Printer Friendly

RHAGOLWG; NOL AT Y GWROL RYFELWYR S4C, Dydd Iau, 8.25pm.

Nl yn y 1990au, darlledwyd rhaglen ddogfen arbennig ar S4C yn dilyn milwyr y Ffiwsilwyr Cymreig wedi iddynt ddychwelyd o ryfel Bosnia. Dros 15 mlynedd yn ddiweddarach, cawn gyfle i gwrdd 'r milwyr hynny unwaith eto wrth fynd Nl at y Gwrol Ryfelwyr.

Yn ystod y rhaglen nos Iau, cawn hel atgofion teimladwy a gafaelgar am brofiadau'r milwyr ar flaen y gad, colli ffrindiau a chyd-filwyr yng nghanol terfysg, a chyfeillgarwch rhwng y Cymry Cymraeg yn y gatrawd.

Ymhlith y milwyr a fu'n rhan o'r ddogfen wreiddiol oedd Shn Hackney, Nigel Davies, Huw Lewis, John Hughes, isod, David Jones a Danny Griffiths.

Erbyn hyn mae'na lawer o'r milwyr wedi gadael y fyddin ond mae yna ddau sy'n dal i wasanaethu ynddi. Gweithio fel Sarjant yn Swyddfa Recriwtio'r Fyddin ym Mangor mae John, tra bod Shn yn Lieutenant Colonel ac yn un o staff Ysgol Hyfforddi'r Fyddin yn Catterick.
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 31, 2012
Words:148
Previous Article:TELEDU; BRO: LLWYBR YR ARFORDIR S4C, Dydd Mawrth, 8.25pm.
Next Article:Pobol: Dyn Talaf y Byd S4C, Dydd Mercher, 9pm.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters