Printer Friendly

Pryderu os na ddaw Wylfa B; LLYTHYRAU.

UN o fendithion yr Herald Cymraeg ydy nad yw, fel arfer yn trafod helyntion creulonderau yn ein cymdeithas na gwleidyddiaeth!

Ond yn rhifyn 8 Chwefror torrwyd ar y ddelwedd ac fe gawsom farn y tri ymgeisydd am arweinyddiaeth y Blaid yn datgan eu safiad o dan y pennawd, Barn y Blaid am Wylfa B. O''r tri, dim ond un (Dafydd Elis-Thomas) oedd o blaid a''r unig berson, mi dybiaf, i fod yn ddigon hen i gofio am brysurdeb Pwerdy Niwclear Trawsfynydd yn 60au y ganrif ddiwethaf.

Fe gofia rai ohonom fel y bu i Wynedd ddadebru drwyddi pan ddaeth pwerdy niwclear i Drawsfynydd. Bu inni groesawu arbenigwyr talentog, y goreuon yn eu maes, a''u teuluoedd, yn Saeson ac yn Gymry, i''n mysg. Datblygodd amrywiol fusnesau a buddiannau o''n cwmpas a chafwyd prentisiaeth gwerth chweil i bobl ifanc, a swyddi o bob gradd i eraill o''r gymdogaeth. O ganlyniad bu'n bosibl i deuluoedd Cymraeg ymgartrefu am weddill eu hoes yn eu cynefin.

Cyn hynny, toedd dim dewis i''r mwyafrif ohonom ond mynd i ffwrdd i chwilio am swyddi a gwanychu ein hardaloedd Cymraeg yr un pryd.

A dyma ni, y rhod wedi troi unwaith eto.

Pryderaf yn fawr os na chaiff Ynys Mn a Gogledd Cymru y cyfle i dderbyn Wylfa B ac efallai ei thebyg hefyd yn Nhrawsfynydd i efelychu eto y dyddiau gwell a wybu yr hynafiaid ohonom.

Tomos ap Gwilym, Borthygest
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 29, 2012
Words:233
Previous Article:Defnyddio nyth gwennol fel sail i'w gartref; AIL NATUR.
Next Article:Cyhoeddi arlwy'r Brifwyl; Cynigion arbennig ii ddenu pobl ii'r we yl.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |