Printer Friendly

Pwn peilliaid wedi'i frodio; LLYTHYRAU.

DIDDOROL darllen am y pwn peilliaid (sach flawd). Peilliaid ar lafar oedd y gair am flawd man, i bobi bara na fuasai'n cael ei borthi i wartheg. Mi fuasai'r porthiant i wartheg yn llawer brasach a sylfaenol, a felly yr oedd yn rhaid cael defnydd lliain i atal llygredd rhag difetha'r blawd. A golchwyd y pynnau mewn dwr a bleach a sebon caled.

Mae gennyf orchudd clustog wedi ei frodio'n gywrain a blodau ar bob cornel a gwniad ar hyd yr ymyl a'r pen agored. Mi gefais hi gan fy mam ac y mae hi'n tybio ei bod o leiaf 100 oed, gan iddi hi ei chael hi gan ei nain.

Dydi ailgylchu ddim yn beth syfrdanol o newydd gan ail ddefnyddio ac ailgylchu yr oedd modd cynilo ac arbed arian yn yr oes a fu.

Yr esiampl ore yw'r uchod, ond hefyd yr oedd modd gosod clocsiau ar esgidiau cryfion. Hefyd, fel yr oedd y wraig yn son am ei mam yn gwneud ffedog fras a llianin fras allan o sachau llin (hemp).

'Sychiad saith sach': Yn y dyddiau cyn y defnydd o Goretex, mi'r oedd dillad oel yn cael eu gwsigo gan forwyr, amaethwyr ac yn y blaen, sef dilledyn cotwm wedi cael ei fwydo a'i iro a gwer, ond yr oedd yn ddrutach na sachau ac yr oedd rheiny ar gael yn eu cannoedd ar ffermydd, ac roedd tal i gael am ddychwelyd sachau had yd a thatws ac yn y blaen. Mi fyddai'r sawl oedd yn canlyn y wedd wedi ei orchuddio a sachau ar Trowch i dudalen 37 ddiwrnod o law trwm. Fe wisgwyd sach dros yr ysgwyddau a deil hon yn ei lle gyda holeon chwe modfedd neu bin sachau (sfaty pin pedair modfedd) y gwelir Albanwyr yn eu defnyddio heddiw.

Yna gwisgwyd sach ag un gornel wedi ei gwthiop i gornel arall i wneud cwpwl dros y pen, yna sach arall wedi ei rhwymo a llinyn beindar am y canol ac eto bacsie (sachau) am y coese a Yorks am y lodrau i ddal y llodrau rhag llusgo yn y baw, a gwisgwyd esgidiau hoelion trwm neu glocsiau. Pan ddaeth Wellingtons ar gael, a'r gwadnau wedi braenu, fe'i torrwyd tua'r
COPYRIGHT 2013 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Jul 24, 2013
Words:367
Previous Article:Palu a thyrchio at wreiddiau brenin yr ardd.
Next Article:THE ZOO ITV, 8pm A trip to the zoo may be a fun, relaxing []; TV CHOICE.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters