Printer Friendly

Browse Qiu, Zegang; Wang, Kunjie; Li, Zhiqin; Li, Tao; Bai, Jinhao; Yin, Chanjuan; Ye, Xiushen; Liu, Hainin

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Full N,N-Methylation of 4,4'-Methylenedianiline with Dimethyl Carbonate: A Feasible Access to 4,4'-Methylene bis(N,N-Dimethylaniline). Jan 1, 2018 5469

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters