Printer Friendly

Refuse And Waste Related Services.

Contract award notice: ruimen zwerfvuil, veegwerken, reinigen afwateringsstelsels + ledigen afvalbakken in het district d311 (autosnelwegen noord).

Ruimen zwerfvuil, veegwerken, reinigen afwateringsstelsels + ledigen afvalbakken in het district D311 (autosnelwegen Noord)

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

Het vegen van verhardingen, greppels en kantstroken.

Reinigen van straatkolken, straatkolkroosters, putten en afvoerbuizen.

Reinigen en vrijmaken van berm- en taludgoten.

Ruimen van zwerfvuil en afval op bermen, taluds en in grachten.

Ruimen van zwerfvuil en afval op parkeer- en rustplaatsen;

Ledigen van afvalbakken op parkeer- en rustplaatsen;

Het ruimen sloten.

Het uitvoeren van regiewerken (bv. na stormschade, ...) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.

Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.

Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Total final value of contract(s): 538 491,81 EUR Including VAT. VAT rate (%) 21

Date of contract award: 2.9.2016

Number of offers received: 4Number of offers received by electronic means: 4

Contractor name : WILLER BVBA

Contractor address : Prinses Jos. Charlottelaan 44

9230 Wetteren

Implementing agency : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen

VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2, bus 82

Contact point(s): Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

For the attention of: Ing. Bert Brugghe

8200 Brugge

Belgium

Telephone: +32 50404900

E-mail: bert.brugghe@mow.vlaanderen.be

Internet address(es):

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.donoticeId=250399 Electronic submission of tenders and reque

Country :Belgium

[c] 2016 Al Bawaba (Albawaba.com) Provided by SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).

COPYRIGHT 2016 SyndiGate Media Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Mena Report
Date:Oct 8, 2016
Words:279
Previous Article:Company Health Services.
Next Article:Snow-clearing Services.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters