Printer Friendly

Browse Qinwei, Shi; Mingfu, Ling; Xiaochen, Zhang; Minyuan, Zhang; Kadijevic, Lilly; Shigui, Liu; Laurino,

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Degradation of cardiac troponin I in serum complicates comparisons of cardiac troponin I assays. Jul 1, 1999 4685

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters