Printer Friendly

Browse Qiu, Shaofu; Wang, Yong; Xu, Xuebin; Li, Peng; Hao, Rongzhang; Yang, Chaojie; Liu, Nan; Li, Zhenjun;

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Multidrug-resistant atypical variants of Shigella flexneri in China. Report Jul 1, 2013 2584

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |