Printer Friendly

RHIAN BLYTHE; PUM MUNUD GYDA ...

MAE Rhian Blythe, 29 o Landwrog, Caernarfon, yn un o brif actorion drama newydd S4C, Gwaith/Cartref. Mae hi'n chwarae Grug Matthews, athrawes Fathemateg hynod drefnus a chyfrifol Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Taf.

Mae'r gyfres yn dilyn hynt a helynt criw o athrawon hwyliog sy'n mynd i'r afael -- sialensiau'r 'stafell ddosbarth yn ogystal --'u bywydau preifat.

C Rhian, sut brofiad oedd hi i fod n'l yn yr ysgol? A Mae'n ddigon i godi ofn ar unrhyw un dwi'n meddwl. Cyn ffilmio mi ges i hunllefau am ryw dair noson fy mod i dal yn yr ysgol ac yn poeni pa wersi oedd gen i. Fe wnes i fwynhau'n amser yn Ysgol Syr Hugh Owen ond peidiwch -- s'n am fathemateg achos dwi'n hollol dwp yn y pwnc.

C Ti'n chwarae Grug Matthews, athrawes yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Taf, sut y byddet ti'n disgrifio ei chymeriad? A Mae bywyd Grug wedi'i sortio - mae hi wastad wedi eisiau bod yn oedolyn a chael cariad, teulu dedwydd, cartref neis a hapusrwydd yn y gwaith. Mae'n athrawes dda ac mae'r disgyblion yn ei pharchu, er ei bod weithiau'n llym. Mae popeth ar y llwybr iawn yn ei bywyd hi.

C Ti'n ferch i'r actores adnabyddus Iola Gregory, ydy hi wedi rhoi cyngor i ti dros y blynyddoedd? AMam ydy fy nghritig mwya' i! Dwi 'di derbyn cefnogaeth anhygoel ganddi erioed, mae hi 'di gweld bob sioe dwi wedi actio ynddi ac mae hi'n 'sgwennu nodiadau o gyngor ar 'l bob perfformiad.

Gwaith/Cartref S4C, nos fory, 9pm. English subtitles available. s4c.co.uk/gwaithcartref. Watch again s4c.co.uk/clic and on Tuesday night at 10pm with on-screen English subtitles
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 24, 2011
Words:276
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:SOAPBOX ...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters