Printer Friendly

Rhyfeddodau gwyllt cefn gwlad.

P'UN ai moron neu fadfallod sy'n mynd a'ch bryd, bydd y gyfres newydd Garddio a Mwy ar S4C yn siwr o apelio.

Bob wythnos, yn dechrau nos Fercher, bydd y rhaglen yn dod o ardd Pont-y-Twr ger Dinbych, cartref Iwan a Sioned Edwards, a'u plant Nanw, Malan ac Iago. Mae'r ardd yn un ifanc, fel y teulu, ac wedi profi cryn dipyn o newidiadau dros y blynyddoedd diwethaf ond mae'n prysur sefydlu ei hun.

O ddydd i ddydd mae Iwan yn gweithio fel Swyddog Bywyd Gwyllt gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, ac mae'n awyddus i drosglwyddo'r gwerthoedd gwyrdd y mae o'n eu hybu o fewn y swydd honno i'w ardd ei hun. Dros y 18 rhaglen, cawn ddilyn Iwan wrth iddo fynd ati i dyfu pob math o lysiau a ffrwythau ar gyfer bwrdd bwyd y teulu bach.

"Y lleia'n y byd y tripiau fydda i'n eu gwneud i'r archfarchnad yn ystod 2016, y gorau'n byd!" meddai Iwan.

Bydd Sioned hefyd yn brysur yn yr ardd wrth iddi gyflwyno ychydig o liw i'r cartref drwy dyfu sawl math gwahanol o flodau. Mae ganddi fusnes blodau ers sawl blwyddyn bellach, ac felly mae sicrhau stoc iach, llawn amrywiaeth o flodau yn bwysig iawn i'w busnes.

Meddai Sioned: "Dw i'n edrych ymlaen at roi cyngor ar sut i dyfu gwahanol fathau o flodau, a hefyd i drio cynnig ysbrydoliaeth i greu ambell drefniant trawiadol!" Yn ogystal ag eitemau o ardd y teulu Edwards, bydd y gyfres yn mynd y tu hwnt i ffiniau'r ardd i gofleidio rhyfeddodau'r byd naturiol o'n cwmpas, a dathlu bioamrywiaeth ryfeddol cefn gwlad Cymru.

Meinir Gwilym fydd yn teithio Cymru benbaladr i gyfarfod wardeniaid, swyddogion maes a gwirfoddolwyr i ddysgu am yr holl waith pwysig sy'n mynd ymlaen ym maes cadwraeth. Bydd hi'n rhyddhau cimychiaid dwr croyw i'r gwyllt, yn cyfri madfallod liw nos a grugieir ganol dydd, yn ogystal a rhoi help llaw i godi wal gerrig neu drwsio llwybr mynydd yn ol y gofyn.

TRANSL888 it: From lilies and leeks, to lobsters and lizards, S4C's new series, Garddio a Mwy, is sure to offer something to capture your imagination.

Garddio a Mwy, S4C, Dydd Mercher (Wednesday), 7.30pm (English subtitles)

COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Apr 23, 2016
Words:364
Previous Article:Seiniau byd y bandiau.
Next Article:GAIR I GALL.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters