Printer Friendly

Radiosynovectomy in a patient with chronic protracted undifferentiated arthritis/Kronik uzamis artriti olan andifferansiye artritli bir olguda radyosinovektomi.

Sayin Editor

Radyosinovektomi (RS), kolloidal formdaki radyonuklid maddenin intraartikuler enjeksiyonu ile uygulanan bir tedavi yontemidir. Kolloidal radyonuklid madde eklem araligina ulastiginda sinovyal membranin hucreden zengin olan ust tabakasi tarafindan yabanci cisim olarak algilanir ve hucreler tarafindan fagosite edilir. Kolloidal Y-90 fiziksel olarak beta isimasiyla etki eder, sinovyal doku icerisinde ortalama 3,6 mm doku penetrasyonuna sahiptir (1). Bu durum sinovyal dokunun secici olarak isinlanmasi anlamina gelir, enflamatuvar selluler hucre cogalmasi azalir ve sinoviyal hucrelerde nekroz olusur (2).

RS'nin endikasyonlari arasinda romatoid artrit, sinovitle karakterize andifferansiye artritler, persistan sinovyal efuzyon, pigmente villonoduler sinovit ve hemofilik sinovit yer almaktadir. RS, cerrahi sinovektomiye alternatif bir yontem olarak kullanilabilir (1-5).

Bu yazida, kronik uzamis artriti olan andifferansiye artritli bir olguda, RS uygulamasi sunulmaktadir. Iki yildir andiferansiye artrit tanisi ile klinigimizce izlenmekte olan 21 yasinda erkek hastanin yakinmasi 4 yil once once sol dizde agri ve sislik, sol el basparmaginda sislik ile baslamis. Poliklinigimize basvurusu sirasinda ellerde agri ve sislik, sol dizde sislik yakinmasi mevcuttu. 30-60 dakika kadar suren sabah tutuklugunun oldugu ve agri sikayetinin geceleri artis gosterdigi ogrenildi. Sol dizindeki inatci sislik ve agri nedeni ile gunluk yasam aktivitelerini yapmakta zorlanmakta idi. Sistem sorgulamasinda karin ve gogus agrisi, fotofobi, genital ulser, oral aft, enflamatuvar bel agrisi ve yakin zamanda gecirilmis enfeksiyon tarif etmiyordu. Ozgecmisi ve soygecmisinde herhangi bir ozellik yoktu. Muayenesinde sag el 3. metakarpofalengeal (MKF) ve sol el 2. ve 3. MKF eklemlerinde sislik ve sinovyal hipertrofi mevcuttu, sikistirma testi pozitifti. Sol dizde belirgin efuzyon tespit edildi. Kalca ve sakroiliak eklem muayeneleri dogaldi. Laboratuvar incelemede tam kan sayimi, biyokimyasal tetkikleri, tiroid fonksiyon testleri, kompleman duzeyleri normal sinirlarda idi. Eritrosit sedimentasyon hizi: 25 mm/saat, C-reaktif protein: 1,11 mg/dL (N: 0-0,8 mg/dL), romatoid faktor: <20 U/mL (N: 0-20 U/mL), Anti-CCP: 12 U/mL(N: <25 U/mL) idi. Antinukleer antikor ve anti-dsDNA, ANCA, MEFV gen analizi ve HLA-B27 negatif idi. Hasta klinik ve laboratuvar bulgularin isiginda andifferansiye artrit olarak degerlendirildi. Hastanin sol dizinden 150 cc sinovyal sivi bosaltilarak intraartikuler steroid uygulamasi (40 mg metilprednizolon) yapildi, metotreksat 15 mg/hafta ve sulfasalazin 2000 mg/gun baslandi. Bir yillik takip suresince sol dizindeki inatci sislik nedeni ile 5-6 kere sinoviyal sivi aspirasyonu yapilmisti ve sinovyal sivi incelemesi de enflamatuvar ozellikte idi. Hastaya son bir yil icerisinde, uc kere uygulanan intraartikuler steroid enjeksiyonuna ragmen, sol dizindeki sisligin tekrarladigi goruldu. Sol diz manyetik rezonans goruntulemede (MRG) sinovit tespit edildi ve sinovyumun kalinligi 10 mm idi. Hastanin iki ay sonraki kontrolunde sol dizindeki efuzyonun tekrarladigi gozlendi. Bunun uzerine hastanin bilgilendirilmis

onami alinarak sol dizine ameliyathane kosullarinda 5mCI Y-90 sitrat kolloid uygulamasi yapildi. RS uygulamasi sonrasi herhangi bir komplikasyon gelismedi ve sintigrafik olarak eklem disina radyokolloid kacisinin olmadigi goruntulendi (Resim la). Sag diz atele alinarak 72 saat sure ile immobilize edildi. RS sonrasi ikinci ayda MRG ile olculen sinovyum kalinliginda degisiklik olmamakla birlikte yapilan muayenesinde sol dizindeki efuzyonun belirgin olarak geriledigi goruldu. Tc-99m metilendifosfonat (MDP) ile yapilan uc fazli kemik sintigrafisi normal olarak degerlendirildi (Resim 1 b) ve Tc-99m human immun globulin (HIG) sintigrafisinde enflamasyon gozlenmedi. Hastanin RS sonrasi takiplerinde bir yil boyunca tekrar efuzyon gelismedi.

Radyosinovektominin etkinligi buyuk olcude uygulanan eklem, kullanilan radyoaktif madde ve tedavi etkinligini degerlendirmek icin kullanilan metodlara baglidir. Tedavi basarisi ayni zamanda altta yatan hastalik ile de iliskilidir, de la Corte-Rodriguez ve ark. (4) hemofilik hastalarda RS'nin etkinligini degerlendirdikleri calismada, tedavi etkinliginin hasta ve eklemle iliskili faktorlere bagli oldugunu ifade etmislerdir.

Schneider ve ark. (2) ise tedavi basarisinin altta yatan hastaligin yani sira eklem tipine, hastalik suresine, hastanin yasi ve cinsiyetine bagli olarak degisebilecegini ifade etmislerdir. RS oncesi sinovitin derecesi de RS'nin etkinligini degistirebilir (4,5).

Bizim olgumuzda RS uygulamasi sonrasi herhangi bir komplikasyon gelismedi ve sintigrafik olarak eklem disina radiokolloid kacisinin olmadigi goruntulendi. Hastanin RS uygulamasi sonrasi ikinci ayda MRG ile olculen sinovyum kalinliginda degisiklik olmamakla birlikte yapilan muayenesinde sol dizindeki efuzyonun belirgin olarak geriledigi goruldu. Tc-99m MDP ile yapilan uc fazli kemik sintigrafisi normal olarak degerlendirildi ve Tc-99m HIG sintigrafisinde enflamasyon gozlenmedi. Birinci yilin sonunda MRG ile olculen sinovium kalinliginda degisiklik yoktu ve bir yillik takip suresi boyunca herhangi bir yan etki gelismedi. Romatizmal hastaliklarda nonsteroidal antienflamatuvar, hastalik modifiye edici antiromatizmal ilac (sulfasalazin, metotreksat), steroid ve tumor nekroz faktor blokorlerinin kullanimina ragmen bazi olgularda hastalik aktivitesi basarili bir sekilde kontrol altina alinamamakta veya bu ilaclarin uzun sureli sistemik kullanimlarina bagli olarak ciddi yan etkiler gelisebilmektedir. Boyle vakalarda RS alternatif bir tedavi secenegi olusturabilir.

Sonuc olarak, andifferansiye artrite bagli gelisen diz eklemindeki kronik sinovitin tedavisinde Y-90 sitrat kolloid uygulamasinin klinik duzelme saglayan bir yontem oldugu soylenebilir.

DOI: 10.4274/tftr. 70456

Turk Fiz Tip Rehab Derg 2013;59:271-2

Turk I Phys Med Rehab 2013;59:271-2

Kaynaklar

(1.) Turkmen C, Zulfikar B, Taser O, Tokmak H, Kilicoglu O, Mudun A, et al. Radiosynovectomy in hemophilic synovitis: correlation of therapeutic response and blood-pool changes. Cancer Biother Radiopharm 2005;20:363-70.

(2.) Schneider P Farahati), Reiners C. Radiosynovectomy in rheumatology, orthopedics, and hemophilia. J Nucl Med 2005;46(Suppl 1):48-54.

(3.) Koca C, Nacir B, Ozsoy H, Atilgan HI, Demirel K, Korkmaz M. Yttrium- 90 radiosynovectomy therapy in a patient with Behcet's chronic synovitis. Rev Esp Med Nucl Rev Esp Med Nucl Imagen Mol 2012;31:227-8.

(4.) de la Corte-Rodriguez H, Rodriguez-Merchan EC, Jimenez-Yuste V. Radiosynovectomy in patients with chronic haemophilic synovitis: when is more than one injection necessary? Eur J Haematol 2011; 86:430-5.

(5.) Gencoglu EA, Aras C, Kucuk O, Atay G, Tutak I, Ataman S, et al. Romatoid artritli olgularda diz eklemindeki kronik persistant sinovitisin tedavisinde Yitrium-90 silikat ile radyonuklid sinovektomi uygulamasi. Turk J Nucl Med 2002;11:73-80.

Baris Nacir, Gokhan Koca *, Hakan Genc, Esin Cetinkaya **, Hatice Rana Erdem

Saglik Bakanligi Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, II, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinigi, Ankara, Turkiye

* Saglik Bakanligi Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Nukleer Tip Klinigi, Ankara, Turkiye

** Saglik Bakanligi Fatsa Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinigi, Ordu, Turkiye

Yazisma Adresi/ Address for Correspondence: Dr. Baris Nacir, Saglik Bakanligi, Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, II. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinigi Tel.: +90 312 595 34 07 E-posta: barisnacir@gmail.com

Gelis Tarihi/Received: Aralik/December 2011 Kabul Tarihi/Accepted: Haziran/June 2012
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Bilimsel Metup/Scientific Letter
Author:Nacir, Baris; Koca, Gokhan; Genc, Hakan; Cetinkaya, Esin; Erdem, Hatice Rana
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2013
Words:1018
Previous Article:Penile fracture in a patient with spinal cord injury: a case report/Spinal Kord Yaralanmali Bir Hastada Penil Fraktur: Bir Olgu Sunumu.
Next Article:Kongre Takvimi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters