Printer Friendly

Rhys Mwyn; Hel llus a mwyar - un o bleserau syml bywyd.

Byline: BARN

Does 'na ddim byd gwell na'r pethau syml mewn bywyd weithiau. A dyna ddigwyddodd y diwrnod o'r blaen, mynd i hel llus hefo fy nhad. A dweud y gwir, does na ddim byd gwell na stiw llus, ychwanegu ychydig o siwgr brown wrth stiwio, a wedyn, ar ol gorffen stiwio, cymysgu'r cyfan gyda chwstard melyn.

Y fantais o wneud stiw yw fod modd cadw'r cyfan neu'r gweddill yn y rhewgell dros nos a dyna bwdin fory yn barod. Fe awn mor bell a dweud fod y stiw llus oer yn rhagori ar y stiw llus poeth yn syth o'r stof, mae'r un peth yn wir gyda mwyar duon. Fe gawn chwistrelliad o egni, ac y teimlad o fwyta'n iach, gyda'r sudd tywyll oer. Gwell na hufen ia unrhyw bryd!

Biti '' dorri yn Ond mae'r broses yr un mor bwysig a'r blasu. Yn flynyddol bellach bydd fy nhad a minnau yn dychwelyd at yr un lonydd bach cefn gwlad yn Eifionydd. Rydym yn gwybod lle i chwilio a mae'r ddefod flynyddol yn bwysig. Bu hel mwyar duon yn weithgaredd blynyddol yn ystod ein plentyndod ac yn oes yr archfarchnad ac o siopa ar-lein, dyma un ffordd fach iawn (ond ymarferol) o ymwrthod a chyfalafiaeth (os ond am y pwdin).

Un broblem fach ar hyd y lonydd yw fod cymaint o dorri gwrychoedd ac ochrau ffyrdd y dyddiau yma, felly roedd digon o goed llus o gwmpas ond eu bod wedi tocio i'r bon ac o ganlyniad, llai o ffrwythau llus. Gan eu bod yn bethau ddigon bach beth bynnag mae'r busnas tocio yma yn golygu llawer mwy o waith er mwyn llenwi eich bocs plastig. Mae hel mwyar duon yn haws yn hynny o beth. Yr ateb arall wrth gwrs yw crwydro ochr mynydd i hel llus.

Credaf ei bod yn biti fod cymaint o dorri gwair a gwrychoedd yn mynd ymlaen. Mae lliwiau blodau gwyllt, a'r ffaith fod pethau yn wyllt yn bwysig am bob math o resymau.

Yn ystod ein plentyndod roedd lonydd bach cefn gwlad fel jyngl a'r tyfiant yn arllwys dros y tarmac fel tonnau trofannol. Dwi'n cofio swn y sioncod gwair, yr adar bach a'r ffaith fod natur yn wyrdd ac yn fyw. Heddiw rhaid i bopeth gael triniaeth a'i saneteiddio ac i beth? Modurwyr, diogelwch pobl sydd yn gyrru rhy gyflym? Os yw'r hel yn hwyl, a'r holl ymdrechion i beidio gollwng neu daro'r bocs plastig drosodd, mae cyrraedd adre a dechrau ar y broses o olchi a choginio hefyd yn hwyl. Wrth i bethau ddechrau ffrwtian ar y tan cawn lenwwi'r gegin hefo oglau ffrwythau yn stiwio. Am hyfryd.

fod cymaint o gwair a gwrychoedd mynd ymlaen '' Mae'r oglau yn creu'r awydd i flasu. Mae'r ffaith mai ni sydd wedi hel y llus neu'r mwyar yn gwneud y blas ddeg gwaith gwell - hyd yn oed os ydi'r mwyar braidd yn galed.

Bydd y garddwr llysiau, neu'r tyfwr yn y ty gwydr yn profi'r un wefr, yr un balchder, yr un boddhad. 'Dan ni newydd fynd drwy'r broses o ddadrewi'r oergell gan orfod gwneud sawl cacan hefo mwyar llynedd er mwyn gwneud lle i fwyar duon 2016. Mae rhywbeth therapiwtaidd iawn mewn clirio, taflu, gwneud lle, ail-lenwi.

Gyda lle yn yr oergell a digonedd o focsus plastig glan mewn pentwr yn barod i'w defnyddio edrychaf ymlaen dros yr wythnosau nesa at dreulio ambell awran ar ol gwaith yn cael hel llus a mwyar duon. Bydd yr hel yn gyfle i ymlacio i ffwrdd o swn y byd, i gael sugno dipyn o awyr iach, i fwynhau'r golygfeydd a'r antur ond bydd hefyd yn gyfle i gael pwdin heno yn ogystal a bocs arall i'r oergell.

'' '' Biti fod cymaint o dorri gwair a gwrychoedd yn mynd ymlaen

COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Aug 17, 2016
Words:623
Previous Article:Hawkbill to swoop for international honours.
Next Article:Gwerddon glyd yn y goedwig.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters