Printer Friendly

Relationship of ocular pulse amplitude with eye structures and systemic blood pressure/Okuler nabiz amplitudu ile gozun yapisal ozellikleri ve sistemik kan basincinin iliskisi.

Giris

Okuler nabiz amplitudu (ONA), sistolik ve diastolik goz iCi basinci (GIB) arasindaki fark olarak ifade edilmektedir. Bu fark, koroidal perfuzyonun bir indirek gostergesi olarak kabul edilmektedir. (1) ONA degisikliklerinin basta glokom olmak uzere degisik hastaliklarda onemli olabilecegi belirtilmistir. (2,3)

Dinamik kontur tonometre, transkorneal metod ile GIB ve ONA'nu olCebilen bir non-invaziv tonometredir. Yaklasik 5 ile 8 sn arasinda, saniyede 100 GIB olCumu yaparak, dinamik GIB olCumu gerCeklestirmektedir. Bu sayede, sistolik ve diastolik GIB arasindaki fark olan ONA degeri elde edilmektedir. (1,4,5)

GIB olCumlerinin korneal yapisal ozelliklerden etkilendigi daha onceki Calismalarda gosterilmistir. Ozellikle Goldmann aplanasyon tonometresi ile yapilan olCumlerin ince ve kalin kornealarda farklilik gosterdigi bilinmektedir. (6,7) Dinamik kontur tonometrenin, olCum yapan konkav ucunun korneaya tam olarak oturmasi nedeniyle korneal kalinliktan Goldmann aplanasyon tonometresine gore daha az etkilendigi saptanmistir. (1,8)

Bizim bu Calismadaki amacimiz, saglikli eriskinlerde ONA ile gozun yapisal ozellikleri ve sistemik tansiyonun iliskisini arastirmaktir.

GereC ve Yontem

Etik kurul onayini takiben Pamukkale Universitesi Goz Hastaliklari polikliniginde muayene olan 16-70 yas arasi saglikli kisiler Calismaya dahil edildi. Sistemik vaskuler hastalik (diyabetes mellitus, hipertansiyon vb.), kronik sistemik hastalik, kardiak ve pulmoner hastalik, vaskulit, gebelik, okuler travma, korneal anormallikler (odem, skar, distrofi), geCirilmis okuler cerrahi, glokom, uveit, kronik sistemik ve okuler ilaC kullanma oykusu bulunan hastalar Calisma disi birakildi.

Refraksiyon muayenesi, goz iCi basinC olCumu, on ve arka segment muayenesini iCeren rutin oftalmolojik muayeneye ek olarak korneal kalinlik, gozun aksiyel uzunlugu, okuler basinC amplitudu ve sistemik arteriyel kan basinci olCuldu.

ONA olCumunde Pascal dinamik kontur tonometre (Ziemer Ophthalmic Systems AG, CH-2562 Port, Switzerland) kullanildi. Kontur tonometre ile goz iCi basinci ve okuler nabiz basinci olCulurken, uretici firma tarafindan onerildigi sekilde, 1, 2 ve 3. kalite olCumleri kabul edildi. Kalite skoru 1 ise tek olCum, kalite skoru 2 veya 3 ise ardisik 3 olCumun aritmetik ortalamasi alindi, kalite skoru 4 veya 5 olan bireyler Calisma disi birakildi.

Kontur tonometre olCumlerinin tamamlanmasini takiben, korneal kalinlik, on kamara derinligi, aksiyel uzunluk ve sistemik arteriyel kan basinci olCuldu. Korneal kalinlik ultrasonik pakimetri (Nidek UP 1000 ultrasonic pachymeter, Nidek.Co.Ltd, Japan) ile on kamara derinligi ve aksiyel uzunluk olCumu ise biyometri cihazi (Humphrey A/B Scan 835, Carl Zeiss Meditec, Inc., USA) ile yapildi. Hastalarin sistemik tansiyonlari, manuel olarak tansiyon aleti ile olCuldu. Tum hastalardan yazili onam formu alindi.

Standardizasyonun saglanmasi amaciyla tum olCumlerde sag goz degerleri dikkate alindi. Istatistiksel analizde, Pearson korelasyon analizi ve Coklu lineer regresyon analizi kullanildi.

SonuClar

Calismaya dahil olan 51 hastanin yas ortalamasi 30,98 [+ or -] 14,4 (16-66) idi. Hastalarin 14'u (%27,5) erkek, 37'si (%72,5) kadindi. Hastalarin ONA, aksiyel uzunluk, on kamara derinligi, santral korneal kalinlik, sistolik ve diastolik basinC ortalamalari sirasiyla 2,4 [+ or -] 0,8 mmHg, 23,4 [+ or -] 0, 8mm, 3,2 [+ or -] 0,3 mm, 547,2 [+ or -] 30,7 [micro]m, 118,2 [+ or -] 8,8 mmHg, 76,8 [+ or -] 4,6 mmHg saptandi.

Korelasyon analizi sonucunda yas, cinsiyet, santral korneal kalinlik, on kamara derinligi ve sistemik tansiyon ONA ile iliskili bulunmazken, GIB ile ONA arasinda anlamli bir iliski saptandi (Tablo 1). Coklu lineer regresyon analizi ile degerlendirildiginde ise yas, GIB, aksiyel uzunluk, santral korneal kalinlik, on kamara derinligi ve sistemik tansiyon parametreleri iCinde aksiyel uzunluk ve GIB'nin ONA'nu bagimsiz olarak etkiledigi saptandi. Dusuk ONA'nun dusuk GIB ve uzun aksiyel uzunluk ile iliskili oldugu izlendi.

Tartisma

Korneal kurvatur ve korneal kalinligin, Goldmann aplanasyon tonometre olCumleri uzerine etkili oldugu daha once gosterilmistir ancak korneal yapilarin ONA uzerine etkisini degerlendiren Cok az Calisma bulunmaktadir. (6,7) Calismamizda ONA ile korneal kalinlik, on kamara derinligi, sistolik ve diastolik kan basinci arasinda anlamli bir iliski saptanmamistir ancak aksiyel uzunlugun, ONA ile iliskili oldugu gorulmustur. Aksiyel uzunluk arttikCa, ONA'nde azalma izlenmistir. Benzer sekilde, Kaufmann ve ark. (9) saglikli gozlerde ONA ile gozun on segment yapisi arasindaki iliskiyi arastirmistir. Korneal kalinlik, korneal kurvatur, on kamara derinligi, yas ve cinsiyet ONA uzerine etkili bulunmazken, ONA ile aksiyel uzunluk ve GIB arasinda ise anlamli bir iliski saptanmistir. Bu durum, gelen kan akiminin genis miyopik bir bulbusta, daha kuCuk bir bulbusa kiyasla, goreceli olarak daha dusuk bir volum degisikline sebep olacagi seklinde aCiklanmistir. (9) Miyopik gozlerde skleranin daha ince olmasinin, pulsatil volum degisikligine karsi daha dusuk direnC sergilemesi nedeniyle de bu ONA'nu etkileyebilecegi one surulmustur. (9-11) Bu bulgular saglikli gozlerde aksiyel uzunluk ve ONA iliskisini arastiran farkli Calismalarla da desteklenmistir. (8,10)

Calismamizda ONA ile GIB arasinda anlamli bir iliski saptanmis, GIB arttikCa, ONA'nun de arttigi gorulmustur. Literaturde de bu bulguyu destekleyen yayinlar bulunmaktadir. (4,8-10,12,13) ONA ile GIB arasindaki iliskinin, kardiyak sistol sirasindaki okuler volum artisiyla iliskili olabilecegi dusunulmustur. Ince kornealarda ONA'nun daha yuksek oldugu izlenmis ve bunun ince kornealarin potansiyel olarak daha elastik olmasindan kaynaklanabilecegi one surulmustur. (9)

Calismamizda ONA ile sistolik ve diastolik kan basinci arasinda anlamli bir iliski saptanmamistir. Literaturde ONA ile sistemik kan basinci arasinda iliski bulan ve bulmayan Calismalar mevcuttur. (10,13,14) Grieshaber ve ark. (10), ONA'nun sistemik kan basincindaki degisikliklerden etkilenmemesinde, buyuk damar yapilarinda bulunan baroreseptorlerin katkisi oldugunu, baroreseptorler sayesinde, kan basincinin regule edilerek, gozde stabil bir kan akimi saglandigini ileri surmektedir.

Nabiz amplitudu ve yas arasindaki iliski daha once de farkli Calismalara konu olmustur. Sistemik nabiz amplitudunun yasla birlikte arttigi, bunun genis arterlerde yasla birlikte ortaya Cikan yapisal degisikliklere sekonder oldugu ileri surulmustur. (15) Ote yandan ONA'nun yasla arttigini gosteren Calismalar oldugu gibi, yasla azaldigini ya da iliskili olmadigini ileri suren Calismalar da bulunmaktadir. (9,13,16) Calismamizda ONA ile yas arasinda anlamli bir iliski bulunmamistir.

Tek tarafli ya da Cift tarafli ONA artisi ya da azalmasinin, aort regurjitasyonu, vaskuler stenoz veya arteriovenoz fistul gibi hastaliklarla birlikte olabilecegi belirtilmistir. (17-19) Bu nedenle saglikli kisilerde ONA referens araliginin bilinmesi onem kazanmaktadir. Calismamizda ortalama ONA degeri 2,4 [+ or -] 0,8 bulunmustur. Farkli Calismalarda saglikli gozlerde elde edilen ONA degerleri Tablo 2'de gosterilmistir.

ONA degerinin bilinmesi, daha once belirtilen bazi vaskuler hastaliklar aCisindan uyarici olmasinin yani sira ozellikle glokom hastalari aCisindan da klinik onem tasiyabilmektedir. Yuksek ONA degerine sahip kisilerde kardiyak sistol sirasinda daha fazla GIB fluktuasyonu oldugu, bu degerin 9 mmHg'ya dek Cikabildigi gosterilmistir. (4) Bilindigi gibi, GIB fluktuasyonlari glokom hastalari aCisindan buyuk bir oneme sahiptir. (4) ONA degerinin kendisi de glokom aCisindan ayri bir risk faktoru olarak degerlendirilebilir. Dusuk ONA degerlerinin normotansif glokom, primer aCik aCili glokom ve glokomatoz gorme alani defektleri ile iliskili oldugu gosterilmistir. (22,23)

Calismamizdaki zayif yon, olgu sayimizin az olmasidir. Olgu sayisi arttiginda, ONA ile iliskili parametrelerin daha net olarak ortaya Cikacagi dusunulmektedir. Ikinci zayif yon ise ONA olCumu ile es zamanli ve kontinue sistemik basinC olCulememis olmasidir. Bu durumda ONA ile sistemik kan basinci iliskisi daha net irdelenebilecektir.

SonuC olarak, ONA ile aksiyel uzunluk ve GIB arasinda anlamli bir iliski bulunmus, ONA'nun gozun on segment yapisal ozelliklerden etkilenmedigi gosterilmistir. Farkli hastaliklardaki okuler hemodinamik degisiklerin anlasilmasi ile, non-invaziv ve kolay uygulanabilen bir yontem olan ONA olCumunun, tani ve izlemdeki yeri belirlenebilecektir.

DOI: 10.4274/tjo.4l.05924

Kaynaklar

(1.) Punjabi OS, Kniestedt C, Stamper RL, Lin SC. Dynamic contour tonometry: principle and use. Clin Experiment Ophthalmol. 2006;34:837-40.

(2.) Georgopoulos GT, Diestelhorst M, Fisher R, Ruokonen P, Krieglstein GK. The short-term effect of latanoprost on intraocular pressure and pulsatile ocular blood flow. Acta Ophthalmol Scand. 2002;80:54-8.

(3.) Schmidt KG, Pillunat LE, Kohler K, Flammer J. Ocular pulse amplitude is reduced in patients with advanced retinitis pigmentosa. Br J Ophthalmol. 2001;85:678-82.

(4.) Xu G, Lam DS, Leung CK. Influence of Ocular Pulse Amplitude on Ocular Response Analyzer Measurements. J Glaucoma. 2011;20:344-9.

(5.) Kanngiesser HE, Kniestedt C, Robert YC. Dynamic contour tonometry: presentation of a new tonometer. J Glaucoma. 2005;14:344-50.

(6.) Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and metaanalysis approach. Surv Ophthalmol. 2000;44:367-408.

(7.) Liu J, Roberts CJ. Influence of corneal biomechanical properties on intraocular pressure measurement: quantitative analysis. J Cataract Refract Surg. 2005;31:146-55.

(8.) Erickson DH, Goodwin D, Rollins M, Belaustegui A, Anderson C. Comparison of dynamic contour tonometry and Goldmann applanation tonometry and their relationship to corneal properties, refractive error, and ocular pulse amplitude. Optometry. 2009;80:169-74.

(9.) Kaufmann C, Bachmann LM, Robert YC, Thiel MA. Ocular pulse amplitude in healthy subjects as measured by dynamic contour tonometry. Arch Ophthalmol. 2006;124:1104-8.

(10.) Grieshaber MC, Katamay R, Gugleta K, Kochkorov A, Flammer J, Orgul S. Relationship between ocular pulse amplitude and systemic blood pressure measurements. Acta Ophthalmol. 2009;87:329-34.

(11.) McBrien NA, Gentle A. Role of the sclera in the development and pathological complications of myopia. Prog Retin Eye Res. 2003;22:307-38.

(12.) Wang J, Cayer MM, Descovich D, et al. Assessment of Factors Affecting the Difference in Intraocular Pressure Measurements Between Dynamic Contour Tonometry and Goldmann Applanation Tonometry. J Glaucoma. 2011;20:482-7.

(13.) Ito K, Tawara A, Kubota T, Harada Y. IOP Measured by Dynamic Contour Tonometry Correlates With IOP Measured by Goldmann Applanation Tonometry and Non-contact Tonometry in Japanese Individuals. J Glaucoma. 2010;[Epub ahead of print]

(14.) Pourjavan S, Boelle PY, Detry-Morel M, De Potter IP Physiological diurnal variability and characteristics of the ocular pulse amplitude (OPA) with the dynamic contour tonometer (DCT-Pascal). Int Ophthalmol. 2007;27:357-60.

(15.) Franklin SS, Gustin W 4th, Wong ND, et al. Hemodynamic patterns of age-related changes in blood pressure. The Framingham Heart Study Circulation. 1997;96:308-15.

(16.) Ravalico G, Toffoli G, Pastori G, Croce M, Calderini S. Age-related ocular blood flow changes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996;37:2645-50.

(17.) McKee HD, Saldana M, Ahad MA. Increased ocular pulse amplitude revealing aortic regurgitation. Am J Ophthalmol. 2004;138:503.

(18.) Kaufmann C, Fierz A, Kollias SS, Robert YC. Ocular pulse amplitude in a case of innominate steal syndrome. Am J Ophthalmol. 2002;133:155-6.

(19.) Golnik KC, Miller NR. Diagnosis of cavernous sinus arteriovenous fistula by measurement of ocular pulse amplitude. Ophthalmology. 1992;99:1146-52.

(20.) Hoffmann EM, Grus FH, Pfeiffer N. Intraocular pressure and ocular pulse amplitude using dynamic contour tonometry and contact lens tonometry. BMC Ophthalmol. 2004;4:4.

(21.) OzCetin H, Baykara M, Atasoy A, Kaya DT, Aslanci ME, Gunerigok MS. Okuler nabiz amplitudunun degerlendirilmesinde dinamik kontur tonometrenin onemi. Glokom-Katarakt. 2008;3:153-7.

(22.) Stalmans I, Harris A, Vanbellinghen V, Zeyen T, Siesky B. Ocular pulse amplitude in normal tension and primary open angle glaucoma. J Glaucoma. 2008;17:403-7.

(23.) Vulsteke C, Stalmans I, Fieuws S, Zeyen T. Correlation between ocular pulse amplitude measured by dynamic contour tonometer and visual field defects. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2008;246:559-65.

Ebru Nevin Cetin, Kemal Yayla, Avni Murat Avunduk, Volkan Yaylali, Cem Yildirim

Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Denizli, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ebru Nevin Cetin, Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Denizli, Turkiye

Tel.: +90 242 444 07 28 Gsm: +90 533 650 45 86 E-posta: ecetin@pau.edu.tr

Gelis Tarihi/Received: 17.02.2011

Kabul Tarihi/Accepted: 04.07.2011
Tablo 1. Okuler nabiz amplitudu ile diger okuler ve sistemik
parametreler arasindaki iliskinin degerlendirilmesi (Pearson
korelasyon analizi)

Okuler ve sistemik                       r
parametreler             Ortalama [+ or -] SD  (Pearson)

Goz ici basinci, mmHg          16,5 [+ or -] 2,1    0,60
Aksiyel uzunluk, mm           23,4 [+ or -] 0,8    -0,27
On kamara derinligi, mm         3,2 [+ or -] 0,3    -0,02
Santral korneal kalinlik, [micro]m   547,2 [+ or -] 30,7    0,07
Sistolik kan basinci, mmHg       118,2 [+ or -] 8,8    -0,08
Diastolik kan basinci, mmHg       76,8 [+ or -] 4,6    -0,08

Okuler ve sistemik           P
parametreler             degeri

Goz ici basinci, mmHg         <0,001
Aksiyel uzunluk, mm          0,06
On kamara derinligi, mm        0,87
Santral korneal kalinlik, [micro]m   0,59
Sistolik kan basinci, mmHg       0,57
Diastolik kan basinci, mmHg      0,59

Tablo 2. Farkli calismalarda saglikli gozlerde elde edilen okuler
nabiz amplitudu (ONA) degerleri

               ONA     Hasta   Yas
              (mmHg)    sayisi  araligi

Calismamiz       2,4 [+ or -] 0,8   51   16-66
Xu ve ark. (4)     2,9 [+ or -] 1,1   60   25-75
Erickson ve ark. (8)  2,1 [+ or -] 0,7  115   22-46
Kaufmann ve ark. (9)   3,0 (median)    148   16-61
Grieshaber ve ark. (10) 2,3 [+ or -] 0,9   29   34-80
Ito ve ark. (13)    2,3 [+ or -] 0,7   74   13-94
Hoffmann ve ark. (20)  3,1 [+ or -] 0,9   19   45-73
Ozcetin ve ark. (21)  2,8 [+ or -] 0,8   17   50-75
COPYRIGHT 2011 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Cetin, Ebru Nevin; Yayla, Kemal; Avunduk, Avni Murat; Yaylali, Volkan; Yildirim, Cem
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Date:Dec 1, 2011
Words:2049
Previous Article:Development of secondary glaucoma after congenital cataract surgery and the underlying risk factors/Konjenital katarakt cerrahisi sonrasi sekonder...
Next Article:Phacoemulsification in cases with corneal opacity/Kornea opasitesi olan olgularda fakoemulsifikasyon.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters