Printer Friendly

Browse Qiu, Jianhua; Jiang, Zhiyu; Ju, Zijing; Zhao, Xiaonan; Yang, Jie; Guo, Huijun; Sun, Shuhong

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Molecular and Phenotypic Characteristics of Escherichia coli Isolates from Farmed Minks in Zhucheng, China. Jul 31, 2019 7850

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |