Printer Friendly

Browse Traditional Chinese medicine topic

Research subtopic

Articles

1-176 out of 176 article(s)
Title Author Type Date Words
Exploration of the Molecular Mechanisms of Hyssopus cuspidatus Boriss Treatment of Asthma in an mRNA-miRNA Network via Bioinformatics Analysis. Cai, Zhongdi; Liu, Mimin; Yuan, Fengjuan; Zeng, Li; Zhao, Kaiyue; Sun, Ting; Li, Zhuorong; Riu, Liu Report May 5, 2022 9603
Network Pharmacological Analysis and Experimental Study of the Antipharyngitis Mechanism of the Chaiqin Qingning Capsule. Wang, Can; Gao, Hongjin; Huang, Lianzhan; Wang, Zhen; Ding, Xuansheng Report Apr 28, 2022 7522
The Network Pharmacology Study of Dahuang Fuzi Decoction for Treating Incomplete Intestinal Obstruction. Guo, Jun-feng; Zhao, Yu-ting; Du, Quan-yu; Ren, Yuan; Wang, Yan; Wang, Zhen-xing; Jin, Wei Report Apr 28, 2022 6621
Exploring the Multicomponent Synergy Mechanism of Yinzhihuang Granule in Inhibiting Inflammation-Cancer Transformation of Hepar Based on Integrated Bioinformatics and Network Pharmacology. Zhang, Jingyuan; Huang, Zhihong; Liu, Xinkui; Wu, Chao; Zhou, Wei; Ye, Peizhi; Stalin, Antony; Lu, S Report Mar 18, 2022 7362
Mechanism of Xinfeng Capsule in the Treatment of Hypercoagulable State of Ankylosing Spondylitis Based on Data Mining and Network Pharmacology. Li, Xu; Liu, Jian; Fang, Yanyan; He, Mingyu; Wang, Fanfan; Han, Qi Report Mar 17, 2022 5015
Leveraging a Joint learning Model to Extract Mixture Symptom Mentions from Traditional Chinese Medicine Clinical Notes. Sun, Yuxin; Zhao, Zhenying; Wang, Zhongyi; He, Haiyang; Guo, Feng; Luo, Yuchen; Gao, Qing; Wei, Ning Report Mar 8, 2022 4049
Molecular Mechanism of Gleditsiae Spina for the Treatment of High-Grade Serous Ovarian Cancer Based on Network Pharmacology and Pharmacological Experiments. Zhang, Boran; Dan, Wenchao; Zhang, Ganlin; Wang, Xiaomin Report Mar 8, 2022 8428
A Famous Chinese Medicine Formula: Yinhuo Decoction Antagonizes the Damage of Corticosterone to PC12 Cells and Improves Depression by Regulating the SIRT1/PGC-1? Pathway. Xu, Hongdan; Xing, Shurong; Lei, Xia; Yi, Jinyue; Liu, Shuang; Du, Yanqiu; Yang, Bo; Zhang, Ning Report Mar 4, 2022 7573
Fuzheng Jiedu Decoction Induces Apoptosis and Enhances Cisplatin Efficacy in Ovarian Cancer Cells In Vitro and In Vivo through Inhibiting the PI3K/AKT/mTOR/NF-? B Signaling Pathway. Yang, Huadi; Li, Hui; Lu, Shenyi; Shan, Shuangshuang; Guo, Yong Report Mar 2, 2022 6471
New Wenshen Shengjing Decoction Improves Early Embryonic Development by Maintaining Low Levels of H3K4me3 in Sperm. Zhang, Wansheng; Lu, Lei; Sun, Yanmei; Dong, Zhu; Lei, Xinyu; Peng, Zhendong; Zhang, Baoyu; Cao, Shi Report Feb 21, 2022 7396
Protective Effects of the Wenfei Buqi Tongluo Formula on the Inflammation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis through Inhibiting the TLR4/MyD88/NF-? B Pathway. Song, Siyu; Wang, Jing; Liu, Guanwen; Ding, Lu; Li, Yaxin; Qi, Hongyu; Wei, Lai; Zhao, Jiachao; Chen Report Feb 7, 2022 6447
Mechanism of Gegen Qinlian Decoction Regulating ABTB1 Expression in Colorectal Cancer Metastasis Based on PI3K/AKT/FOXO1 Pathway. Li, Feng; Chen, Lili; Zheng, Jinzhou; Yang, Jianfeng; Song, Xiaoyun; Wang, Yu; Zhou, Xiqiu Report Jan 24, 2022 3909
Investigating the Molecular Mechanism of Xijiao Dihuang Decoction for the Treatment of SLE Based on Network Pharmacology and Molecular Docking Analysis. Wei, Fangzhi; Song, Yitian; Gong, Aiming; Pan, Chengdan; Zhuang, Yanping; Zhang, Xuan; Zeng, Minyu Report Jan 20, 2022 6990
Molecular Mechanism of Tetramethylpyrazine Ameliorating Neuroexcitotoxicity through Activating the PKA/CREB Signaling Pathway. Tong, Hongxuan; Wang, Kaili; Wang, Xiting; Lu, Tao Report Jan 20, 2022 5504
The Construction Model of the TCM Clinical Knowledge Coding Database Based on Knowledge Organization. Zhang, Pan; Shen, Shaowu; Deng, Wenping; Mao, Shusong; Wang, Yan Report Jan 17, 2022 3606
Ginsenoside Rg2 Attenuated Trastuzumab-Induced Cardiotoxicity in Rats. Liu, Guang; Zhang, Jinli; Sun, Fangyi; Ma, Jingtao; Qi, Xiaoyong Report Jan 12, 2022 3210
Study on the Mechanism of Liuwei Dihuang Pills in Treating Parkinson's Disease Based on Network Pharmacology. Lin, Dongtao; Zeng, Yudan; Tang, Deyu; Cai, Yongming Report Oct 28, 2021 6564
Exploring the Molecular Mechanism of Action of Yinchen Wuling Powder for the Treatment of Hyperlipidemia, Using Network Pharmacology, Molecular Docking, and Molecular Dynamics Simulation. Ye, Jiahao; Li, Lin; Hu, Zhixi Report Oct 28, 2021 7440
Anti-influenza A Virus Effects and Mechanisms of Emodin and Its Analogs via Regulating PPAR? /? -AMPK-SIRT1 Pathway and Fatty Acid Metabolism. Bei, Yufei; Tia, Boyu; Li, Yuze; Guo, Yingzhu; Deng, Shufei; Huang, Rouyu; Zeng, Huiling; Li, Rui; W Report Sep 9, 2021 8205
Molecular Mechanism of Jinchan Oral Liquid in the Treatment of Children with Respiratory Syncytial Virus Pneumonia Based on Network Pharmacology and Molecular Docking Technology. Shen, Li; Jiang, Yiguo; Lu, Jinmiao; Wang, Guangfei; Zhang, Xiaolan; He, Sumei; Wang, Cheng Report Aug 27, 2021 5658
Exploring the Pharmacological Mechanisms of Tripterygium wilfordii Hook F against Cardiovascular Disease Using Network Pharmacology and Molecular Docking. Huang, Bingwu; Huang, Chengbin; Zhu, Liuyan; Xie, Lina; Wang, Yi; Zhu, Ning Report Aug 16, 2021 6717
A New Method for Syndrome Classification of Non-Small-Cell Lung Cancer Based on Data of Tongue and Pulse with Machine Learning. Shi, Yu-lin; Liu, Jia-yi; Hu, Xiao-juan; Tu, Li-ping; Cui, Ji; Li, Jun; Bi, Zi-juan; Li, Jia-cai; Xu Report Aug 11, 2021 7817
Use of Network Pharmacology to Investigate the Mechanism of the Compound Xuanju Capsule in the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Wei, Wenyang; Lu, Wanpeng; Chen, Xiaolong; Yang, Yunfeng; Zheng, Mengkai Report Aug 10, 2021 7276
Picroside II Improves Severe Acute Pancreatitis-Induced Hepatocellular Injury in Rats by Affecting JAK2/STAT3 Phosphorylation Signaling. Piao, Xuehua; Sui, Xiaodan; Liu, Baohai; Cui, Tingfang; Qi, Zinan Report Jul 28, 2021 7587
Systematic Understanding of the Mechanism of Baicalin against Gastric Cancer Using Transcriptome Analysis. Zhou, Wenqu; Gao, Mi; Liang, Chunxiao; Lin, Biting; Wu, Qinghua; Chen, Ruikun; Xiong, Xiaoxiao; Chen Report Jul 20, 2021 5791
Uncovering the Pharmacology of Xiaochaihu Decoction in the Treatment of Acute Pancreatitis Based on the Network Pharmacology. Zhan, Lianghui; Pu, Jinbao; Hu, Yijuan; Xu, Pan; Liang, Weiqing; Ji, Chunlian Report Mar 22, 2021 6019
Traditional Chinese Medicine Strategy for Patients with Tourette Syndrome Based on Clinical Efficacy and Safety: A Meta-Analysis of 47 Randomized Controlled Trials. Wang, Na; Qin, Dong-dong; Xie, Yu-huan; Wu, Xin-chen; Wang, Ding-yue; Hang-Yang,; Li, Xiao-xuan; Xio Report Mar 11, 2021 7863
Total Saponins from Nigella glandulifera Seeds Ameliorate Adjuvant-Induced Rheumatoid Arthritis in Rats by Inhibition of an Inflammatory Response and Bone Erosion. Zeng, Li; Li, Chenyang; Jiang, Hailun; Chen, Yan; Li, Zhuorong; Xu, Fang; Liu, Rui Report Jan 29, 2021 6591
Icariin Promotes the Osteogenesis of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells through Regulating Sclerostin and Activating the Wnt/? -Catenin Signaling Pathway. Gao, Jianliang; Xiang, Shouyu; Wei, Xiao; Yadav, Ram Ishwar; Han, Menghu; Zheng, Weihao; Zhao, Lili; Report Jan 23, 2021 4761
Molecular Targets and Associated Signaling Pathways of Jingshu Granules in Ovarian Cysts Based on Systemic Pharmacological Analysis. Xu, Jili; Xu, Yincong; Zhu, Ye; Li, Zhihui; Wang, Xiaoping Report Jan 1, 2021 7893
Phenolic Compounds from Polygonum chinense Induce Growth Inhibition and Apoptosis of Cervical Cancer SiHa Cells. Chen, Wei; Shen, XianMin; Ma, Li; Chen, Rong; Yuan, Qin; Zheng, YunFeng; Li, CunYu Report Dec 18, 2020 5061
Huaier Extract Attenuates Acute Kidney Injury to Chronic Kidney Disease Transition by Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis via miR-1271 Upregulation. Zhao, Jing-Ying; Wu, Yu-Bin Report Dec 10, 2020 5134
Mechanism of Action of Bu-Fei-Yi-Shen Formula in Treating Chronic Obstructive Pulmonary Disease Based on Network Pharmacology Analysis and Molecular Docking Validation. Wu, Longchuan; Chen, Yu; Yi, Jiao; Zhuang, Yi; Cui, Lei; Ye, Chunhui Report Nov 27, 2020 6837
Identifying Compound Effect of Drugs on Rheumatoid Arthritis Treatment Based on the Association Rule and a Random Walking-Based Model. Fang, Yanyan; Liu, Jian; Xin, Ling; Sun, Yue; Wan, Lei; Huang, Dan; Wen, Jianting; Zhang, Ying; Wang Report Nov 6, 2020 6151
Study of the Mechanism Underlying the Antihypertensive Effects of Eucommia ulmoides and Tribulus terrestris Based on an Analysis of the Intestinal Microbiota and Metabonomics. Qi, Ying-Zi; Yang, Xue-Song; Jiang, Yue-Hua; Shao, Lin-Lin; Jiang, Ling-Yu; Yang, Chuan-Hua Report Nov 6, 2020 6214
Research on the Mechanism of Qushi Huayu Decoction in the Intervention of Nonalcoholic Fatty Liver Disease Based on Network Pharmacology and Molecular Docking Technology. Gao, Shan-shan; Sun, Ji-jia; Wang, Xin; Hu, Yi-yang; Feng, Qin; Gou, Xiao-jun Report Nov 4, 2020 5572
Susceptibility of Mature Staphylococcus Biofilms to Chinese Herbal Decoction Sanhuang Jiedu: An In Vitro Study. Zhang, Shaoe; Wang, Xiao; Shi, Xiaotao; Tan, Honglue Report Sep 28, 2020 6690
Traditional Chinese Medicine for Essential Hypertension: A Clinical Evidence Map. Zhang, Yan; Wang, Biqing; Ju, Chunxiao; Liu, Lu; Zhu, Ying; Mei, Jun; Liu, Yue Clinical report Jan 1, 2020 11701
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). Aug 1, 2019 1219
East-West Medicine: Towards a More Complete Integrative Paradigm. Kitaeff, Richard Aug 1, 2019 3968
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). Jul 25, 2019 1219
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). Jun 12, 2019 1219
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). May 22, 2019 1220
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). May 2, 2019 1219
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). Apr 10, 2019 1220
Acupuncture and TCM. Wang, S.; Zhang, C.; Li, C.; Li, D.; He, P.; Su, Z.; Li, Y.; Ding, Y.; Lu, A. Report Sep 22, 2018 999
Establishment of a rat model for uterine leiomyomas based on Western and traditional Chinese medicine theories. Zhao, Hui; Li, Yao; Xu, QiuXia; Peng, Fu; Zhao, JinShuang; Webb, R. Clinton; Peng, Cheng; Yu, ChengH Report Sep 1, 2018 3985
The management strategies of cancer-associated anorexia: a critical appraisal of systematic reviews. Fangyuan, Z.; Aomei, S.; Yinghui, J.; Wanmin, Q. Author abstract Mar 22, 2018 358
UTAR signs MoU to expand traditional Chinese medicine studies. Mar 20, 2018 327
Use of Folk Therapy in Taiwan: A Nationwide Cross-Sectional Survey of Prevalence and Associated Factors. Shih, Chun-Chuan; Huang, Lu-Hsiang; Lane, Hsin-Long; Tsai, Chin-Chuan; Lin, Jaung-Geng; Chen, Ta-Lia Survey Jan 1, 2018 6844
Utilization Pattern of Traditional Chinese Medicine among Fracture Patients: A Taiwan Hospital-Based Cross-Sectional Study. Tseng, Chu-Yao; Huang, Ching-Wen; Huang, Hsin-Chia; Tseng, Wei-Chen Report Jan 1, 2018 5957
Acupuncture and TCM. Report Dec 22, 2017 778
Effects of Traditional Chinese Medicine Shensong Yangxin Capsules on Heart Rhythm and Function in Congestive Heart Failure Patients with Frequent Ventricular Premature Complexes: A Randomized, Double-blind, Multicenter Clinical Trial. Wang, Xi; Hu, Dan; Dang, Song; Huang, He; Huang, Cong-Xin; Yuan, Ming-Jie; Tang, Yan-Hong; Zheng, Qi Report Jul 20, 2017 6112
Expression Profiling of Transcriptome and Its Associated Disease Risk in Yang Deficiency Constitution of Healthy Subjects. Yu, Ruoxi; Yang, Yin; Han, Yuanyuan; Hou, Pengwei; Li, Yingshuai; Li, Siqi; Wang, Qi Report Jan 1, 2017 3880
Influences of Realgar-Indigo naturalis, A Traditional Chinese Medicine Formula, on the Main CYP450 Activities in Rats Using a Cocktail Method. Xu, Huan-Hua; Hao, Fei-Ran; Wang, Mei-Xi; Ren, Si-Jia; Li, Ming; Tan, Hong-Ling; Wang, Yu-Guang; Tan Report Jan 1, 2017 7392
Rapid Screening of Chemical Constituents in Rhizoma Anemarrhenae by UPLC-Q-TOF/MS Combined with Data Postprocessing Techniques. Shan, Lanlan; Wu, Yuanyuan; Yuan, Lei; Zhang, Yani; Xu, Yanyan; Li, Yubo Report Jan 1, 2017 10102
[sup.1]H NMR-Based Metabonomic Study of Functional Dyspepsia in Stressed Rats Treated with Chinese Medicine Weikangning. Guo, Yu; Li, Zhongfeng; Liu, Xinfeng; Su, Xiaolan; Li, Yijie; Zhu, Jiajie; Song, Yilin; Zhang, Ping; Report Jan 1, 2017 11872
Danhong Huayu Koufuye Prevents Diabetic Retinopathy in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats via Antioxidation and Anti-Inflammation. Chen, Wenpei; Yao, Xiaolan; Zhou, Chenghao; Zhang, Ziyang; Gui, Gang; Lin, Baoqin Report Jan 1, 2017 4774
Indirubin Treatment of Lipopolysaccharide-Induced Mastitis in a Mouse Model and Activity in Mouse Mammary Epithelial Cells. Lai, Jin-lun; Liu, Yu-hui; Peng, Yong-chong; Ge, Pan; He, Chen-fei; Liu, Chang; Chen, Ying-yu; Guo, Report Jan 1, 2017 7283
Salvia-Nelumbinis Naturalis Formula Improved Inflammation in LPS Stressed Macrophages via Upregulating MicroRNA-152. Ma, Zansong; Shu, Xiangbing; Huang, Jie; Zhang, Haiyan; Xiao, Zhen; Zhang, Li Report Jan 1, 2017 4641
Serum and Brain Metabolomic Variations Reveal Perturbation of Sleep Deprivation on Rats and Ameliorate Effect of Total Ginsenoside Treatment. Gou, Xiao-jun; Cen, Fang; Fan, Zi-quan; Xu, Ying; Shen, Hong-yi; Zhou, Ming-mei Report Jan 1, 2017 10832
Simultaneous Determination of 5 Flavonoids and 7 Saponins for Quality Control of Traditional Chinese Medicine Preparation Xinnaoshutong Capsule Using HPLC-VWD-ELSD. Li, Jin; Bai, Yang; Zhang, Peng; He, Jun; Cao, Jun; An, Mingrui; Hu, Li-min; Gao, Xiu-mei; Chang, Ya Report Jan 1, 2017 5722
An investigation into Traditional Chinese Medicine Hospitals in China: Development trend and medical service innovation. Wang, Liang; Suo, Sizhuo; Li, Jian; Hu, Yuanjia; Li, Peng; Wang, Yitao; Hu, Hao Report Jan 1, 2017 6405
Study of Guanxinning Injection on Regulatory Mechanism of Bcl-2 and Bax by Liquid Nitrogen Freezing-Mediated Femoral Head Necrosis. Zhang, Xiaofeng; Xu, Xilin; Litscher, Gerhard; Sheng, Zemin; Wang, Lu; Litscher, Daniela; Lv, Hang; Report Jan 1, 2017 5892
Insights into the Action Mechanisms of Traditional Chinese Medicine in Osteoarthritis. Li, Linfu; Liu, Haiqing; Shi, Weimei; Liu, Hai; Yang, Jianqiong; Xu, Daohua; Huang, Hao; Wu, Longhuo Report Jan 1, 2017 10728
Tang-Luo-Ning, a Traditional Chinese Medicine, Inhibits Endoplasmic Reticulum Stress-Induced Apoptosis of Schwann Cells under High Glucose Environment. Yao, Weijie; Yang, Xinwei; Zhu, Jiayue; Gao, Biane; Liu, Renhui; Xu, Liping Report Jan 1, 2017 4811
Massage Therapy in Children with Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Wu, Ji; Yang, Xi-Wen; Zhang, Ming Report Jan 1, 2017 4328
Chinese Herbal Medicine Meets Biological Networks of Complex Diseases: A Computational Perspective. Gu, Shuo; Pei, Jianfeng Report Jan 1, 2017 4553
A Study of Traditional Chinese Medicine Body Constitution Associated with Overweight, Obesity, and Underweight. Li, Mihui; Mo, Shuming; Lv, Yubao; Tang, Zihui; Dong, Jingcheng Report Jan 1, 2017 5156
Researches on Transcriptome Sequencing in the Study of Traditional Chinese Medicine. Xin, Jie; Zhang, Rong-chao; Wang, Lei; Zhang, Yong-qing Report Jan 1, 2017 7032
Anticancer Effects of Sinocrassulosides VI/VII from Silene viscidula on HeLa Cells. Chen, Hang; Ma, Qian; Xu, Wei; Li, Wan-Ming; Yuan, De-Zheng; Wu, Jia-Mei; Li, Yu- Shan; Fang, Jin Report Jan 1, 2017 4678
Indigenous Uses and Pharmacological Activity of Traditional Medicinal Plants in Mount Taibai, China. Chang, Na; Luo, Ziwen; Li, Dengwu; Song, Huiying Jan 1, 2017 7243
Effect of Ultrasound-Enhanced Transdermal Drug Delivery Efficiency of Nanoparticles and Brucine. Zhang, Nongshan; Wu, Yiyun; Xing, Runlin; Xu, Bo; Guoliang, Dai; Wang, Peimin Report Jan 1, 2017 4212
Radix Bupleuri: A Review of Traditional Uses, Botany, Phytochemistry, Pharmacology, and Toxicology. Yang, Fude; Dong, Xiaoxv; Yin, Xingbin; Wang, Wenping; You, Longtai; Ni, Jian Report Jan 1, 2017 12614
Diagnostic Method of Diabetes Based on Support Vector Machine and Tongue Images. Zhang, Jianfeng; Xu, Jiatuo; Hu, Xiaojuan; Chen, Qingguang; Tu, Liping; Huang, Jingbin; Cui, Ji Report Jan 1, 2017 4553
Nobel prize winner Tu Youyou: a victory to Chinese medicine. Zhang, Daniel Dec 1, 2016 480
Farrerol inhibited angiogenesis through Akt/mTOR, Erk and Jak2/Stat3 signal pathway. Dai, Fujun; Gao, Lei; Zhao, Yuan; Wang, Chaojie; Xie, Songqiang Report Jun 15, 2016 5156
Cytotoxic and pro-oxidative effects of Imperata cylindrica aerial part ethyl acetate extract in colorectal cancer in vitro. Kwok, Amy Ho Yan; Wang, Yan; Ho, Wing Shing Report May 15, 2016 4365
The Classification of Sini Decoction Pattern in Traditional Chinese Medicine by Gene Expression Profiling. Cheng, Hung-Tsu; Chen, Chaang-Ray; Li, Chia-Yang; Huang, Chao-Ying; Shu, Wun- Yi; Hsu, Ian C. Jan 1, 2016 7284
Protective effect of Wuzhi tablet (Schisandra sphenanthera extract) against cisplatin-induced nephrotoxicity via Nrf2-mediated defense response. Jin, Jing; Li, Mei; Zhao, Zhongxiang; Sun, Xiaozhe; Li, Jia; Wang, Wenwen; Huang, Min; Huang, Zhiyin Report May 15, 2015 4953
Sensitivity of apoptosis-resistant colon cancer cells to tanshinones is mediated by autophagic cell death and p53-independent cytotoxicity. Hua, Tao; Wang, Lin; Zhang, Lin; Lu, Lan; Shen, Jing; Chan, Ruby L.Y.; Li, Mingxing; Wu, William K.K Report May 15, 2015 4729
Raddeanin A, a triterpenoid saponin isolated from Anemone raddeana, suppresses the angiogenesis and growth of human colorectal tumor by inhibiting VEGFR2 signaling. Guan, Ying-Yun; Liu, Hai-Jun; Luan, Xin; Xu, Jian-Rong; Lu, Qin; Liu, Ya-Rong; Gao, Yun-Ge; Zhao, Me Report Jan 15, 2015 4933
Total extract of Yupingfeng attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Li, Liucheng; Li, Delin; Xu, Liang; Zhao, Ping; Denga, Ziyu; Mo, Xiaoting; Li, Ping; Qi, Lianwen; Li Report Jan 15, 2015 6040
Systematic chemical analysis of flavonoids in the Nelumbinis stamen. Liu, Jiushi; Guo, Yaojie; Zhang, Jin; Qi, Yaodong; Jia, Xiaoguang; Gao, Gangfeng; Shuai, Jingao; Liu Report Nov 15, 2014 4997
DNA barcoding Chinese medicinal Bupleurum. Chao, Zhi; Zeng, Weiping; Liao, Jing; Liu, Li; Liang, Zhenbiao; Li, Xiaolei Report Nov 15, 2014 5533
Traditional Chinese medicine prescriptions enhance growth performance of heat stressed beef cattle by relieving heat stress responses and increasing apparent nutrient digestibility. Song, Xiaozhen; Luo, Junrong; Fu, Daibo; Zhao, Xianghui; Bunlue, Kornmatitsuk; Xu, Zhensong; Qu, Min Report Oct 1, 2014 6063
Phenolcarboxylic acids from medicinal herbs exert anticancer effects through disruption of COX-2 activity. Tao, Li; Wang, Sheng; Zhao, Yang; Sheng, Xiaobo; Wang, Aiyun; Zheng, Shizhong; Lu, Yin Report Sep 25, 2014 6203
Uncaria rhynchophylla and rhynchophylline improved kainic acid-induced epileptic seizures via IL-1[beta] and brain-derived neurotrophic factor. Ho, Tin-Yun; Tang, Nou-Ying; Hsiang, Chien-Yun; Hsieh, Ching-Liang Report May 15, 2014 5605
Effect of Danggui Buxue Tang on immune-mediated aplastic anemia bone marrow proliferation mice. Yang, Xian; Huang, Chong-Gang; Du, Shou-Ying; Yang, Shui-Ping; Zhang, Xue; Liu, Jian-Yi; Xian-QinLuo Report Apr 15, 2014 4920
Alkaloids enriched extract from Dendrobium nobile Lindl. attenuates tau protein hyperphosphorylation and apoptosis induced by lipopolysaccharide in rat brain. Yang, Shu; Gong, Qihai; Wu, Qin; Li, Fei; Lu, Yuanfu; Shi, Jingshan Report Apr 15, 2014 3031
The Chinese herbal formula Liuwei dihuang protects dopaminergic neurons against Parkinson's toxin through enhancing antioxidative defense and preventing apoptotic death. Tseng, Yu-Ting; Chang, Fang-Rong; Lo, Yi-Ching Report Apr 15, 2014 4814
Shuang-Huang-Lian exerts anti-inflammatory and anti-oxidative activities in lipopolysaccharide-stimulated murine alveolar macrophages. Gao, Yuan; Fang, Lei; Cai, Runlan; Zong, Chuanjie; Chen, Xi; Lu, Juan; Qi, Yun Report Mar 15, 2014 4518
Quality control and producing areas differentiation of Gardeniae Fructus for eight bioactive constituents by HPLC-DAD-ESI/MS. Wu, Xiaoyan; Zhou, Yuan; Yin, Fangzhou; Mao, Chunqin; Li, Lin; Cai, Baochang; Lu, Tulin Report Mar 15, 2014 7004
Journal of Chinese Medicine: The importance of classical Chinese medical texts in the treatment of brain disorders. Zhang, J.; Hao, X.; Durando, D. Abstract Mar 1, 2014 141
Warming yang and replenishing the kidney to treat cold-induced asthma. Abstract Mar 1, 2014 583
Effects of praeruptorin C on blood pressure and expression of phospholamban in spontaneously hypertensive rats. Wenjie, Wang; Houqing, Lu; Liming, Sun; Ping, Zhong; Gengyun, Sun Report Feb 15, 2014 3002
The efficacy of Jing Wan Hong ointment for nerve injury diabetic foot ulcer and its mechanisms. Jin, Shumei; Zhang, Mixia; Gao, Yan; Zhang, Xuebin; Cui, Guangzhi; Zhang, Yanjun Report Jan 1, 2014 4236
Evaluation of hypoglycemic efficacy of Tangningtongluo formula, a traditional Chinese Miao medicine, in two rodent animal models. Cheng, Long; Meng, Xiang-bao; Lu, Shan; Wang, Ting-ting; Liu, Yue; Sun, Gui-bo; Sun, Xiao-bo Jan 1, 2014 4429
BioTCM-SE: a semantic search engine for the information retrieval of modern biology and traditional Chinese medicine. Chen, Xi; Chen, Huajun; Bi, Xuan; Gu, Peiqin; Chen, Jiaoyan; Wu, Zhaohui Report Jan 1, 2014 8240
Qigong exercise alleviates fatigue, anxiety, and depressive symptoms, improves sleep quality, and shortens sleep latency in persons with chronic fatigue syndrome-like illness. Chan, Jessie S.M.; Ho, Rainbow T.H.; Chung, Ka-fai; Wang, Chong-wen; Yao, Tzy-jyun; Ng, Siu-man; Cha Report Jan 1, 2014 7882
Bilateral Hegu acupoints have the same effect on the heart rate variability of the healthy subjects. Guangjun, Wang; Yuying, Tian; Shuyong, Jia; Wenting, Zhou; Weibo, Zhang Report Jan 1, 2014 3359
Protective effect of tetramethylpyrazine on myocardial ischemia-reperfusion injury. Qian, Weidong; Xiong, Xingjiang; Fang, Zhuyuan; Lu, Haiting; Wang, Zhensheng Report Jan 1, 2014 6654
Toona Sinensis and Moschus decoction induced cell cycle arrest in human cervical carcinoma HeLa cells. Zhen, Hong; Zhang, Yifei; Fang, Zhijia; Huang, Zhiwei; You, Chongge; Shi, Ping Report Jan 1, 2014 4609
Antioxidant capacity and proanthocyanidin composition of the bark of Metasequoia glyptostroboides. Chen, Fengyang; Zhang, Lin; Zong, Shuling; Xu, Shifang; Li, Xiaoyu; Ye, Yiping Report Jan 1, 2014 8485
A multicentre randomized clinical trial on efficacy and safety of Huxin formula in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Wu, Huan-Lin; Wang, Yun-Fei; Li, Jun-Zhe; Zhang, Min-Zhou; Sheng, Xiao-Gang; Wang, Xia; Li, Song; Ch Report Jan 1, 2014 4586
Effect of rat medicated serum containing You Gui Wan on mouse oocyte In Vitro maturation and subsequent fertilization competence. Jiang, Xiao-Hui; Deng, Yan-li; Lu, Hua; Duan, Heng; Zhen, Xia; Hu, Xiang; Liang, Xin; Yie, Shang-mia Report Jan 1, 2014 5289
Protective effect of Danhong injection on acute hepatic failure induced by lipopolysaccharide and D-galactosamine in mice. Wang, Ying; Gao, Li-Na; Cui, Yuan-Lu; Jiang, Heng-Li Report Jan 1, 2014 4743
Finding inhibitors of mutant superoxide dismutase-1 for amyotrophic lateral sclerosis therapy from traditional Chinese medicine. Huang, Hung-Jin; Chang, Tung-Ti; Chen, Hsin-Yi; Chen, Calvin Yu-Chian Report Jan 1, 2014 4803
Neuroprotective effect of a formula, moschus combined with Borneolum synthcticum, from traditional Chinese medicine on ischemia stroke in rats. Xia, Xin-hua; Li, Qiang; Liu, Mei Report Jan 1, 2014 6183
Investigation of the chemical changes from crude and processed Paeoniae Radix Alba-Atractylodis Macrocephalae Rhizoma herbal pair extracts by using Q exactive high-performance benchtop quadrupole-orbitrap LC-MS/MS. Cao, Gang; Li, Qinglin; Cai, Hao; Tu, Sicong; Cai, Baochang Report Jan 1, 2014 6998
Chinese patent medicine Tongxinluo capsule for hypertension: a systematic review of randomised controlled trials. Wang, Jie; Xiong, Xingjiang; Liu, Wei Report Jan 1, 2014 10283
In silico identification of potent PPAR-[gamma] agonists from traditional Chinese medicine: a bioactivity prediction, virtual screening, and molecular dynamics study. Chen, Kuan-Chung; Chen, Calvin Yu-Chian Report Jan 1, 2014 4947
The association between Yang-Deficient Constitution and clinical outcome of highly active antiretroviral therapy on people living with HIV. Cen, Yuwen; Leung, Ross Ka-kit; Zhang, Fuchun; Jia, Weidong; Zhang, Jiansheng; Tan, Xinghua; Xu, Fei Report Jan 1, 2014 5172
Hedyotis diffusa combined with Scutellaria barbata are the core treatment of Chinese herbal medicine used for breast cancer patients: a population-based study. Yeh, Yuan-Chieh; Chen, Hsing-Yu; Yang, Sien-Hung; Lin, Yi-Hsien; Chiu, Jen-Hwey; Lin, Yi-Hsuan; Chen Report Jan 1, 2014 5587
Review on prescription compatibility of Shaoyao Gancao Decoction and reflection on pharmacokinetic compatibility mechanism of traditional Chinese medicine prescription based on in vivo drug interaction of main efficacious components. Bi, Xiaolin; Gong, Meirong; Di, Liuqing Report Jan 1, 2014 5852
Chinese herbal medicine (Weijing decoction) combined with pharmacotherapy for the treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Liu, Shaonan; Shergis, Johannah; Chen, Xiankun; Yu, Xuhua; Guo, Xinfeng; Zhang, Anthony Lin; Lu, Chu Report Jan 1, 2014 9934
Potential retinoid X receptor agonists for treating Alzheimer's disease from traditional Chinese medicine. Chen, Kuan-Chung; Liu, Yu-Cheng; Lee, Cheng-Chun; Chen, Calvin Yu-Chian Report Jan 1, 2014 4583
Shenfu injection for intradialytic hypotension: a systematic review and meta-analysis. Mo, Yenan; Liu, Xusheng; Qin, Xindong; Huang, Jing; He, Zhiren; Lin, Junjie; Hu, Qinqing; Cai, Youqi Report Jan 1, 2014 7386
Study on Qi deficiency syndrome identification modes of coronary heart disease based on metabolomic biomarkers. Shi, Qi; Zhao, Huihui; Chen, Jianxin; Li, Youlin; Li, Zhongfeng; Wang, Juan; Wang, Wei Report Jan 1, 2014 7508
Distal traditional acupuncture points of the large intestinal meridian and the stomach meridian differently affect heart rate variability and oxygenation of the trapezius muscle. Shiro, Yukiko; Arai, Young-Chang P.; Ikemoto, Tatsunori; Kawai, Takashi; Ikeuchi, Masahiko; Ushida, Report Jan 1, 2014 2397
Effect of Xiaoyaosan decoction on learning and memory deficit in rats induced by chronic immobilization stress. Meng, Zhen-Zhi; Chen, Jia-Xu; Jiang, You-Ming; Zhang, Han-Ting Report Jan 1, 2014 4430
Effect of ASF (a compound of traditional Chinese medicine) on behavioral sensitization induced by ethanol and conditioned place preference in mice. Wen, Da-chao; Li, Yi-bei; Hu, Xiao-Yu; Lin, Wu; Jia, Ling-yan; Zhong, Sen Report Jan 1, 2014 4931
Effectiveness, medication patterns, and adverse events of traditional Chinese herbal patches for osteoarthritis: a systematic review. Wang, Xuezong; Wei, Songpu; Liu, Ting; Pang, Jian; Gao, Ningyang; Ding, Daofang; Duan, Tieli; Cao, Y Report Jan 1, 2014 12837
Bench to bed evidences for pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions involving oseltamivir and Chinese medicine. Chang, Qi; Wo, Siukwan; Ngai, Karry L.K.; Wang, Xiaoan; Fok, Benny; Ngan, Teresa M.; Wong, Vivian T. Report Jan 1, 2014 8764
Ligand-based and structure-based investigation for Alzheimer's disease from traditional Chinese medicine. Liao, Kai Hsin; Chen, Kuen-Bao; Lee, Wen-Yuan; Sun, Mao-Feng; Lee, Cheng-Chun; Chen, Calvin Yu-Chian Report Jan 1, 2014 6522
Protection of Tong-Sai-Mai decoction against apoptosis induced by ([H.sub.2][O.sub.2) in PC12 cells: mechanisms via Bcl-2-mitochondria-ROS-INOS pathway. Lee, Maxwell Kim Kit; Lu, Yin; Di, Liu-qing; Xu, Hui-qin Report Jan 1, 2014 9769
Yi Qi Qing Re Gao attenuates podocyte injury and inhibits vascular endothelial growth factor overexpression in puromycin aminonucleoside rat model. Zhan, Yongli; Yang, Liping; Wen, Yumin; Liu, Huijie; Zhang, Haojun; Zhu, Bin; Han, Wenbing; Gu, Yant Report Jan 1, 2014 7545
Improving participant adherence in clinical research of traditional Chinese medicine. Zheng, Wenke; Chang, Bai; Chen, Jing Report Jan 1, 2014 3490
Effects and mechanism of Bufei Yishen Formula in a rat chronic obstructive pulmonary disease model. Li, Jiansheng; Yang, Liping; Yao, Qin; Li, Ya; Tian, Yange; Li, Suyun; Jiang, Suli; Wang, Ying; Li, Report Jan 1, 2014 5084
A metabonomics profiling study on phlegm syndrome and blood-stasis syndrome in coronary heart disease patients using liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Zhao, Linlin; Wan, Ling; Qiu, Xinjian; Li, Ruomeng; Liu, Shimi; Wang, Dongsheng Report Jan 1, 2014 6183
Design of Glucagon-like peptide-1 receptor agonist for diabetes mellitus from traditional Chinese medicine. Tang, Hsin-Chieh; Chen, Calvin Yu-Chian Report Jan 1, 2014 4965
Pharmacokinetic and pharmacodynamic comparison of Chinese herbal ointment Liu-He-Dan and micron Liu-He-Dan ointment in rats with acute pancreatitis. Zhu, Shi-Feng; Chen, Wei-Wei; Xiang, Jin; Zhao, Xian-Lin; Wan, Mei-Hua; Yu, Qin; Liang, Mao-Zhi; Tan Report Jan 1, 2014 4252
Memory-enhancing effects of the crude extract of polygala tenuifolia on aged mice. Li, Zongyang; Liu, Yamin; Wang, Liwei; Liu, Xinmin; Chang, Qi; Guo, Zhi; Liao, Yonghong; Pan, Ruile; Report Jan 1, 2014 5642
In vitro screening for antihepatic steatosis active components within Coptidis Rhizoma alkaloids extract using liver cell extraction with HPLC analysis and a free fatty acid-induced hepatic steatosis HepG2 cell assay. Fan, Hui; Chen, Yuan-yuan; Bei, Wei-jian; Wang, Lai-you; Chen, Bao-tian; Guo, Jiao Report Jan 1, 2014 5997
Ethyl acetate extract from Celastrus aculeatus Merr. suppresses synovial inflammation in adjuvant arthritis rats through apoptosis induction of [CD4.sup.+][CD25.sup.+][FOXP3.sup.+] T cells. Bai, Shu-tong; Chen, Pei-hong; Chen, Yu-yao; Lin, Xiao-chun; Liu, Jun-shan; Tong, Li Report Jan 1, 2014 5513
Bian zheng lun zhi as a complementary and alternative treatment for menstrual cramps in women with dysmenorrhea: a prospective clinical observation. Lin, Pin-Yi; Tsai, Yueh-Ting; Lai, Jung-Nien; Yeh, Chia-Hao; Fang, Ruei-Chi Report Jan 1, 2014 8776
Lead screening for chronic obstructive pulmonary disease of IKK2 inhibited by traditional Chinese medicine. Tsou, Yung-An; Huang, Hung-Jin; Lin, Wesley Wen-Yang; Chen, Calvin Yu- Chian Report Jan 1, 2014 5130
Differential activation patterns of fMRI in sleep-deprived brain: restoring effects of acupuncture. Gao, Lei; Zhang, Ming; Gong, Honghan; Bai, Lijun; Dai, Xi-jian; Min, Youjiang; Zhou, Fuqing Report Jan 1, 2014 4496
Antidiabetic and antioxidative effect of Jiang Tang Xiao Ke granule in high- fat diet and low-dose streptozotocin induced diabetic rats. Zhao, Dan-Dan; Yu, Na; Li, Xiao-Ke; Fang, Xin; Mu, Qian-qian; Qin, Pei-Jie; Ma, Yue; Mo, Fang-Fang; Report Jan 1, 2014 5638
Protective effect of ligustrazine on lumbar intervertebral disc degeneration of rats induced by prolonged upright posture. Liang, Qian-Qian; Ding, Dao-Fang; Xi, Zhi-Jie; Chen, Yan; Li, Chen-Guang; Liu, Shu-Fen; Lu, Sheng; Z Report Jan 1, 2014 4280
Effects of Chinese formula Jueyin granules on psoriasis in an animal model. Ma, Tian; Jiang, Wen-cheng; Li, Xin; Chen, Jie; Wu, Tie-jun; Nian, Hua; Xu, Rong; Huang, Qian-yuan; Report Jan 1, 2014 3942
Simultaneous determination of nine active compounds of the traditional Chinese medicinal prescription Shaoyao-Gancao-Tang and analysis of the relationship between therapeutical effect and compatibility of medicines. Zhu, Guangwei; Zhang, Guijun; MengWang; Wang, Jingjuan; Zeng, Weixin; Gao, Xiaomei Report Jan 1, 2014 4801
A randomized trial of Chinese Diaoshi Jifa on treatment of dizziness in Meniere's disease. Sun, Yong-Xin; Wang, Yuan; Ji, Xunming; Wu, Xiaoguang; Zhao, Yong; Ding, Yuchuan; Hussain, Mohammed; Report Jan 1, 2014 3457
The usefulness of Xuefu Zhuyu Tang for patients with angina pectoris: a meta-analysis and systematic review. Yi, Guo-zhong; Qiu, Yu-qin; Xiao, Ya; Yuan, Li-xia Report Jan 1, 2014 7195
Protective effect of Shen-Fu injection on neuronal mitochondrial function in a porcine model of prolonged cardiac arrest. Gu, Wei; Hou, XiaoMin; Zhou, Haijiang; Li, ChunSheng Report Jan 1, 2014 4705
NMR-based metabonomic studies on stomach heat and cold syndromes and intervention effects of the corresponding formulas. Zou, Zhongjie; Han, Bin; Gong, Mengjuan; Wang, Shumei; Liang, Shengwang Report Jan 1, 2014 7107
The comparative study on expression of SIRT1 signal transduction by Xuefuzhuyu capsule. Teng, Fei; Li, Guangxi; Liu, Zhangjing; Zhang, Liangdeng; Yao, Kuiwu Report Jan 1, 2014 4683
Deer antler extract improves fatigue effect through altering the expression of genes related to muscle strength in skeletal muscle of mice. Chen, Jaw-Chyun; Hsiang, Chien-Yun; Lin, Yung-Chang; Ho, Tin-Yun Report Jan 1, 2014 6652
Effect of Huanglian Jiedu Decoction on thoracic aorta gene expression in spontaneous hypertensive rats. Yue, Gui-Hua; Zhuo, Shao-Yuan; Xia, Meng; Zhang, Zhuo; Gao, Yi-Wen; Luo, Yuan Report Jan 1, 2014 5506
Protective effects of Bu-Shen-Huo-Xue formula against 5/6 nephrectomy-induced chronic renal failure in rats. Lu, Jian-Rao; Han, Hai-Yan; Chen, Jie; Xiong, Chong-Xiang; Wang, Xin-Hua; Hu, Jing; Chen, Xiu-Feng; Report Jan 1, 2014 3763
The effect of acupuncture to SP6 on skin temperature changes of SP6 and SP10: an observation of "Deqi". Yang, Jia-Min; Shen, Xiao-Yu; Zhang, Ling; Shen, Song-Xi; Qi, Dan-Dan; Zhu, Shi-Peng; Luo, Li; Ren, Report Jan 1, 2014 3949
Effect of Da-Cheng-Gi decoction on the repair of the injured enteric nerve-interstitial cells of Cajal-smooth muscle cells network in multiple organ dysfunction syndrome. Liu, Mu-Cang; Xie, Ming-Zheng; Ma, Bin; Qi, Qing-Hui Report Jan 1, 2014 6481
Treatment of acute lymphoblastic leukemia from traditional Chinese medicine. Hsiao, Ya-Li; Chang, Pei-Chun; Huang, Hung-Jin; Kuo, Chia-Chen; Chen, Calvin Yu-Chian Report Jan 1, 2014 8649
Traditional Chinese herbal medicine as a source of molecules with antiviral activity. Li, T.; Peng, T. Brief article Dec 1, 2013 133
Saikosaponin a of bupleurum chinense (Chaihu) elevates bone morphogenetic protein 4 (BMP-4) during hepatic stellate cell activation. Wang, Xiaotong; Wang, Qingguo; Burczynski, Frank J.; Kong, Weisi; Gong, Yuewen Report Nov 15, 2013 4579
Traditional Chinese medicine for the treatment of primary dysmenorrhea: how do Yuanhu painkillers effectively treat dysmenorrhea? Chen, Yuetao; Cao, Yu; Xie, Yanhua; Zhang, Xiaokai; Yang, Qian; Li, Xiaoqian; Sun, Jiyuan; Qiu, Peng Report Sep 15, 2013 6852
Novel pharmacokinetic studies of the Chinese formula Huang-Lian-Jie-Du-Tang in MCAO rats. Zhu, Huaxu; Qian, Zhilei; He, Feng; Liu, Mengzhu; Pan, Linmei; Zhang, Qichun; Tang, Yuping Report Jul 15, 2013 6118
Antioxidant activities of some common ingredients of traditional Chinese medicine, Angelica sinensis, Lycium barbarum and Poria cocos. Brief article Apr 1, 2013 172
Effect of oxymatrine, the active component from Radix Sophorae flavescentis (Kushen), on ventricular remodeling in spontaneously hypertensive rats. Huang, Xiao Yan; Chen, Chang Xun Report Feb 15, 2013 6812
Anti-diabetic activities of Gegen Qinlian Decoction in high-fat diet combined with streptozotocin-induced diabetic rats and in 3T3-L1 adipocytes. Zhang, Chang-Hua; Xu, Guo-Liang; Liu, Yu-Hui; Rao, Yi; Yu, Ri-Yue; Zhang, Zhong-Wei; Wang, Yue-Sheng Report Feb 15, 2013 7216
In vitro and in vivo anti-inflammatory effects of 4-methoxy-5-hydroxycanthin-6-one, a natural alkaloid from Picrasma quassioides. Fan, Huaying; Qi, Dong; Yang, Mingyan; Fang, Hui; Liu, Ke; Zhao, Feng Report Feb 15, 2013 3100
Sulfur fumigation, a better or worse choice in preservation of Traditional Chinese Medicine? Jiang, Xue; Huang, Lin-Fang; Zheng, Si-Hao; Chen, Shi-Lin Report Jan 15, 2013 7816
Anti-depression effects of Danggui-Shaoyao-San, a fixed combination traditional chinese medicine, on depression model in mice and rats. Xu, Fan; Peng, Daiyin; Tao, Chunlei; Yin, Dengke; Kou, Junping; Zhu, Danni; Yu, Boyang Report Oct 15, 2011 5389
Effect of antler development stage on the chemical composition of velvet antler in elk (Cervus elaphus canadensis). Jeon, Byong Tae; Cheong, Sun Hee; Kim, Dong Hyun; Park, Jae Hyun; Park, Pyo Jam; Sung, Si Heung; Tho Report Sep 1, 2011 9033
Wang Zhu-sheng on Sjogren's Syndrome. Flaws, Bob Clinical report Feb 1, 2009 3192
Chinese medicine granule affects the absorption and transport of glucose in porcine small intestinal brush border membrane vesicles under heat stress. Song, Xiaozhen; Xu, Jianqin; Wang, Tian; Liu, Fenghua Report Feb 1, 2009 4499
Pharmacokinetic studies of a Chinese triple herbal drug formula. Lv, H.; Sun, H.; Sun, W.; Liu, L.; Wang, P.; Wang, X.; Cao, H. Report Nov 1, 2008 5236
ITS sequence analysis used for molecular identification of the Bupleurum species from northwestern China. Yang, Zhi-Ye; Chao, Zhi; Huo, Ke-Ke; Xie, Hui; Tian, Zhi-Peng; Pan, Sheng-Li Jun 1, 2007 4087
China. Brief article Apr 30, 2007 196
The debate over Chinese-language knowledge among culture brokers of acupuncture in America. Emad, Mitra C. Oct 1, 2006 5293
Traditional Chinese Medicine preparation. Brief article Oct 1, 2006 202
The cytotoxicity of naturally occurring styryl lactones. Tian, Ze; Chen, Sibao; Zhang, Yaou; Huang, Minghui; Shi, Lin; Huang, Feng; Fong, Chichun; Yang, Meng Feb 1, 2006 3326
A randomized double blind placebo-controlled clinical trial of Hochuekkito, a traditional herbal medicine, in the treatment of elderly patients with weakness N of one and responder restricted design. Satoh, N.; Sakai, S.; Kogure, T.; Tahara, E.; Origasa, H.; Shimada, Y.; Kohoda, K.; Okubo, T.; Teras Aug 1, 2005 3751
Magnesium as NMDA receptor blocker in the traditional Chinese medicine Danshen. Sun, X.; Chan, L.N.; Sucher, N.J. Mar 1, 2005 2549
A bowl of Chinese vegetables a day may keep tumors away. (Lung Cancer Pilot Study). Walsh, Nancy Brief Article May 1, 2002 256
Yin and Yang: Western science makes room for Chinese herbal medicine. Wu, Corinna Cover Story Sep 9, 1995 1949

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |