Printer Friendly

Browse Qiu, Xianjin; Du, Bin; Hu, Hui; Ou, Xiaoxue; Lu, Wenkai; Yang, Longwei; Xing, Danying; Xu, Jianlong;

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Scanning QTLs for Grain Shape using Two Sets of Introgression Lines in Rice. Report Jun 30, 2017 6462

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |