Printer Friendly

Provision of Cleaning services.

Prior Information Notice without call for competition: Provision of cleaning services

This contract is divided into lots: no

II.2)Description

II.2.1)Title

II.2.2)Additional CPV code(s)

II.2.3)Place of performance

NUTS code DK0

Main site or place of performance

Opgaverne skal udfres p Forsvarsministeriets etablissementer og arealer, der fordeler sig over det meste af Danmark.

II.2.4)Description of the procurement

Det er vurderingen, at det p grund af opgavens kompleksitet og tvrfaglighed vil vre hensigtsmssigt at gennemfre den fremadrettede opgavelsning med fokus p partnerskab. Partnerskabet indebrer tvrfaglig ledelse og koordinering af de forskellige services, herunder et samarbejde om at opn flles forretningsmssige outcomes og klare output for hver service, hvorved fokus rettes p kundeoptimering samt udvikling og optimering af services.

En lsningsmulighed kan derfor vre at f en ekstern leverandr til sammen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse at etablere og drive disse serviceomrder p den mest optimale mde, samt at f omkostningsbesparelserne og andre optimeringer til at vre med til at skabe den bedst mulige opgavelsning.

II.2.14)Additional information

Der gres opmrksom p, at der med nrvrende forhndsmeddelelse alene tale om et kort oprids af udbuddet. For en uddybende beskrivelse af udbuddet, de omfattede ydelser og den indledende markedsdialog henvises der til hjemmesiden https//www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspxid=ndbxifyxzb Det i forhndsmeddelelsen anfrte afspejler alene ordregivers forelbige skn over opgaven.

II.3)Estimated date of publication of contract notice

01/09/2016

Section IV Procedure

IV.1)Description

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement yes

Section VI Complementary information

VI.3)Additional information

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at udbudsbetingelserne er konforme med markedets forventninger og muligheder, agter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse at gennemfre en forudgende markedsdialog. Dialogen vil blive gennemfrt som en rkke bilaterale dialogmder med potentielle leverandrer. Individuelle mder af ca. 2 timers varighed vil blive gennemfrt i perioden 14.-18.3.2016. I dialogen vil det blive drftet, hvilke lsningsmuligheder der findes p markedet med henblik p lfte nsket om yderligere synergi og effektivisering. Temaerne er endnu ikke endeligt fastlagt. Tilmelding til de bilaterale mder bedes fremsendt via iBinder p https//www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspxid=ndbxifyxzb senest torsdag den 3.3.2016. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for

Major organization : FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

Address : Arsenalvej 55

Hjrring

Country :Denmark

Tender notice number : 52449-2016

Notice type : Procurement Forecast

Open date : 2017-02-17

Tender documents : T32107064.html

[c] 2016 Al Bawaba (Albawaba.com) Provided by SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).

COPYRIGHT 2016 SyndiGate Media Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Mena Report
Date:Feb 17, 2016
Words:426
Previous Article:Provision of Tools.
Next Article:Provision of Medical aids.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters