Printer Friendly

Ralo+ S4C, Dydd Iau, 9.30pm.

Dim ond ar S4C y bydd modd gweld yn rhad ac am ddim ar deledu pwy fydd yn cael ei goroni'n Bencampwr Ralo'r Byd 2011 - a hynny yma yng Nghymru ar ddiwedd Rali Cymru GB.

Fe fydd y rhaglen Ralo+ yn darlledu'n fyw o'r Powerstage ac o faes y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd ddydd Sul, Tachwedd 13 lle bydd y pencampwr newydd yn dathlu.

Fe fydd y darllediad yn goron ar bedwar diwrnod o raglenni uchafbwyntiau gan griw Ralo+ rhwng dydd Iau, Tachwedd 10 a dydd Sul, Tachwedd 13.

Mae Pencampwriaeth Ralo'r Byd 2011 wedi bod yn un o'r cystadlaethau ralo mwyaf cyffrous ers blynyddoedd. Ar hyn o bryd, dim ond wyth pwynt sy'n gwahanu'r pencampwr presennol, y Ffrancwr Sebastian Loeb a'r gwer o'r Ffindir, Mikko Hirvonen.

Meddai un o'r cyflwynwyr Lowri Morgan: "Mae wedi bod yn bencampwriaeth i'w chofio ac mae Rali Cymru GB a'r Powerstage yn uchafbwynt teilwng iawn i'r cyfan ac i'r gyfres bresennol o Ralo+.

"Byddwn ni'n dilyn y cyfan o'r dechrau i'r diwedd gan gael y cyfan o enau'r ffau gan y gyrwyr, cyd-yrwyr, y trefnwyr a'r ffans."
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Nov 5, 2011
Words:183
Previous Article:RHAGOLWG; y gorau o raglenni teledu cymraeg Miss Cymru a Miss Byd S4C, Dydd Iau, 9pm.
Next Article:wastad yn chwarae CYMRAEG Arwr oedd.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters