 Santral venoz kateter 13 (46.4) 2 (9.5) 0.006
 Notropeni 6 (21.4) 10 (47.6) 0.5
 Immunsupresif tedavi 6 (21.4) 11 (52.4) 0.02
 Uriner kateter 6 (21.4) 2 (9.5) 0.4

 Goreceli risk,
 (%95 GA)

Risk Faktorleri *, n (%)
 Genis spektrumlu antibiyotik alimi 5.45 (1.19-26.9)
 Uzamis antibiyotik alimi (> 14 gun) 1.88 (0.48-7.49)
 Uzamis yatis (> 14 gun) 5.42 (1.18-26.8)
 Onceden hastanede yatis, n (%) 1.88 (0.48-7.49)
 Total parenteral beslenme 8.23 (1.40-62.6)
 Mekanik ventilasyon 5.45 (0.55-131)
 Santral venoz kateter 8.23 (1.40-62.6)
 Notropeni 0.30 ( 0.07-1.22)
 Immunsupresif tedavi 0.25 (0.06-1.01)
 Uriner kateter 2.59 (0.39-21.2)

GA: Guven araligi, *: Bazi hastalarda birden fazla risk faktoru
vardi. GSBL: genislemis spektrumlu [beta]-laktamaz.

Tablo 4. Klebsiella spp. Bakteriyemili Cocuklarda Mortalite ile
iliskili Demografik Ozellikler

 Mortalite var
 (n:13)

Erkek, n (%) 7 (53.8)
Yas (ortalama [+ or -] SD), ay 32.1 [+ or -] 55.4
Servis, n (%)
 Cocuk Klinigi 6 (46.1)
 Cocuk Yogun Bakim Unitesi 7 (53.9)
 Yenidogan Yogun Bakim Unitesi 0
GSBL pozitif K.pneumoniae 10 (76.9)
Hastane Kaynakli, n (%) 13 (100)
Altta Yatan Hastalik *, n (%)
 Malignite 3 (23)
 Kronik karaciger hastaligi 5 (38.4)
 Norolojik hastalik 5 (38.4)
 Konjenital kalp hastaligi 2 (15.3)
 Kronik renal yetmezlik 2 (15.3)
Septik sok varligi, n (%) 6 (46.1)

 Mortalite yok
 (n:36) P

Erkek, n (%) 22 (61.1) 0.6
Yas (ortalama [+ or -] SD), ay 40.2 [+ or -] 51.4 0.9
Servis, n (%)
 Cocuk Klinigi 24 (66.7) 0.1
 Cocuk Yogun Bakim Unitesi 8 (22.2) 0.1
 Yenidogan Yogun Bakim Unitesi 4 (11.1) 0.5
GSBL pozitif K.pneumoniae 18 (50) 0.9
Hastane Kaynakli, n (%) 29 (80.5) 0.9
Altta Yatan Hastalik *, n (%)
 Malignite 13 (36.1) 0.3
 Kronik karaciger hastaligi 4 (11.1) 0.04
 Norolojik hastalik 4 (11.1) 0.04
 Konjenital kalp hastaligi 4 (11.1) 0.5
 Kronik renal yetmezlik 4 (11.1) 0.5
Septik sok varligi, n (%) 0.00 <0.001

*: Bazi hastalarda birden fazla altta yatan hastalik vardi. GSBL:
genislemis spektrumlu [beta]-laktamaz.

Tablo 5. Klebsiella spp. Bakteriyemili Cocuklarda Mortalite ile
iliskili Risk Faktorleri

 Mortalite var
 (n:13)

Risk Faktorleri *, n (%) 13 (100)
 Genis spektrumlu antibiyotik alimi 6 (46.1)
 Uzamis antibiyotik alimi (> 14 gun) 10 (76.9)
 Uzamis yatis (> 14 gun) 7 (53.8)
 Onceden hastanede yatis, n (%) 13 (46.4)
 Total parenteral beslenme 5 (38.4)
 Mekanik ventilasyon 8 (61.5)
 Santral venoz kateter 3 (23)
 Notropeni 4 (30.7)
 Immunsupresif tedavi 3 (23)
 Uriner kateter

 Mortalite yok
 (n:36) P

Risk Faktorleri *, n (%) 22 (61.1) 0.006
 Genis spektrumlu antibiyotik alimi 12 (33.3) 0.3
 Uzamis antibiyotik alimi (> 14 gun) 26 (72.2) 0.4
 Uzamis yatis (> 14 gun) 11 (30.5) 0.3
 Onceden hastanede yatis, n (%) 2 (9.5) 0.1
 Total parenteral beslenme 2 (5.5) 0.01
 Mekanik ventilasyon 7 (19.4) 0.008
 Santral venoz kateter 16 (36.1) 0.3
 Notropeni 13 (36.1) 0.5
 Immunsupresif tedavi 5 (13.8) 0.3
 Uriner kateter

*: Bazi hastalarda birden fazla risk faktoru vardi. GSBL: genislemis
spektrumlu [beta]-laktamaz.
COPYRIGHT 2008 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Celebi, Solmaz; Tuncer, Esra; Hacimustafaoglu, Mustafa; Ozkaya, Guven
Publication:Journal of Pediatric Infection
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2008
Words:3287
Previous Article:Kulakta olusan serumene yonelik klavuz onerileri.
Next Article:Hematological abnormalities in patients with acute viral hepatitis A and B: Akut viral hepatic A ve B tanili hastalarda hematolojik anormallikler.
Topics:


Related Articles
Letter to the editor/Editore Mektuplar.
Risk factors for and clinical outcomes of infections caused by extended-spectrum-[beta]-lactamase-producing escherichia coli in children: results of...
Letter to the editor/Editore mektuplar.
Letters to the editor/Editore mektuplar.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters