Printer Friendly

Browse Rabelo, Suzana Vieira; Da Costa, Mateus Matiuzzi; Liborio, Rafael Cunha; Almeida, Jackson Roberto Gu

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Antioxidant and antimicrobial activity of extracts from atemoia (Annona cherimola Mill. x A. squamosa L.)/Atividade antioxidante e antimicrobiana de extratos de atemoia (Annona cherimola Mill. x A. squamosa L.). Feb 1, 2014 3566

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |