Printer Friendly

RALIO+ S4C, Nos Iau, 9.30pm.

Bydd cyfle i chi brofi gwefr, adrenalin a chyffro'r byd chwaraeon moduro wrth i gyfres Ralo+ ddychwelyd i'r sgrin nos Iau.

Emyr Penlan, Lowri Morgan, y gohebydd Wyn Gruffydd a Howard Davies, cyn-bencampwr ralo Prydain, fydd yn cyflwyno'r holl fuddugoliaethau a'r damweiniau yn y gyfres sydd wedi'i disgrifio gan Motorsport News - beibl y byd moduro - fel "y rhaglen ralo orau yn y byd".

Ymhlith uchafbwyntiau'r gyfres bydd holl gyffro'r Sialens Rali Ryng-gyfandirol (IRC), Pencampwriaeth Rali Prydain (BRC), MotoCross, Endiwro, Rasio Glas (Autograss), Fformiwla 3 a chystadlaethau 'grassroots' heb anghofio'r gorau o Bencampwriaeth Rali'r Byd.

Bydd y gyfres yn dod i ben gyda diweddglo cyffrous un o ralau hynaf a mwyaf poblogaidd y byd, Pencampwriaeth Rali Cymru GB ym mis Tachwedd.
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Aug 20, 2011
Words:120
Previous Article:RASUS: TAIRGWAITH S4C, Dydd Mercher, 9.30pm RASUS: TREGARON S4C, Dydd Gwener, 1.55pm.
Next Article:RHAGOLWG; y gorau o raglenni teledu cymraeg AR ADAIN Y GWYNT S4C, Dydd Iau, 8.25pm.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters