Printer Friendly

Browse Protein-protein interactions topic

Articles

1-300 out of 592 article(s) nextnext page
Title Author Type Date Words
Exploring and Verifying the Mechanism and Targets of Shenqi Pill in the Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis via Network Pharmacology and Experiments. He, Beihui; Chen, Zheng; Nie, Yunmeng; Luo, Minmin; Xu, Sumei; Yan, Junbin; Chen, Zhiyun Jun 12, 2022 9177
Integrated Bioinformatics Analysis for Identifying the Significant Genes as Poor Prognostic Markers in Gastric Adenocarcinoma. Li, Yamei; Luo, Yan; Tian, Qiang; Lai, Yu; Xu, Lei; Yun, Hailong; Liang, Yang Jun 11, 2022 5454
Immune Cell Infiltration Characteristics of Pigmented Villous Nodular Synovitis and Prediction of Potential Diagnostic Markers Based on Bioinformatics. Zhang, Jun; Li, Bin; Zhao, Boming; Qi, Yongjian; Chen, Liaobin; Chen, Jun; Chen, Biao Jun 7, 2022 6357
Gene Differential Expression and Interaction Networks Illustrate the Biomarkers and Molecular Biological Mechanisms of Unsaponifiable Matter in Kanglaite Injection for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Xu, Bowen; Dan, Wenchao; Zhang, Xiaoxiao; Wang, Heping; Cao, Luchang; Li, Shixin; Li, Jie Jun 6, 2022 9377
Identification of Crucial lncRNAs for Luminal A Breast Cancer through RNA Sequencing. Jia, Xinjian; Lei, Hai; Jiang, Xuemei; Yi, Ying; Luo, Xue; Li, Junyan; Chen, Yu Jun 2, 2022 6179
Molecular Modeling and Simulation Analysis of Antimicrobial Photodynamic Therapy Potential for Control of COVID-19. Pourhajibagher, Maryam May 31, 2022 4809
Identification of Prognostic Biomarkers of Glioblastoma Based on Multidatabase Integration and Its Correlation with Immune-Infiltration Cells. Ding, Wencong; Zhou, Xian; Jiang, Guoqiang; Xu, Weiwei; Long, Songkai; Xiao, Fan; Liao, Yongshi Report May 31, 2022 7567
Identification of the Active Compound of Liu Wei Di Huang Wan for Treatment of Gestational Diabetes Mellitus via Network Pharmacology and Molecular Docking. Xiong, Yunqi; Li, Qiutong; Chen, Xiuhui; Zhu, Ting; Lu, Qitian; Jiang, Guojing May 28, 2022 6336
Identification of a Ferroptosis-Related Prognostic Signature in Sepsis via Bioinformatics Analyses and Experiment Validation. Zhu, Sizhe; Huang, Yabing; Ye, Chenglin Report May 25, 2022 5598
A Multiomics Profiling Based on Online Database Revealed Prognostic Biomarkers of BLCA. Li, Hanwen; Chen, Shaohua; Mi, Hua Report May 25, 2022 6708
Potential Value of Circular RNA circTBC1D4 in Gastrointestinal Stromal Tumors. Chunyan-Zou,; Yanpeng-He,; Changshun-Xie,; Fulai-Gao,; Xiaoli-Xie,; Xiukun-Chai,; Chenxi-He, May 24, 2022 4556
Network Pharmacology-Based Strategy to Investigate the Mechanisms of Lenvatinib in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma. Liu, Peng; Han, Bing; Zhang, Yanxia; Wang, Xiaojuan May 18, 2022 5163
Development of a Risk Score Model for Osteosarcoma Based on DNA Methylation-Driven Differentially Expressed Genes. Kang, Yuxiang; Li, Guowang; Wang, Guohua; Huo, Zhenxin; Feng, Xiangling; Du, Lilong; Li, Yongjin May 13, 2022 4823
NUF2 Is a Potential Immunological and Prognostic Marker for Non-Small-Cell Lung Cancer. Li, Xia; Zhang, Lianlian; Yi, Zhongquan; Zhou, Jing; Song, Wenchun; Zhao, Panwen; Wu, Jixiang May 12, 2022 9137
Exploration on Molecular Mechanism of Reversal Effect of Compound Danshen Tablets on Hepatic Fibrosis Based on Network Pharmacology. Cao, Minling; Fan, Jingyue; Yang, Xiaoli; Shi, Meifeng; Lin, Shanshan; Chi, Xiaolin May 10, 2022 3833
Exploration of the Potential Mechanism of the Common Differentially Expressed Genes in Psoriasis and Atopic Dermatitis. Zhou, Zhiyu; Meng, Li; Cai, Yawen; Yan, Wannian; Bai, Yun; Chen, Jia Report May 9, 2022 4994
Identification of lncRNA Biomarkers and LINC01198 Promotes Progression of Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps through Sponge miR-6776-5p. Wang, Xueping; Zhu, Xiaoyuan; Peng, Li; Zhao, Yulin Report May 6, 2022 8485
Identification of Common Oncogenic Genes and Pathways Both in Osteosarcoma and Ewing's Sarcoma Using Bioinformatics Analysis. Zhang, Jingwei; Huang, Junchao; Liu, Wenjun; Ding, Liang; Cheng, Dongdong; Xiao, Haijun May 5, 2022 6269
Altered molecular pathways and prognostic markers in active systemic juvenile idiopathic arthritis: Integrated bioinformatic analysis. Ren, Yi; Labinsky, Hannah; Palmowski, Andriko; Backer, Henrik; Muller, Michael; Kienzle, Arne Report Apr 30, 2022 7377
The Network Pharmacology Study of Dahuang Fuzi Decoction for Treating Incomplete Intestinal Obstruction. Guo, Jun-feng; Zhao, Yu-ting; Du, Quan-yu; Ren, Yuan; Wang, Yan; Wang, Zhen-xing; Jin, Wei Report Apr 28, 2022 6621
Network Pharmacological Analysis and Experimental Study of the Antipharyngitis Mechanism of the Chaiqin Qingning Capsule. Wang, Can; Gao, Hongjin; Huang, Lianzhan; Wang, Zhen; Ding, Xuansheng Report Apr 28, 2022 7522
Comprehensive Landscape of Prognostic Significance and Immune Characteristics of Myosins in Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. Zhu, Yuying; Zheng, Shikang; Zhai, Xingyou; Wang, Cheng; Liu, Aijun; Ju, Jun; Peng, Xin Apr 18, 2022 6085
Identifying Signal-Crosstalk Mechanism in Maize Plants during Combined Salinity and Boron Stress Using Integrative Systems Biology Approaches. Barua, Drishtee; Mishra, Asutosh; Kirti, P. B.; Barah, Pankaj Report Apr 18, 2022 10726
IPA Closes EUR 20m Acquisition of Belgian Biotechnology Group BioStrand BV. Apr 18, 2022 291
IPA Closes EUR 20m Acquisition of Belgian Biotechnology Group BioStrand BV. Apr 18, 2022 317
UBE2D1 and COX7C as Potential Biomarkers of Diabetes-Related Sepsis. Wang, Xin; Wang, Lan-tao; Yu, Bin Report Apr 11, 2022 7253
Bioinformatic Analysis of the Effect of Silver Nanoparticles on Colorectal Cancer Cell Line. Martínez-Esquivias, Fernando; Gutiérrez-Angulo, Melva; Becerra-Ruiz, Julieta Saraí; Martinez-Perez, Report Apr 11, 2022 6196
Target Protein for Xklp2 Functions as Coactivator of Androgen Receptor and Promotes the Proliferation of Prostate Carcinoma Cells. Sun, Baisheng; Long, Yin; Xiao, Ling; Wang, Jiazhi; Yi, Qian; Tong, Dali; Li, Ke Apr 11, 2022 5505
Screening and Validation of Significant Genes with Poor Prognosis in Pathologic Stage-I Lung Adenocarcinoma. Deng, Yujie; Chen, Xiaohui; Huang, Chuanzhong; Song, Jun; Feng, Sisi; Chen, Xuzheng; Zhou, Ruixiang Apr 11, 2022 8755
Identifying Key Biomarkers and Immune Infiltration in Female Patients with Ischemic Stroke Based on Weighted Gene Co-Expression Network Analysis. Xu, Haipeng; He, Kelin; Hu, Rong; Ge, YanZhi; Li, Xinyun; Ni, Fengjia; Que, Bei Apr 8, 2022 6332
Identifying the Mechanism of Polygoni Cuspidati Rhizoma et Radix in Treating Acute Liver Failure Based on Network Pharmacology and Molecular Docking. Hong, Jing; Ding, Jie; Hong, Han-han; Xu, Xiao-wan; Pan, Bo; Ruan, Yi; Zhai, Xiao-feng Report Apr 8, 2022 6049
Identification of Key CircRNAs Related to Pulmonary Tuberculosis Based on Bioinformatics Analysis. Yuan, Qin; Wen, Zilu; Yang, Ke; Zhang, Shulin; Zhang, Ning; Song, Yanzheng; Chen, Fuxue Report Apr 4, 2022 6008
Alterations of mRNA and IncRNA profiles associated with the extracellular matrix and spermatogenesis in goats. Chen, Haolin; Miao, Xiaomeng; Xu, Jinge; Pu, Ling; Li, Liang; Han, Yong; Mao, Fengxian; Ma, Youji Report Apr 1, 2022 6142
A Network Pharmacology-Based Study on Vital Pharmacological Pathways and Targets of Eucommiae Cortex Acting on Osteoporosis. Zhou, Libo; Wu, Tao Report Mar 31, 2022 5187
IPA to Acquire Belgian Biotechnology Group BioStrand BV for EUR 20m. Mar 30, 2022 297
Construction of MicroRNA-mRNA Regulatory Network in the Molecular Mechanisms of Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis. Chen, Liuyin; Shi, Zhiling; Deng, Lin; Wu, Jiangtao; Wang, Housheng; Lu, Yushuang; Fan, Ting; Lu, Ji Report Mar 30, 2022 5285
IPA to acquire BioStrand for total consideration of EUR 20M. Mar 29, 2022 343
Identification of 9 Gene Signatures by WGCNA to Predict Prognosis for Colon Adenocarcinoma. Yang, Mian; He, Haibin; Peng, Tao; Lu, Yi; Yu, Jiazi Mar 29, 2022 6244
Using Network Pharmacology to Explore the Mechanism of Panax notoginseng in the Treatment of Myocardial Fibrosis. Han, Jingxue; Hou, Jingyi; Liu, Yu; Liu, Peng; Zhao, Tingting; Wang, Xinwei Report Mar 25, 2022 5042
The Anticancer Mechanisms of Scutellaria barbata against Lung Squamous Cell Carcinoma. Li, Feng; Fu, Xianxian; Liu, Lingli; Wei, Xiaobin Mar 24, 2022 6432
Mass Spectrometric Behavior and Molecular Mechanisms of Fermented Deoxyanthocyanidins to Alleviate Ulcerative Colitis Based on Network Pharmacology. Bai, Yunpeng; Wang, Guangwen; Lan, Jinhua; Wu, Ping; Liang, Guowu; Huang, Jinhui; Wu, Zheng Mar 21, 2022 7014
Computational Analysis of the Potential Impact of MTC Complex Missenses SNPs Associated with Male Infertility. Harmak, Houda; Charoute, Hicham; Redouane, Salaheddine; Filali, Ouafaa Aniq; Barakat, Abdelhamid; Ro Report Mar 18, 2022 10861
Mechanism of Xinfeng Capsule in the Treatment of Hypercoagulable State of Ankylosing Spondylitis Based on Data Mining and Network Pharmacology. Li, Xu; Liu, Jian; Fang, Yanyan; He, Mingyu; Wang, Fanfan; Han, Qi Report Mar 17, 2022 5015
Overexpression of CISD1 Predicts Worse Survival in Hepatocarcinoma Patients. Lu, Tailiang; Li, Chenglong; Xiang, Cailing; Gong, Yongqiang; Peng, Wei; Chen, Chaowu Report Mar 11, 2022 6655
Establishment and Comprehensive Analysis of Underlying microRNA-mRNA Interactive Networks in Ovarian Cancer. Ye, Gengchen; Feng, Shuyue; Yang, Yufei; Cao, Zhengzhi; Zhang, Beilei; Wang, Fu Mar 10, 2022 5810
Analyzing Prognostic Hub Genes in the Microenvironment of Cutaneous Melanoma by Computer Integrated Bioinformatics. Li, Guangyao; Zhang, Jingye; Liu, Yourao; Cheng, Xiqing; Sun, Kai; Hong, Wenjuan; Sha, Ke Mar 8, 2022 6193
Molecular Mechanism of Gleditsiae Spina for the Treatment of High-Grade Serous Ovarian Cancer Based on Network Pharmacology and Pharmacological Experiments. Zhang, Boran; Dan, Wenchao; Zhang, Ganlin; Wang, Xiaomin Report Mar 8, 2022 8428
Identification of Type 2 Diabetes Based on a Ten-Gene Biomarker Prediction Model Constructed Using a Support Vector Machine Algorithm. Li, Jiabin; Ding, Jieying; Zhi, D. U.; Gu, Kaiyun; Wang, Hui Report Mar 4, 2022 5071
Electrostatic Interactions Contribute to the Overall Structural Stability in Small Interfaces of Corona Viral Spike Glycoproteins. Nilofer, Christina; Mohanapriya, Arumugam Report Mar 1, 2022 6147
A Protein-Protein Interaction Extraction Approach Based on Large Pre-trained Language Model and Adversarial Training. Tang, Zhan; Guo, Xuchao; Bai, Zhao; Diao, Lei; Lu, Shuhan; Li, Lin Report Mar 1, 2022 7994
Construction of a circRNA-miRNA-mRNA Regulatory Network for Coronary Artery Disease by Bioinformatics Analysis. Zhang, Zebo; Qian, Haiyan; Wang, Li; Tao, Zhenbo; Cheng, Keai; Wang, Kaiyue; Xie, Yanqing Feb 16, 2022 5920
Identification of Potential Immune Checkpoint Inhibitor Targets in Gliomas via Bioinformatic Analyses. Ding, Mengmeng; Li, Yong-an; Lu, Zhimin; Hou, Guoxin Report Feb 14, 2022 6669
Targets and Potential Mechanism of Scutellaria baicalensis in Treatment of Primary Hepatocellular Carcinoma Based on Bioinformatics Analysis. Liu, Defu; Wang, Zhengjun; Zhong, Li; Xie, Caoyu; Huang, Xiaonan; Zhi, Yaofeng; Zhang, Yuzhuo Feb 12, 2022 7994
PTPN6-EGFR Protein Complex: A Novel Target for Colon Cancer Metastasis. Liu, Gang; Zhang, Yan; Huang, Yun; Yuan, Xinpu; Cao, Zhen; Zhao, Zhanwei Feb 11, 2022 6240
Cyclica Launches University of Toronto Spinout Perturba Therapeutics. Feb 11, 2022 498
Identification of Potential Biomarkers of Type 2 Diabetes Mellitus-Related Immune Infiltration Using Weighted Gene Coexpression Network Analysis. Zhou, Ji; Zhang, Xiaoyi; Ji, Lixia; Jiang, Guohui Report Feb 9, 2022 6589
Aldehyde Dehydrogenase 2 Family Member (ALDH2) Is a Therapeutic Index for Oxaliplatin Response on Colorectal Cancer Therapy with Dysfunction p53. Wang, Wei-Lin; Batzorig, Uyanga; Hung, Chin-Sheng; Wei, Po-Li; Huang, Chien-Yu; Chang, Yu-Jia Report Feb 7, 2022 8166
Identification of MAD2L1 as a Potential Biomarker in Hepatocellular Carcinoma via Comprehensive Bioinformatics Analysis. Chen, Qian; Yang, Sibo; Zhang, Yewei; Li, Bo; Xu, Huanming; Zuo, Shi Report Jan 28, 2022 6223
Screening Gene Expression-Related Alternative Splicing Event Signature for Colon Cancer Prognostic Prediction. Xu, Jie; Chen, Jingfeng; Cheng, Chuan; Li, Huixia; Gao, Peng; Zheng, Jiujian; Wang, Jianping Jan 27, 2022 5298
Network Pharmacology-Based Analysis on Lonicera japonica for Chronic Osteomyelitis Treatment. Shao, Tingting; Huang, Kai Jan 24, 2022 4745
Mechanism of Sanhua Decoction in the Treatment of Ischemic Stroke Based on Network Pharmacology Methods and Experimental Verification. YingHuang,; Gao, Shan-shan; Gong, Zi-han; Li, Wen-jie; Xiao-junGou,; Sun, Ji-jia; Sun, Ming-jie Report Jan 21, 2022 10704
Bioinformatic Analysis Identifies Biomarkers and Treatment Targets in Primary Sjögren's Syndrome Patients with Fatigue. Chen, Guangshu; Che, Li; Cai, Xingdong; Zhu, Ping; Ran, Jianmin Report Jan 15, 2022 6174
Identification of Molecular Subtypes and Potential Small-Molecule Drugs for Esophagus Cancer Treatment Based on m[sup.6]A Regulators. Li, Jianjun; Zhu, Hongbo; Yang, Qiao; Xiao, Hua; Wu, Haibiao; Fang, Zhe; Li, Wenjun Jan 13, 2022 7717
Identification of Molecular Biomarkers and Key Pathways for Esophageal Carcinoma (EsC): A Bioinformatics Approach. Islam, Md. Rakibul; Alam, Mohammad Khursheed; Paul, Bikash Kumar; Koundal, Deepika; Zaguia, Atef; Ah Report Jan 12, 2022 6251
Identification of Key Genes Associated with Endothelial Cell Dysfunction in Atherosclerosis Using Multiple Bioinformatics Tools. Zhang, Guofu; Yu, Hui; Su, Jingjing; Chi, Chao; Su, Lide; Wang, Fenglin; Zheng, Ying Report Jan 10, 2022 9373
A Novel Autophagy-Related Prognostic Risk Model and a Nomogram for Survival Prediction of Oral Cancer Patients. Fei, Hongjun; Chen, Xiongming Report Jan 6, 2022 4543
The Immune Landscape of Hepatitis B Virus-Related Acute Liver Failure by Integration Analysis. Gong, Jiao; Chen, Yaqiong; Cao, Jing; Wang, Yang; Chen, Jiahao; Li, Danyang; Sha, Liuping Jan 6, 2022 4282
COMPUTATIONAL ANALYSIS OF PHYLOGENETIC RELATIONSHIP OF TAGAP - T CELL ACTIVATION RHO GTPASE ACTIVATING PROTEIN IN SELECTED MAMMALIAN SPECIES. S. H. Abbas, A. Mumtaz, M. J. ul Hasanain, M. E. Babar and M. T. Pervez Dec 31, 2021 3737
Weighted Gene Correlation Network Analysis Identifies Specific Functional Modules and Genes in Esophageal Cancer. Xu, Wei; Xu, Jian; Wang, Zhiqiang; Jiang, Yuequan Clinical report Dec 27, 2021 6450
Exploration of the Potential Mechanisms of Wumei Pill for the Treatment of Ulcerative Colitis by Network Pharmacology. Huang, Jinke; Zheng, Yijun; Ma, Jinxin; Ma, Jing; Lu, Mengxiong; Ma, Xiangxue; Wang, Fengyun Dec 21, 2021 5131
Upregulated GSDMB in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Is Associated with Immune Infiltrates and Poor Prognosis. Cui, Yuanshan; Zhou, Zhongbao; Chai, Yumeng; Zhang, Yong Dec 16, 2021 7171
A Novel Four-Gene Signature as a Potential Prognostic Biomarker for Hepatocellular Carcinoma. Wang, Guangfeng; Zou, Hao; Feng, Yujie; Zhao, Wei; Li, Kun; Liu, Kui; Zhang, Bingyuan Dec 14, 2021 6424
Identification of Potential Genetic Biomarkers and Target Genes of Peri-Implantitis Using Bioinformatics Tools. Zhang, Xiaogen; Wang, Zhifa; Hu, Li; Shen, Xiaoqing; Liu, Chundong Report Dec 11, 2021 5964
Text Mining and Hub Gene Network Analysis of Endometriosis. Wang, Yinuo; Zhu, Songbiao; Liu, Chengcheng; Deng, Haiteng; Zhang, Zhenyu Report Dec 7, 2021 3912
Expression of Circulating MicroRNAs and Myokines and Interactions with Serum Osteopontin in Type 2 Diabetic Patients with Moderate and Poor Glycemic Control: A Biochemical and Molecular Study. Al-Rawaf, Hadeel A.; Alghadir, Ahmad H.; Gabr, Sami A. Report Dec 7, 2021 13537
Cystic Fibrosis: Systems Biology Analysis from Homozygous p.Phe508del Variant Patients' Samples Reveals Perturbations in Tissue-Specific Pathways. de Faria Poloni, Joice; Rispoli, Thaiane; Rossetti, Maria Lucia; Trindade, Cristiano; Vargas, José E Report Dec 2, 2021 8744
Screening and identification of potential biomarkers and therapeutic targets for systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. Huang, Biqing; Li, Jing; Zhao, Jiuliang Report Dec 1, 2021 6123
Proteomic Analysis Revealed Underlying Biological Pathways Associated with Hormetic Response of Hormone-Positive Breast Cancer Cell Line Exposed to Low-Dose Flavonoid Mixture. Tuzuner, Mete Bora; Ceviz, Ayse Begum Dec 1, 2021 5821
Identification of RNA-Binding Proteins with Prognostic Prediction in Colorectal Cancer. Bai, Xiao-fen; Liu, Jing-wen Report Nov 5, 2021 3653
Integrated profiling identifies ITGB3BP as prognostic biomarker for hepatocellular carcinoma. Liang, Qiuli; Tan, Chao; Xiao, Feifei; Yin, Fuqiang; Liu, Meiliang; Lei, Lei; Wu, Liuyu; Yang, Yu; T Report Nov 1, 2021 6876
The Mechanism Exploration of Follicular Fluids on Granulose Cell Apoptosis in Endometriosis-Associated Infertility. Chen, Lu; Ni, Zhexin; Cai, Zailong; Cheng, Wen; Sun, Shuai; Yu, Chaoqin; JinYu, Report Oct 28, 2021 5275
Study on the Mechanism of Liuwei Dihuang Pills in Treating Parkinson's Disease Based on Network Pharmacology. Lin, Dongtao; Zeng, Yudan; Tang, Deyu; Cai, Yongming Report Oct 28, 2021 6564
Bioinformatic Evidence Reveals that Cell Cycle Correlated Genes Drive the Communication between Tumor Cells and the Tumor Microenvironment and Impact the Outcomes of Hepatocellular Carcinoma. Chen, Dongdong; Feng, Zhijun; Zhou, Mingzhen; Ren, Zhijian; Zhang, Fan; Li, Yumin Report Oct 26, 2021 9661
Integrated miRNA-mRNA Expression Profiles Revealing Key Molecules in Ovarian Cancer Based on Bioinformatics Analysis. Li, Chao; Hong, Zhantong; Ou, Miaoling; Zhu, Xiaodan; Zhang, Linghua; Yang, Xingkun Report Oct 25, 2021 3871
Natural Compounds from Hatikana Extract Potentiate Antidiabetic Actions as Displayed by In Vivo Assays and Verified by Network Pharmacological Tools. Rahman, Md. Atiar; Uddin, Md. Nazim; Babteen, Nouf Abubakr; Alnajeebi, Afnan M.; Zakaria, Zainul Ami Report Oct 23, 2021 8345
Identification and Validation of a Dysregulated miRNA-Associated mRNA Network in Temporal Lobe Epilepsy. Li, Xing; Han, Yunli; Li, Dejun; Yuan, Hai; Huang, Shiqin; Chen, Xiaolan; Qin, Yuanhan Report Oct 22, 2021 5543
Comprehensive Bioinformatics Analysis of Lipopolysaccharide-Induced Altered Autophagy in Acute Lung Injury and Construction of Underlying Competing Endogenous RNA Regulatory Mechanism. Liu, Jian-Yu; Jiang, Ying-Xiao; Zhang, Meng-Yu; Huo, Chen; Yang, Yi-Can; Ji, Xiu-Li; Qu, Yi-Qing Report Oct 21, 2021 9129
NCF1/2/4 Are Prognostic Biomarkers Related to the Immune Infiltration of Kidney Renal Clear Cell Carcinoma. Chen, Yifei; He, Fei; Wang, Ruhua; Yao, Menglin; Li, Yarui; Guo, Dan; He, Shuixiang Report Oct 18, 2021 9481
Dysregulation of KIF14 regulates the cell cycle and predicts poor prognosis in cervical cancer: a study based on integrated approaches. Xiao, Li; Zhang, Sisi; Zheng, Qingyu; Zhang, Shuirong Oct 16, 2021 5271
Identification of Key Exosome Gene Signature in Mediating Coronary Heart Disease by Weighted Gene Correlation Network Analysis. Fu, Yanbin; Ge, Yanzhi; Cao, Jianfeng; Su, Zedazhong; Yu, Danqing Report Oct 15, 2021 6408
Potential lncRNA Biomarkers for HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Diagnosis Revealed by Analysis on Coexpression Network. Nong, Shunqiang; Chen, Xiaohao; Wang, Zechen; Xu, Guidan; Wei, Wujun; Peng, Bin; Zhou, Lü; Wei, Liuz Report Oct 15, 2021 7710
Drug Repurposing for Alzheimer's Disease Based on Protein-Protein Interaction Network. Soleimani Zakeri, Negar Sadat; Pashazadeh, Saeid; MotieGhader, Habib Report Oct 14, 2021 6367
Identification of Significant Genes in Lung Cancer of Nonsmoking Women via Bioinformatics Analysis. Wang, Yu; Hu, Sibo; Bai, Xianguang; Zhang, Ke; Yu, Ruixue; Xia, Xichao; Zheng, Xinhua Report Oct 11, 2021 6052
Network Pharmacology-Based and Molecular Docking-Based Analysis of Suanzaoren Decoction for the Treatment of Parkinson's Disease with Sleep Disorder. Liu, Yan-yun; Yu, Li-hua; Zhang, Juan; Xie, Dao-jun; Zhang, Xin-xiang; Yu, Jia-ming Report Oct 8, 2021 6877
Bioinformatics Analysis of ZBTB16 as a Prognostic Marker for Ewing's Sarcoma. Ding, Ke; Qiu, Wenli; Yu, Dianbo; Ma, Huade; Xie, Kangqi; Luo, Fuqiang; Li, Shanlang Report Oct 6, 2021 4236
Probing the Peculiarity of EhRabX10, a pseudoRab GTPase, from the Enteric Parasite Entamoeba histolytica through In Silico Modeling and Docking Studies. Roy, Mrinalini; Kaushik, Sanket; Jyoti, Anupam; Srivastava, Vijay Kumar Report Oct 6, 2021 7727
Mass Spectrometry and Computer Simulation Predict the Interactions of AGPS and HNRNPK in Glioma. Zhou, Wei; Liu, Ying; Li, Honglian; Song, Zhaoyu; Ma, Ying; Zhu, Yu Report Sep 28, 2021 8896
Network Pharmacology-Based Identification of Potential Targets of Lonicerae japonicae Flos Acting on Anti-Inflammatory Effects. Guo, Xiaoying; Yu, Xiao; Zheng, Bingqing; Zhang, Longfei; Zhang, Fang; Zhang, Yongqing; Li, Jia Report Sep 21, 2021 9606
Crosstalk between Heart Failure and Cognitive Impairment via hsa-miR-933/RELB/CCL21 Pathway. Feng, Wenxiao; Yang, Jie; Song, Wenchao; Xue, Yitao Report Sep 21, 2021 6707
Molecular Profiling of Spermatozoa Reveals Correlations between Morphology and Gene Expression: A Novel Biomarker Panel for Male Infertility. Cassuto, Nino Guy; Piquemal, David; Boitrelle, Florence; Larue, Lionel; Lédée, Nathalie; Hatem, Ghad Report Sep 20, 2021 8173
Biodata Mining of Differentially Expressed Genes between Acute Myocardial Infarction and Unstable Angina Based on Integrated Bioinformatics. Guo, Siyu; Huang, Zhihong; Liu, Xinkui; Zhang, Jingyuan; Ye, Peizhi; Wu, Chao; Lu, Shan Report Sep 14, 2021 9962
Identification of Key Genes and Immune Infiltrate in Nonalcoholic Steatohepatitis: A Bioinformatic Analysis. Jiang, Zhen-yu; Zhou, Yi; Zhou, Lu; Li, Shao-wei; Wang, Bang-mao Report Sep 13, 2021 6836
Hub Genes and Key Pathways of Intervertebral Disc Degeneration: Bioinformatics Analysis and Validation. Zhang, Zhiwen; Wang, Qiong; Li, Yang; Li, Bangzhi; Zheng, Liming; He, Chengjian Report Sep 11, 2021 5840
Xiaoyu Xiezhuo Drink Protects against Ischemia-Reperfusion Acute Kidney Injury in Aged Mice through Inhibiting the TGF-? 1/Smad3 and HIF1 Signaling Pathways. Ye, Qingqing; Chen, Hongbo; Ma, Hongzhen; Xiang, Xiaojun; Hu, Shouci; Xia, Cong; Fu, Lanjun Report Sep 10, 2021 9880
Application of Genetic Algorithm-Based Support Vector Machine in Identification of Gene Expression Signatures for Psoriasis Classification: A Hybrid Model. Tapak, Leili; Afshar, Saeid; Afrasiabi, Mahlagha; Ghasemi, Mohammad Kazem; Alirezaei, Pedram Report Sep 8, 2021 6513
Identification of Novel Choroidal Neovascularization-Related Genes Using Laplacian Heat Diffusion Algorithm. Sheng, Minjie; Cai, Haiying; Cheng, Ming; Li, Jing; Zhang, Jian; Liu, Lihua Report Sep 7, 2021 7390
Studies on the Role of circRNAs in Osteoarthritis. Wu, Wei; Zou, Jun Report Sep 6, 2021 5567
Insights from the Interfaces of Corona Viral Proteins: Homomers Versus Heteromers. Nilofer, Christina; Mohanapriya, Arumugam Report Sep 1, 2021 7796
Inhibiting PP2Ac? Promotes the Malignant Phenotype of Gastric Cancer Cells through the ATM/METTL3 Axis. Cheng, Zhaoxiang; Gao, Shan; Liang, Xiaojie; Lian, Chao; Chen, Jianquan; Fang, Chao Report Aug 25, 2021 6719
Comparative Transcriptome Analysis Reveals Relationship among mRNAs, lncRNAs, and circRNAs of Slow Transit Constipation. Yan, Shuai; Yue, Yinzi; Sun, Mingming; Chen, Yinghui; Wang, Xiaopeng; Qian, Haihua Report Aug 24, 2021 7072
Exploring the Pharmacological Mechanisms of Tripterygium wilfordii Hook F against Cardiovascular Disease Using Network Pharmacology and Molecular Docking. Huang, Bingwu; Huang, Chengbin; Zhu, Liuyan; Xie, Lina; Wang, Yi; Zhu, Ning Report Aug 16, 2021 6717
Systematic Understanding of the Mechanism of Baicalin against Gastric Cancer Using Transcriptome Analysis. Zhou, Wenqu; Gao, Mi; Liang, Chunxiao; Lin, Biting; Wu, Qinghua; Chen, Ruikun; Xiong, Xiaoxiao; Chen Report Jul 20, 2021 5791
Corrigendum to "Expression and Gene Regulation Network of Metabolic Enzyme Phosphoglycerate Mutase Enzyme 1 in Breast Cancer Based on Data Mining". Wang, Yongxuan; Xiong, Xifeng; Hua, Xing; Liu, Wei Correction notice Jul 17, 2021 201
Identification of Multiple Hub Genes and Pathways in Hepatocellular Carcinoma: A Bioinformatics Analysis. Liu, Junwei; Han, Fang; Ding, Jianyi; Liang, Xiaodong; Liu, Jie; Huang, Dongsheng; Zhang, Chengwu Report Jul 13, 2021 7528
Identification and Validation of Potential Biomarkers and Pathways for Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Comprehensive Bioinformatics Analysis. Qian, Weibin; Cai, Xinrui; Qian, Qiuhai; Zhang, Xinying Report Jul 5, 2021 6553
FCGR2A Could Function as a Prognostic Marker and Correlate with Immune Infiltration in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Dai, Yongmei; Chen, Wenhan; Huang, Junpeng; Cui, Tongjian Report Jul 5, 2021 5942
Structural and Functional Elucidation of IF-3 Protein of Chloroflexus aurantiacus Involved in Protein Biosynthesis: An In Silico Approach. Saikat, Abu Saim Mohammad; Uddin, Md. Ekhlas; Ahmad, Tasnim; Mahmud, Shahriar; Imran, Md. Abu Sayeed Report Jul 2, 2021 5590
CYP2J2 Is a Diagnostic and Prognostic Biomarker Associated with Immune Infiltration in Kidney Renal Clear Cell Carcinoma. Zou, Xiong; Mo, Zengnan Report Jun 24, 2021 5597
NUCLEAR LOCALIZATION OF ARABIDOPSIS'S HEAT SHOCK FACTOR HSFA1D USING BIMOLECULAR FLORESCENCE COMPLEMENTATION (BIFC) SYSTEM. Z. Shah, G S. Ali, A. El-Sayed, M. Hussain, H. Shah, M. Z. Ahmad, N. Ahmad and A. Iqbal Jun 22, 2021 3064
Bioinformatics Analysis of GFAP as a Potential Key Regulator in Different Immune Phenotypes of Prostate Cancer. Yao, Wencheng; Li, Xiang; Jia, Zhankui; Gu, Chaohui; Jin, Zhibo; Wang, Jun; Yuan, Bo; Yang, Jinjian Report Jun 17, 2021 5926
Integrated MicroRNA Expression Profile Reveals Dysregulated miR-20a-5p and miR-200a-3p in Liver Fibrosis. Ye, Mu; Wang, Sheng; Sun, Peilong; Qie, Jingbo Report Jun 8, 2021 4728
In silico Analysis of Forskolin as a Potential Inhibitor of SARS-CoV-2. Kumari, Arti; Kumar, Prashant; Kumar, Manindra; Kumar, Jainendra Jun 1, 2021 2753
PD-1 Coexpression Gene Analysis and the Regulatory Network in Endometrial Cancer Based on Bioinformatics Analysis. Wang, Lina; Liu, Zhen; Zhang, Wenwen; Zhang, Aihua; Qu, Pengpeng Report May 26, 2021 4543
Altered Genes and Biological Functions in Response to Severe Burns. Liu, Xinheng; Rong, Yongxian; Huang, Donglin; Liang, Zhijie; Yi, Xiaolin; Wu, Fangxiao; Zhu, Dandan Report May 24, 2021 5558
Identification of Differentially Expressed circRNAs, miRNAs, and Genes in Patients Associated with Cartilaginous Endplate Degeneration. Xu, Haiwei; Li, Yongjin; Li, Jianhua; Huo, Zhenxin; Li, Guowang; Du, Lilong; Tian, Lijun Report May 19, 2021 6389
In Silico Structural, Functional, and Phylogenetic Analysis of Cytochrome (CYPD) Protein Family. Ahmad, Hafiz Ishfaq; Afzal, Gulnaz; Jamal, Adil; Kiran, Shumaila; Khan, Musarrat Abbas; Mehmood, Kha Report May 10, 2021 6600
The Potential Genes Mediate the Pathogenicity of Allogeneic CD4[sup.+]T Cell in aGVHD Mouse Model. Yu, Zhengyu; Qin, Chenchen; Cao, Min; He, Xiaoya; Ren, Hanyun; Liu, Huihui Report May 7, 2021 8052
Comprehensive Analysis of Common Different Gene Expression Signatures in the Neutrophils of Sepsis. Liu, Zhaojun; Chen, Yang; Pan, Tingting; Liu, Jialin; Tian, Rui; Sun, Shaoqiong; Qu, Hongping Report Apr 19, 2021 6261
CXCL1 Clone Evolution Induced by the HDAC Inhibitor Belinostat Might Be a Favorable Prognostic Indicator in Triple-Negative Breast Cancer. Han, Xin-le; Du, Jun; Zheng, Ya-dan; Dai, Jia-jing; Lin, Su-wen; Zhang, Bing-yue; Zhong, Fu-bo; Lin, Report Apr 19, 2021 7682
Genes That Predict Poor Prognosis in Breast Cancer via Bioinformatical Analysis. Zhou, Qian; Liu, Xiaofeng; Lv, Mingming; Sun, Erhu; Lu, Xun; Lu, Cheng Report Apr 19, 2021 3966
Identification of Key miRNAs in the Treatment of Dabrafenib-Resistant Melanoma. Gao, Guangyu; Yao, Zhen; Shen, Jiaofeng; Liu, Yulong Report Apr 7, 2021 5155
Whole-Transcriptome RNA Sequencing Reveals Significant Differentially Expressed mRNAs, miRNAs, and lncRNAs and Related Regulating Biological Pathways in the Peripheral Blood of COVID-19 Patients. Li, Cai-xia; Chen, Jian; Lv, Shu-kai; Li, Jin-hui; Li, Lei-lei; Hu, Xiao Report Apr 2, 2021 7829
Identification of a Gene Prognostic Signature for Oral Squamous Cell Carcinoma by RNA Sequencing and Bioinformatics. Zhang, Yang-Yang; Mao, Ming-Hui; Han, Zheng-Xue Report Apr 1, 2021 5998
A Novel Balanced Chromosomal Translocation in an Azoospermic Male: A Case Report. Chakraborty, Abhik; Palo, Indira; Roy, Souvick; Koh, Shu Wen; Hande, Manoor Prakash; Banerjee, Biren Report Apr 1, 2021 2480
A Brief Reconnoitre about Effects of MMP9 on Aortic Dissection/ MMP9 Geninin Aort Diseksiyonundaki Olasi Etkilerinin Arastirilmasi. Yaylaz, Burcu Salman; Sariman, Melda; Ekmekci, Ahmet; Ergul, Emel; Uluganyan, Mahmut; Cosan, Fulya; Apr 1, 2021 5127
Multiomics Analysis of Transcriptome, Epigenome, and Genome Uncovers Putative Mechanisms for Dilated Cardiomyopathy. Liu, Li; Huang, Jianjun; Liu, Yan; Pan, Xingshou; Li, Zhile; Zhou, Liufang; Lai, Tengfang Report Mar 30, 2021 6023
Bioinformatic Analysis of Key Genes and Pathways Related to Keloids. Bi, Siwei; Liu, Ruiqi; Wu, Beiyi; He, Linfeng; Gu, Jun Report Mar 23, 2021 5508
Screening of Hub Genes Associated with Pulmonary Arterial Hypertension by Integrated Bioinformatic Analysis. Zeng, Yu; Li, Nanhong; Zheng, Zhenzhen; Chen, Riken; Peng, Min; Liu, Wang; Zhu, Jinru Report Mar 23, 2021 7516
Identification of Differentially Expressed Genes in Cervical Cancer Patients by Comparative Transcriptome Analysis. S. D., Annapurna; Pasumarthi, Deepthi; Pasha, Akbar; Doneti, Ravinder; B., Sheela; Botlagunta, Mahen Report Mar 20, 2021 6859
Differential proteomic analysis of children infected with respiratory syncytial virus. Yin, Gen-Quan; Zeng, Hui-Xuan; Li, Zi-Long; Chen, Chen; Zhong, Jia-Yong; Xiao, Mi-Si; Zeng, Qiang; J Mar 17, 2021 6992
Network Pharmacological Study of Achyranthis bidentatae Radix Effect on Bone Trauma. Wu, Liying; Hao, Youguo; Dai, Chuanqiang; Zhang, Zhibang; Ijaz, Munazza; Ibrahim, Sobhy M.; Murtaza, Report Mar 8, 2021 7698
Identification and Validation of Key Genes in Hepatocellular Carcinoma by Bioinformatics Analysis. Wang, Jia; Peng, Rui; Zhang, Zheng; Zhang, Yixi; Dai, Yuke; Sun, Yan Report Feb 23, 2021 6815
Transcriptional Profiling Uncovers Biologically Significant RNAs and Regulatory Networks in Nucleus Pulposus from Intervertebral Disc Degeneration Patients. Chen, Yuanyuan; Cai, Bin; Lian, Xiaofeng; Xu, Jianguang; Zhang, Tao Report Feb 22, 2021 5889
Glial Cell-Derived Neurotrophic Factor Functions as a Potential Candidate Gene in Obstructive Sleep Apnea Based on a Combination of Bioinformatics and Targeted Capture Sequencing Analyses. Cao, Yuanyuan; Zhu, Qing; Cai, Xintian; Wu, Ting; Aierken, Xiayire; Ahmat, Ayguzal; Liu, Shasha Report Feb 19, 2021 6812
Identification of the Potential Biomarkers Involved in the Human Oral Mucosal Wound Healing: A Bioinformatic Study. Ning, Wanchen; Jiang, Xiao; Sun, Zhengyang; Ogbuehi, Anthony Chukwunonso; Gu, Wenli; Acharya, Aneesh Report Feb 12, 2021 10776
Analysis of Differentially Expressed Genes in the Dentate Gyrus and Anterior Cingulate Cortex in a Mouse Model of Depression. Wei, Yicong; Qi, Keming; Yu, Yi; Lu, Wei; Xu, Wei; Yang, Chengzi; Lin, Yu Report Feb 11, 2021 10654
miR-193a-3p Promotes the Invasion, Migration, and Mesenchymal Transition in Glioma through Regulating BTRC. Zhou, Dan-Dan; Li, Hong-Li; Liu, Wei; Zhang, Li-Ping; Zheng, Quan; Bai, Jun; Hu, Ya-Qiong Report Feb 9, 2021 7836
Genomic Expression Profiling and Bioinformatics Analysis of Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis. Huang, Kai; Lin, Bingyuan; Liu, Yiyang; Guo, Qiaofeng; Ren, Haiyong Report Feb 9, 2021 4282
Using Network Pharmacology to Explore the Mechanism of Peach Kernel-Safflower in the Treatment of Diabetic Nephropathy. Han, Jingxue; Wang, Xinwei; Hou, Jingyi; Liu, Yu; Liu, Peng; Zhao, Tingting Report Feb 1, 2021 4717
Identification of Key Genes for Hepatitis Delta Virus-Related Hepatocellular Carcinoma by Bioinformatics Analysis. Zhang, Cheng; Wu, Shan; Yang, Xiao-Dong; Xu, Hui; Ma, Tai; Zhu, Qi-Xing Feb 1, 2021 4606
Identification of Key Genes for Hepatitis Delta Virus-Related Hepatocellular Carcinoma by Bioinformatics Analysis. Zhang, Cheng; Wu, Shan; Yang, Xiao-Dong; Xu, Hui; Ma, Tai; Zhu, Qi-Xing Report Feb 1, 2021 4292
Bioinformatics analysis reveals TSPAN1 as a candidate biomarker of progression and prognosis in pancreatic cancer. Ma, Chenhui; Cui, ZeLong; Wang, YiChao; Zhang, Lei; Wen, JunYe; Guo, HuaiBin; Li, Na; Zhang, WanXing Report Feb 1, 2021 6159
Transcriptomic Analyses Reveal Gene Expression Profiles and Networks in Nasopharyngeal Carcinoma. Zhou, Yaqi; Yang, Weiqiang; Mei, Xueshuang; Hu, Hongyi Report Jan 25, 2021 5449
Identification of Genes Universally Differentially Expressed in Gastric Cancer. Shi, Yidan; Qi, Lishuang; Chen, Haifeng; Zhang, Jiahui; Guan, Qingzhou; He, Jun; Li, Meifeng Report Jan 21, 2021 6469
Comprehensive Analysis of ceRNA Regulation Network Involved in the Development of Coronary Artery Disease. He, Jiabei; Li, Xinglong; Zhang, Yao; Zhang, Qingqing; Li, Lianhong Report Jan 15, 2021 7401
Proteomic Profiling Reveals the Molecular Changes of Insomnia Patients. Wang, Guanying; Ren, Xiaojuan; Zhang, Xingping; Wang, Qingquan; Liu, Tao; Deng, Ning; Yan, Deqi Report Jan 15, 2021 5471
Elucidation of the Genomic-Epigenomic Interaction Landscape of Aggressive Prostate Cancer. Kumar Mamidi, Tarun Karthik; Wu, Jiande; Hicks, Chindo Report Jan 15, 2021 10701
Comprehensive Identification of Potential Crucial Genes and miRNA-mRNA Regulatory Networks in Papillary Thyroid Cancer. Nan, Ben-yu; Xiong, Guo-Feng; Zhao, Zi-Rui; Gu, Xi; Huang, Xin-Sheng Report Jan 13, 2021 7060
A Comprehensive Analysis Identified Hub Genes and Associated Drugs in Alzheimer's Disease. Jing, Qi; Zhang, Hui; Sun, Xiaoru; Xu, Yaru; Cao, Silu; Fang, Yiling; Zhao, Xuan; Li, Cheng Report Jan 11, 2021 5557
GLI3 Promotes Invasion and Predicts Poor Prognosis in Colorectal Cancer. Shen, Mingyang; Zhang, Zhengyuan; Wang, Ping Report Jan 11, 2021 4364
RBBP4 Enhances Platinum Chemo Resistance in Lung Adenocarcinoma. Wang, Nianwu; Wang, Wei; Mao, Wenli; Kuerbantayi, Nazuke; Jia, Nuan; Chen, Yan; Zhou, Fang; Yin, Li; Report Jan 9, 2021 5062
Identification of Potential Gene and MicroRNA Biomarkers of Acute Kidney Injury. Wang, Si-Yang; Gao, Jie; Song, Yu-huan; Cai, Guang-Yan; Chen, Xiang-Mei Report Jan 8, 2021 6669
COL1A1 Is a Potential Prognostic Biomarker and Correlated with Immune Infiltration in Mesothelioma. Zhang, Cangang; Liu, Shanshan; Wang, Xin; Liu, Haiyan; Zhou, Xiaobo; Liu, Haibo Report Jan 5, 2021 6079
Identification of Novel Choroidal Neovascularization-Related Genes Using Laplacian Heat Diffusion Algorithm. Sheng, Minjie; Cai, Haiying; Cheng, Ming; Li, Jing; Zhang, Jian; Liu, Lihua Report Jan 1, 2021 7391
Xiaoyu Xiezhuo Drink Protects against Ischemia-Reperfusion Acute Kidney Injury in Aged Mice through Inhibiting the TGF-? 1/Smad3 and HIF1 Signaling Pathways. Ye, Qingqing; Chen, Hongbo; Ma, Hongzhen; Xiang, Xiaojun; Hu, Shouci; Xia, Cong; Fu, Lanjun Report Jan 1, 2021 9880
Integrated Bioinformatics-Based Identification of Potential Diagnostic Biomarkers Associated with Diabetic Foot Ulcer Development. Qian, Long; Xia, Zhipeng; Zhang, Ming; Han, Qiong; Hu, Die; Qi, Sha; Xing, Danmou Jan 1, 2021 3171
Exploring the Pharmacological Mechanisms of Tripterygium wilfordii Hook F against Cardiovascular Disease Using Network Pharmacology and Molecular Docking. Huang, Bingwu; Huang, Chengbin; Zhu, Liuyan; Xie, Lina; Wang, Yi; Zhu, Ning Report Jan 1, 2021 6717
Integrative Analyses of Genes Associated with Hashimoto's Thyroiditis. Qiu, Kangli; Li, Kai; Zeng, Tianshu; Liao, Yunfei; Min, Jie; Zhang, Nan; Peng, Miaomiao Jan 1, 2021 4734
Decreased Spp1 Expression in Acute Myocardial Infarction after Ischemia and Reperfusion Injury. Li, Ling; Huang, Jungang; Zhao, Zongkai; Wen, Zhuzhi; Li, Kang; Ma, Tianjiao; Zhang, Lisui Jan 1, 2021 3387
Comparative Transcriptome Analysis Reveals Relationship among mRNAs, lncRNAs, and circRNAs of Slow Transit Constipation. Yan, Shuai; Yue, Yinzi; Sun, Mingming; Chen, Yinghui; Wang, Xiaopeng; Qian, Haihua Report Jan 1, 2021 7071
Systematic Understanding of the Mechanism of Baicalin against Gastric Cancer Using Transcriptome Analysis. Zhou, Wenqu; Gao, Mi; Liang, Chunxiao; Lin, Biting; Wu, Qinghua; Chen, Ruikun; Xiong, Xiaoxiao Report Jan 1, 2021 5791
Crosstalk between RNA-Binding Proteins and Immune Microenvironment Revealed Two RBP Regulatory Patterns with Distinct Immunophenotypes in Periodontitis. Xing, Lu; Meng, Guanqun; Chen, Tian; Zhang, Xiaoqi; Bai, Ding; Xu, Hui Jan 1, 2021 5603
Identification and Validation of Potential Biomarkers and Pathways for Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Comprehensive Bioinformatics Analysis. Qian, Weibin; Cai, Xinrui; Qian, Qiuhai; Zhang, Xinying Report Jan 1, 2021 6552
FCGR2A Could Function as a Prognostic Marker and Correlate with Immune Infiltration in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Dai, Yongmei; Chen, Wenhan; Huang, Junpeng; Cui, Tongjian Report Jan 1, 2021 5942
Corrigendum to "Expression and Gene Regulation Network of Metabolic Enzyme Phosphoglycerate Mutase Enzyme 1 in Breast Cancer Based on Data Mining". Wang, Yongxuan; Xiong, Xifeng; Hua, Xing; Liu, Wei Correction notice Jan 1, 2021 201
Identification of Multiple Hub Genes and Pathways in Hepatocellular Carcinoma: A Bioinformatics Analysis. Liu, Junwei; Han, Fang; Ding, Jianyi; Liang, Xiaodong; Liu, Jie; Huang, Dongsheng; Zhang, Chengwu Report Jan 1, 2021 7529
Identifying a Six-Gene Signature Predicting Response to TACE in Hepatocellular Carcinoma by Bioinformatics Analysis. Yao, Xin; Yin, Xin; Lu, Wei; Cao, Leitao Jan 1, 2021 4813
Proteomic Analysis Reveals Commonly Secreted Proteins of Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow, Adipose Tissue, and Synovial Membrane to Show Potential for Cartilage Regeneration in Knee Osteoarthritis. Lee, Yura; Park, Yo Seph; Choi, Na Young; Kim, Yong Il; Koh, Yong-Gon Jan 1, 2021 10935
Structural and Functional Elucidation of IF-3 Protein of Chloroflexus aurantiacus Involved in Protein Biosynthesis: An In Silico Approach. Saikat, Abu Saim Mohammad; Uddin, Md. Ekhlas; Ahmad, Tasnim; Mahmud, Shahriar; Imran, Md. Abu Sayeed Report Jan 1, 2021 5590
Identifying a Serum Exosomal-Associated lncRNA/circRNA-miRNA-mRNA Network in Coronary Heart Disease. Mao, Jia; Zhou, Yufei; Lu, Licheng; Zhang, Ping; Ren, Runhua; Wang, Yaqiong; Wang, Jing Jan 1, 2021 4016
CYP2J2 Is a Diagnostic and Prognostic Biomarker Associated with Immune Infiltration in Kidney Renal Clear Cell Carcinoma. Zou, Xiong; Mo, Zengnan Report Jan 1, 2021 5596
Bioinformatics Analysis of GFAP as a Potential Key Regulator in Different Immune Phenotypes of Prostate Cancer. Yao, Wencheng; Li, Xiang; Jia, Zhankui; Gu, Chaohui; Jin, Zhibo; Wang, Jun; Yuan, Bo Report Jan 1, 2021 5925
Network Pharmacology and Bioinformatics Methods Reveal the Mechanism of Zao-Jiao-Ci in the Treatment of LSCC. Xiang, Feng; Li, Linman; Lin, Jieling; Li, Shasha; Peng, Guiyuan Jan 1, 2021 5073
Integrated MicroRNA Expression Profile Reveals Dysregulated miR-20a-5p and miR-200a-3p in Liver Fibrosis. Ye, Mu; Wang, Sheng; Sun, Peilong; Qie, Jingbo Report Jan 1, 2021 4727
Construction and Validation of a Macrophage-Associated Risk Model for Predicting the Prognosis of Osteosarcoma. Xiao, Kang-Wen; Liu, Zhi-Bo; Zeng, Zi-Hang; Yan, Fei-Fei; Xiao, Ling-Fei; Li, Jia-Li; Cai, Lin Jan 1, 2021 7826
Investigation of the Mechanism of Complement System in Diabetic Nephropathy via Bioinformatics Analysis. Xu, Bojun; Wang, Lei; Zhan, Huakui; Zhao, Liangbin; Wang, Yuehan; Shen, Meng; Xu, Keyang Jan 1, 2021 7055
Identification of Differentially Expressed circRNAs, miRNAs, and Genes in Patients Associated with Cartilaginous Endplate Degeneration. Xu, Haiwei; Li, Yongjin; Li, Jianhua; Huo, Zhenxin; Li, Guowang; Du, Lilong; Tian, Lijun Report Jan 1, 2021 6389
Altered Genes and Biological Functions in Response to Severe Burns. Liu, Xinheng; Rong, Yongxian; Huang, Donglin; Liang, Zhijie; Yi, Xiaolin; Wu, Fangxiao; Zhu, Dandan Report Jan 1, 2021 5557
PD-1 Coexpression Gene Analysis and the Regulatory Network in Endometrial Cancer Based on Bioinformatics Analysis. Wang, Lina; Liu, Zhen; Zhang, Wenwen; Zhang, Aihua; Qu, Pengpeng Report Jan 1, 2021 4541
EFNB1 Acts as a Novel Prognosis Marker in Glioblastoma through Bioinformatics Methods and Experimental Validation. Shi, Yaohong; Sun, Yuanyuan; Cheng, Hongyan; Wang, Chen Jan 1, 2021 5080
Combining Network Pharmacology with Molecular Docking for Mechanistic Research on Thyroid Dysfunction Caused by Polybrominated Diphenyl Ethers and Their Metabolites. He, Qiaoyu; Chen, Xiaopeng; Liu, Jing; Li, Chunxia; Xing, Hong; Shi, Yumeng; Tang, Qian Report Jan 1, 2021 7177
Identification of Hub Gene GRIN1 Correlated with Histological Grade and Prognosis of Glioma by Weighted Gene Coexpression Network Analysis. Yang, Aoran; Wang, Xinhuan; Hu, Yaofeng; Shang, Chao; Hong, Yang Report Jan 1, 2021 5497
Weighted Gene Coexpression Network Analysis Uncovers Critical Genes and Pathways for Multiple Brain Regions in Parkinson's Disease. Huang, Jianjun; Liu, Li; Qin, Lingling; Huang, Hehua; Li, Xue Report Jan 1, 2021 6211
Identification of Differentially Expressed Genes in Cervical Cancer Patients by Comparative Transcriptome Analysis. S. D., Annapurna; Pasumarthi, Deepthi; Pasha, Akbar; Doneti, Ravinder; B., Sheela; Botlagunta, Mahen Report Jan 1, 2021 6858
Bioinformatics-Based Identification of lncRNA-miRNA-mRNA Network in Dilated Cardiomyopathy and Drug Prediction. Liu, Wei; Cai, Jinqiang; Tang, Mengjie; Yang, QinJing Jan 1, 2021 4983
Immune-Related Genes: Potential Regulators and Drug Therapeutic Targets in Hypertrophic Cardiomyopathy. Liu, Wei; Ye, Ju; Cai, Jinqiang; Xie, Feng; Tang, Mengjie; Yang, QinJing Jan 1, 2021 7827
Multiomics Analysis of Transcriptome, Epigenome, and Genome Uncovers Putative Mechanisms for Dilated Cardiomyopathy. Liu, Li; Huang, Jianjun; Liu, Yan; Pan, Xingshou; Li, Zhile; Zhou, Liufang; Lai, Tengfang Report Jan 1, 2021 6023
Bioinformatic Analysis of Key Genes and Pathways Related to Keloids. Bi, Siwei; Liu, Ruiqi; Wu, Beiyi; He, Linfeng; Gu, Jun Report Jan 1, 2021 5509
Uncovering the Pharmacology of Xiaochaihu Decoction in the Treatment of Acute Pancreatitis Based on the Network Pharmacology. Zhan, Lianghui; Pu, Jinbao; Hu, Yijuan; Xu, Pan; Liang, Weiqing; Ji, Chunlian Report Jan 1, 2021 6021
Screening of Hub Genes Associated with Pulmonary Arterial Hypertension by Integrated Bioinformatic Analysis. Zeng, Yu; Li, Nanhong; Zheng, Zhenzhen; Chen, Riken; Peng, Min; Liu, Wang; Zhu, Jinru Report Jan 1, 2021 7515
Identification of Key miRNAs in the Treatment of Dabrafenib-Resistant Melanoma. Gao, Guangyu; Yao, Zhen; Shen, Jiaofeng; Liu, Yulong Report Jan 1, 2021 5155
Comprehensive Analysis of Common Different Gene Expression Signatures in the Neutrophils of Sepsis. Liu, Zhaojun; Chen, Yang; Pan, Tingting; Liu, Jialin; Tian, Rui; Sun, Shaoqiong; Qu, Hongping Report Jan 1, 2021 6261
CXCL1 Clone Evolution Induced by the HDAC Inhibitor Belinostat Might Be a Favorable Prognostic Indicator in Triple-Negative Breast Cancer. Han, Xin-le; Du, Jun; Zheng, Ya-dan; Dai, Jia-jing; Lin, Su-wen; Zhang, Bing-yue; Zhong, Fu-bo; Jian Report Jan 1, 2021 7684
The Potential Genes Mediate the Pathogenicity of Allogeneic CD4[sup.+]T Cell in aGVHD Mouse Model. Yu, Zhengyu; Qin, Chenchen; Cao, Min; He, Xiaoya; Ren, Hanyun; Liu, Huihui Report Jan 1, 2021 8052
Proteomic Analysis of Human Serum for Patients at Different Pathological Stages of Hepatic Fibrosis. Zhao, Kang; Huang, Jucun; Xia, Hongmei; Zhang, Jianjun; Liu, Liming Report Jan 1, 2021 7804
Research on the Mechanism of Guizhi to Treat Nephrotic Syndrome Based on Network Pharmacology and Molecular Docking Technology. He, Dan; Li, Qiang; Du, Guangli; Sun, Jijia; Meng, Guofeng; Chen, Shaoli Report Jan 1, 2021 5686
Key Markers Involved in the Anticolon Cancer Response of CD8+ T Cells through the Regulation of Cholesterol Metabolism. Dong, Liang; Yang, Xi; Wang, Yangyanqiu; Jin, Yin; Zhou, Qing; Chen, Gong; Han, Shuwen Jan 1, 2021 5852
Construction of a Macrophage Infiltration Regulatory Network and Related Prognostic Model of High-Grade Serous Ovarian Cancer. Chang, Hua; Zhu, Yuyan; Zheng, Jiahui; Chen, Lian; Lin, Jiaxing; Yao, Jihang Jan 1, 2021 8032
Identification of RNA-Binding Proteins with Prognostic Prediction in Colorectal Cancer. Bai, Xiao-fen; Liu, Jing-wen Report Jan 1, 2021 3654
Synergistic Network Pharmacology for Traditional Chinese Medicine Liangxue Tongyu Formula in Acute Intracerebral Hemorrhagic Stroke. Chen, Yang; Dong, Ju; Yang, Dongqing; Qian, Qin; Wang, Pengcheng; Yang, Xiaojuan; Li, Wei Jan 1, 2021 12380
Transcriptional Profiling Uncovers Biologically Significant RNAs and Regulatory Networks in Nucleus Pulposus from Intervertebral Disc Degeneration Patients. Chen, Yuanyuan; Cai, Bin; Lian, Xiaofeng; Xu, Jianguang; Zhang, Tao Report Jan 1, 2021 5888
Identification and Validation of Key Genes in Hepatocellular Carcinoma by Bioinformatics Analysis. Wang, Jia; Peng, Rui; Zhang, Zheng; Zhang, Yixi; Dai, Yuke; Sun, Yan Report Jan 1, 2021 6815
A Network Pharmacology-Based Approach for Exploring Key Active Compounds and Pharmacological Mechanisms of Tangshen Formula for Treatment of Diabetic Nephropathy. Zhou, Weie; Zhou, Xuefeng; Zhang, Yuan; Wang, Yuyang; Wu, Wenjie; Zhang, Haojun; Zhao, Tingting Jan 1, 2021 7560
miR-193a-3p Promotes the Invasion, Migration, and Mesenchymal Transition in Glioma through Regulating BTRC. Zhou, Dan-Dan; Li, Hong-Li; Liu, Wei; Zhang, Li-Ping; Zheng, Quan; Bai, Jun; Hu, Ya-Qiong Report Jan 1, 2021 7837
Analysis of Differentially Expressed Genes in the Dentate Gyrus and Anterior Cingulate Cortex in a Mouse Model of Depression. Wei, Yicong; Qi, Keming; Yu, Yi; Lu, Wei; Xu, Wei; Yang, Chengzi; Lin, Yu Report Jan 1, 2021 10655
Genomic Expression Profiling and Bioinformatics Analysis of Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis. Huang, Kai; Lin, Bingyuan; Liu, Yiyang; Guo, Qiaofeng; Ren, Haiyong Report Jan 1, 2021 4282
Identification of the Potential Biomarkers Involved in the Human Oral Mucosal Wound Healing: A Bioinformatic Study. Ning, Wanchen; Jiang, Xiao; Sun, Zhengyang; Ogbuehi, Anthony Chukwunonso; Gu, Wenli; Acharya, Aneesh Report Jan 1, 2021 10777
Using Network Pharmacology to Explore the Mechanism of Peach Kernel-Safflower in the Treatment of Diabetic Nephropathy. Han, Jingxue; Wang, Xinwei; Hou, Jingyi; Liu, Yu; Liu, Peng; Zhao, Tingting Report Jan 1, 2021 4716
Integrated miRNA-mRNA Expression Profiles Revealing Key Molecules in Ovarian Cancer Based on Bioinformatics Analysis. Li, Chao; Hong, Zhantong; Ou, Miaoling; Zhu, Xiaodan; Zhang, Linghua; Yang, Xingkun Report Jan 1, 2021 3870
The Mechanism Exploration of Follicular Fluids on Granulose Cell Apoptosis in Endometriosis-Associated Infertility. Chen, Lu; Ni, Zhexin; Cai, Zailong; Cheng, Wen; Sun, Shuai; Yu, Chaoqin; JinYu, Report Jan 1, 2021 5276
Bioinformatic Evidence Reveals that Cell Cycle Correlated Genes Drive the Communication between Tumor Cells and the Tumor Microenvironment and Impact the Outcomes of Hepatocellular Carcinoma. Chen, Dongdong; Feng, Zhijun; Zhou, Mingzhen; Ren, Zhijian; Zhang, Fan; Li, Yumin Report Jan 1, 2021 9660
Study on the Mechanism of Liuwei Dihuang Pills in Treating Parkinson's Disease Based on Network Pharmacology. Lin, Dongtao; Zeng, Yudan; Tang, Deyu; Cai, Yongming Report Jan 1, 2021 6562
Analysis of Shared Genetic Regulatory Networks for Alzheimer's Disease and Epilepsy. Wang, Xiao-Dan; Liu, Shuai; Lu, Hui; Guan, Yalin; Wu, Hao; Ji, Yong Report Jan 1, 2021 4965
Drug Repurposing for Alzheimer's Disease Based on Protein-Protein Interaction Network. Soleimani Zakeri, Negar Sadat; Pashazadeh, Saeid; MotieGhader, Habib Report Jan 1, 2021 6367
Identification of Significant Genes in Lung Cancer of Nonsmoking Women via Bioinformatics Analysis. Wang, Yu; Hu, Sibo; Bai, Xianguang; Zhang, Ke; Yu, Ruixue; Xia, Xichao; Zheng, Xinhua Report Jan 1, 2021 6052
Identification of Key Exosome Gene Signature in Mediating Coronary Heart Disease by Weighted Gene Correlation Network Analysis. Fu, Yanbin; Ge, Yanzhi; Cao, Jianfeng; Su, Zedazhong; Yu, Danqing Report Jan 1, 2021 6409
Potential lncRNA Biomarkers for HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Diagnosis Revealed by Analysis on Coexpression Network. Nong, Shunqiang; Chen, Xiaohao; Wang, Zechen; Xu, Guidan; Wei, Wujun; Peng, Bin; Zhou, Lü Report Jan 1, 2021 7712
Natural Compounds from Hatikana Extract Potentiate Antidiabetic Actions as Displayed by In Vivo Assays and Verified by Network Pharmacological Tools. Rahman, Md. Atiar; Uddin, Md. Nazim; Babteen, Nouf Abubakr; Alnajeebi, Afnan M.; Zakaria, Zainul Ami Report Jan 1, 2021 8345
Identification of Key Biomarkers and Pathways in Small-Cell Lung Cancer Using Biological Analysis. Liu, Huanqing; Li, Tingting; Ye, Xunda; Lyu, Jun Report Jan 1, 2021 8289
Comprehensive Bioinformatics Analysis of Lipopolysaccharide-Induced Altered Autophagy in Acute Lung Injury and Construction of Underlying Competing Endogenous RNA Regulatory Mechanism. Liu, Jian-Yu; Jiang, Ying-Xiao; Zhang, Meng-Yu; Huo, Chen; Yang, Yi-Can; Ji, Xiu-Li; Qu, Yi-Qing Report Jan 1, 2021 9130
Identification and Validation of a Dysregulated miRNA-Associated mRNA Network in Temporal Lobe Epilepsy. Li, Xing; Han, Yunli; Li, Dejun; Yuan, Hai; Huang, Shiqin; Chen, Xiaolan; Qin, Yuanhan Report Jan 1, 2021 5544
The Bioinformatics Analysis of Aldosterone-Producing Adenoma and Verification of Differentially Expressed Genes. Gao, Yinjie; Ma, Xiaosen; Wang, Huiping; Cui, Yunying; Zhang, Yushi; Nie, Min; Tong, Anli Jan 1, 2021 4776
Bioinformatics Analysis of ZBTB16 as a Prognostic Marker for Ewing's Sarcoma. Ding, Ke; Qiu, Wenli; Yu, Dianbo; Ma, Huade; Xie, Kangqi; Luo, Fuqiang; Li, Shanlang Report Jan 1, 2021 4235
Network Pharmacology-Based and Molecular Docking-Based Analysis of Suanzaoren Decoction for the Treatment of Parkinson's Disease with Sleep Disorder. Liu, Yan-yun; Yu, Li-hua; Zhang, Juan; Xie, Dao-jun; Zhang, Xin-xiang; Yu, Jia-ming Report Jan 1, 2021 6876
Probing the Peculiarity of EhRabX10, a pseudoRab GTPase, from the Enteric Parasite Entamoeba histolytica through In Silico Modeling and Docking Studies. Roy, Mrinalini; Kaushik, Sanket; Jyoti, Anupam; Srivastava, Vijay Kumar Report Jan 1, 2021 7727
Mechanism of Cordyceps Cicadae in Treating Diabetic Nephropathy Based on Network Pharmacology and Molecular Docking Analysis. Qian, Yi; Sun, Xin; Wang, Xin; Yang, Xin; Fan, Mengyao; Zhong, Jiao; Pei, Zejun Jan 1, 2021 4439
Molecular Profiling of Spermatozoa Reveals Correlations between Morphology and Gene Expression: A Novel Biomarker Panel for Male Infertility. Cassuto, Nino Guy; Piquemal, David; Boitrelle, Florence; Larue, Lionel; Lédée, Nathalie; Hatem, Ghad Report Jan 1, 2021 8174
Network Pharmacology-Based Identification of Potential Targets of Lonicerae japonicae Flos Acting on Anti-Inflammatory Effects. Guo, Xiaoying; Yu, Xiao; Zheng, Bingqing; Zhang, Longfei; Zhang, Fang; Zhang, Yongqing; Li, Jia Report Jan 1, 2021 9605
Crosstalk between Heart Failure and Cognitive Impairment via hsa-miR-933/RELB/CCL21 Pathway. Feng, Wenxiao; Yang, Jie; Song, Wenchao; Xue, Yitao Report Jan 1, 2021 6708
Biodata Mining of Differentially Expressed Genes between Acute Myocardial Infarction and Unstable Angina Based on Integrated Bioinformatics. Guo, Siyu; Huang, Zhihong; Liu, Xinkui; Zhang, Jingyuan; Ye, Peizhi; Wu, Chao; Lu, Shan Report Jan 1, 2021 9962
Identification of Key Genes and Immune Infiltrate in Nonalcoholic Steatohepatitis: A Bioinformatic Analysis. Jiang, Zhen-yu; Zhou, Yi; Zhou, Lu; Li, Shao-wei; Wang, Bang-mao Report Jan 1, 2021 6838
Identification of Potential Core Genes in Parkinson's Disease Using Bioinformatics Analysis. Quan, Wei; Li, Jia; Jin, Xiya; Liu, Li; Zhang, Qinghui; Qin, Yidan; Pei, Xiaochen Jan 1, 2021 6664
Hub Genes and Key Pathways of Intervertebral Disc Degeneration: Bioinformatics Analysis and Validation. Zhang, Zhiwen; Wang, Qiong; Li, Yang; Li, Bangzhi; Zheng, Liming; He, Chengjian Report Jan 1, 2021 5839
Identification of Three Significant Genes Associated with Immune Cells Infiltration in Dysfunctional Adipose Tissue-Induced Insulin-Resistance of Obese Patients via Comprehensive Bioinformatics Analysis. Zhai, Ming; Luan, Peipei; Shi, Yefei; Li, Bo; Kang, Jianhua; Hu, Fan; Li, Mingjie Jan 1, 2021 7582
Rapid Identification and Systematic Mechanism of Flavonoids from Potentilla freyniana Bornm. Based on UHPLC-Q-Exactive Orbitrap Mass Spectrometry and Network Pharmacology. Cai, Wei; Li, Kailin; Qin, Shihan; Xiong, Pei; Peng, Jie; Shi, Silin; Zhang, Zaiqi Jan 1, 2021 4942
COVID-19 and Toll-Like Receptor 4 (TLR4): SARS-CoV-2 May Bind and Activate TLR4 to Increase ACE2 Expression, Facilitating Entry and Causing Hyperinflammation. Aboudounya, Mohamed M.; Heads, Richard J. Jan 1, 2021 17664
A Comprehensive Analysis Identified Hub Genes and Associated Drugs in Alzheimer's Disease. Jing, Qi; Zhang, Hui; Sun, Xiaoru; Xu, Yaru; Cao, Silu; Fang, Yiling; Zhao, Xuan; Li, Cheng Report Jan 1, 2021 5557
Comprehensive Analysis of ceRNA Regulation Network Involved in the Development of Coronary Artery Disease. He, Jiabei; Li, Xinglong; Zhang, Yao; Zhang, Qingqing; Li, Lianhong Report Jan 1, 2021 7401
Proteomic Profiling Reveals the Molecular Changes of Insomnia Patients. Wang, Guanying; Ren, Xiaojuan; Zhang, Xingping; Wang, Qingquan; Liu, Tao; Deng, Ning; Yan, Deqi Report Jan 1, 2021 5471
Comprehensive Identification of Potential Crucial Genes and miRNA-mRNA Regulatory Networks in Papillary Thyroid Cancer. Nan, Ben-yu; Xiong, Guo-Feng; Zhao, Zi-Rui; Gu, Xi; Huang, Xin-Sheng Report Jan 1, 2021 7061
GLI3 Promotes Invasion and Predicts Poor Prognosis in Colorectal Cancer. Shen, Mingyang; Zhang, Zhengyuan; Wang, Ping Report Jan 1, 2021 4364
LAPTM5 Plays a Key Role in the Diagnosis and Prognosis of Testicular Germ Cell Tumors. Li, Xiunan; Su, Yu; Zhang, Jiayao; Zhu, Ye; Xu, Yingkun; Wu, Guangzhen Jan 1, 2021 5048
circRNA circ_102049 Implicates in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Progression through Activating CD80 by Targeting miR-455-3p. Zhu, Jie; Zhou, Yong; Zhu, Shanshan; Li, Fei; Xu, Jiajia; Zhang, Liming; Shu, Hairong Jan 1, 2021 10728
Identification of Potential Gene and MicroRNA Biomarkers of Acute Kidney Injury. Wang, Si-Yang; Gao, Jie; Song, Yu-huan; Cai, Guang-Yan; Chen, Xiang-Mei Report Jan 1, 2021 6669
RBBP4 Enhances Platinum Chemo Resistance in Lung Adenocarcinoma. Wang, Nianwu; Wang, Wei; Mao, Wenli; Kuerbantayi, Nazuke; Jia, Nuan; Chen, Yan; Zhou, Fang Report Jan 1, 2021 5063
COL1A1 Is a Potential Prognostic Biomarker and Correlated with Immune Infiltration in Mesothelioma. Zhang, Cangang; Liu, Shanshan; Wang, Xin; Liu, Haiyan; Zhou, Xiaobo; Liu, Haibo Report Jan 1, 2021 6080
Exploring the Antitumor Mechanisms of Zingiberis Rhizoma Combined with Coptidis Rhizoma Using a Network Pharmacology Approach. Wang, Meng; Qi, Youke; Sun, Yongning Report Dec 28, 2020 6280
Gender Differences in Rheumatoid Arthritis: Interleukin-4 Plays an Important Role. Yu, Chaojie; Liu, Chong; Jiang, Jie; Li, Hao; Chen, Jiarui; Chen, Tianyou; Zhan, Xinli Dec 28, 2020 6084
An Integrative Computational Approach for the Prediction of Human-Plasmodium Protein-Protein Interactions. Ghedira, Kais; Hamdi, Yosr; El Béji, Abir; Othman, Houcemeddine Report Dec 21, 2020 6963
Identify Molecular Mechanisms of Jiangzhi Decoction on Nonalcoholic Fatty Liver Disease by Network Pharmacology Analysis and Experimental Validation. Wang, Lei; Zhi, Yin; Ye, Ying; Zhang, Miao; Ma, Xing; Tie, Hongyun; Ma, Xiaokun Report Dec 14, 2020 7163
Identification of Core Prognosis-Related Candidate Genes in Chinese Gastric Cancer Population Based on Integrated Bioinformatics. Li, Mengjun; Wang, Xinhai; Liu, Jun; Mao, Xiang; Li, Dongbing; Wang, Zhouyu; Tang, Yifan Report Dec 11, 2020 5723
Characterization of Odontogenic Differentiation from Human Dental Pulp Stem Cells Using TMT-Based Proteomic Analysis. Xiao, Xijuan; Xin, Caihong; Zhang, Yuqin; Yan, Jie; Chen, Zhao; Xu, Huiyong; Liang, Min Report Dec 10, 2020 7542
Identification of 6 Hub Proteins and Protein Risk Signature of Colorectal Cancer. Yue, Taohua; Liu, Cheng; Zhu, Jing; Huang, Zhihao; Guo, Shihao; Zhang, Yuyang; Xu, Hao; Liu, Yucun; Report Dec 9, 2020 6690
Sex Difference of Ribosome in Stroke-Induced Peripheral Immunosuppression by Integrated Bioinformatics Analysis. Xie, Jian-Qin; Lu, Ya-Peng; Sun, Hong-Li; Gao, Li-Na; Song, Pei-Pei; Feng, Zhi-Jun; You, Chong-Ge Report Dec 7, 2020 9273
Efficacy of Compound Herbal Medicine Tong-Xie-Yao-Fang for Acute Radiation Enteritis and Its Potential Mechanisms: Evidence from Transcriptome Analysis. Yang, Cheng; Yang, Jiayue; Xia, Min; Wei, Jianhong; Jiao, Yang; Zhan, Qiang Report Dec 2, 2020 4484
Long Noncoding RNA THAP9-AS1 and TSPOAP1-AS1 Provide Potential Diagnostic Signatures for Pediatric Septic Shock. Wu, Yong; Yin, Qigai; Zhang, Xiaobao; Zhu, Pin; Luan, Hengfei; Chen, Ying Report Dec 2, 2020 5377
Profile of Apoptotic Proteins after Curcumin Treatment by Antibody Array in H69AR Lung Cancer Cells. Ilhan, Suleyman Dec 1, 2020 4123
Sex-Based Differences in the Cytokine Production and Intracellular Signaling Pathways in Patients With Rheumatoid Arthritis. Pratap, Uday P.; Hima, Lalgi; Kannan, Thangamani; Thyagarajan, Chadrasekaran; Priyanka, Hannah P.; V Dec 1, 2020 6617
Transcriptomic Analysis of circRNAs in the Peripheral Blood of Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy. Suo, Jinshan; Xu, Xinling; Xu, Haoyan; Hou, Naifang; Zhang, Jiaming; Han, XIao; Zheng, Yanwen Report Nov 27, 2020 6553
An Integrated Bioinformatic Analysis of the S100 Gene Family for the Prognosis of Colorectal Cancer. Zeng, Meng-Lu; Zhu, Xian-Jin; Liu, Jin; Shi, Peng-Chong; Kang, Yan-Li; Lin, Zhen; Cao, Ying-Ping Report Nov 27, 2020 7303
Based on Network Pharmacology to Explore the Molecular Targets and Mechanisms of Gegen Qinlian Decoction for the Treatment of Ulcerative Colitis. Wei, Meiqi; Li, He; Li, Qifang; Qiao, Yi; Ma, Qun; Xie, Ruining; Wang, Rong Report Nov 25, 2020 7159
Bioinformatics Analysis Identifies Key Genes and Pathways in Acute Myeloid Leukemia Associated with DNMT3A Mutation. Chen, Shuyi; Chen, Yimin; Lu, Jielun; Yuan, Danyun; He, Lang; Tan, Huo; Xu, Lihua Report Nov 24, 2020 5674
Identification of Functional Genes in Pterygium Based on Bioinformatics Analysis. Xu, Yuting; Qiao, Chen; He, Siying; Lu, Chen; Dong, Shiqi; Wu, Xiying; Yan, Ming Report Nov 23, 2020 6742
Analysis of Crucial Genes and Pathways Associated with Spared Nerve Injury-Induced Neuropathic Pain. Mao, Dong; Zhai, Huang; Zhao, Gang; Mi, Jingyi; Rui, Yongjun Nov 21, 2020 6228
Bellidifolin Inhibits Proliferation of A549 Cells by Regulating STAT3/COX-2 Expression and Protein Activity. Yan, Li; Yali, Luo; Chenghao, Li; Caiqin, Feng; Zhongbo, Zhu; Weiyu, Ren; Yu, Ma Nov 21, 2020 8863
A Network Pharmacology-Based Strategy for Unveiling the Mechanisms of Tripterygium Wilfordii Hook F against Diabetic Kidney Disease. Wang, Yuyang; Liu, Tongtong; Ma, Fang; Lu, Xiaoguang; Mao, Huimin; Zhou, Weie; Yang, Liping Nov 20, 2020 7341
TTK, CDC25A, and ESPL1 as Prognostic Biomarkers for Endometrial Cancer. Yang, Qiannan; Yu, Bojun; Sun, Jing Report Nov 17, 2020 5651
Screening of T Cell-Related Long Noncoding RNA-MicroRNA-mRNA Regulatory Networks in Non-Small-Cell Lung Cancer. Duan, Jinlong; Pan, Yuefen; Yang, Xi; Zhong, Liping; Jin, Yin; Xu, Jiamin; Zhuang, Jing; Han, Shuwen Report Nov 16, 2020 6968
The Role of Posttranslational Modifications in DNA Repair. Bai, Miaomiao; Ti, Dongdong; Mei, Qian; Liu, Jiejie; Yan, Xin; Chen, Deyun; Li, Xiang Report Nov 9, 2020 11738
Identification and Expression Analysis of Sugar Transporter Gene Family in Aspergillus oryzae. Lv, Gongbo; Jiang, Chunmiao; Liang, Tiantian; Tu, Yayi; Cheng, Xiaojie; Zeng, Bin; He, Bin Nov 7, 2020 8939
Identification of Crucial lncRNAs, miRNAs, mRNAs, and Potential Therapeutic Compounds for Polycystic Ovary Syndrome by Bioinformatics Analysis. Zeng, Zhi; Lin, Xia; Xia, Tingting; Liu, Wenxiu; Tian, Xiaohui; Li, Manchao Report Nov 6, 2020 7416
Bioinformatics Analysis Reveals Diagnostic Markers and Vital Pathways Involved in Acute Coronary Syndrome. Li, Mingshuang; Ren, Conglin; Wu, Chenxia; Li, Xinyao; Li, Xinyi; Mao, Wei Nov 6, 2020 4612
Identification of Prognosis-Related Genes in Bladder Cancer Microenvironment across TCGA Database. Zhao, Xin; Tang, Yu; Ren, Haoyu; Lei, Yi Report Nov 4, 2020 5137
Differential Expression of mRNAs in Peripheral Blood Related to Prodrome and Progression of Alzheimer's Disease. Xue, Weishuang; Li, Jinwei; Fu, Kailei; Teng, Weiyu Report Oct 31, 2020 5390
In Silico Prediction of the Mode of Action of Viola odorata in Diabetes. Buabeid, Manal Ali; Arafa, El-Shaimaa A.; Hassan, Waseem; Murtaza, Ghulam Report Oct 31, 2020 8768
Bioinformatics Analysis Identified the Key Genes of Aspirin and Redox Damaged Yeast Cells. Chen, Hui-Ying; Yin, Ping-Chuan; Lu, Ya-Nan; Li, Hai-Yun; Shan, Yang Report Oct 31, 2020 4472
ID1 As a Prognostic Biomarker and Promising Drug Target Plays a Pivotal Role in Deterioration of Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Qiu, Xiangmin; Gu, Yuping; Ni, Yilu; Li, Qianyin Report Oct 30, 2020 5670
Predicting the Clinical Outcome of Lung Adenocarcinoma Using a Novel Gene Pair Signature Related to RNA-Binding Protein. Meng, Liangliang; He, Xiaoxi; Zhang, Xiao; Zhang, Xiaobo; Wei, Yingtian; Wu, Bin; Li, Jing Report Oct 28, 2020 7743
Gene Expression Profiling of Type 2 Diabetes Mellitus by Bioinformatics Analysis. Zhu, Huijing; Zhu, Xin; Liu, Yuhong; Jiang, Fusong; Chen, Miao; Cheng, Lin; Cheng, Xingbo Oct 23, 2020 4843
Exploration in the Mechanism of Kaempferol for the Treatment of Gastric Cancer Based on Network Pharmacology. Yang, Liangjun; Li, Haiwen; Yang, Maoyi; Zhang, Weijian; Li, Mianli; Xu, Yifei; Li, Jingwei Report Oct 21, 2020 6028
Identification of Differential Intestinal Mucosa Transcriptomic Biomarkers for Ulcerative Colitis by Bioinformatics Analysis. Cheng, Fang; Li, Qiang; Wang, Jinglin; Zeng, Fang; Wang, Kaiping; Zhang, Yu Oct 21, 2020 6048
A Network Pharmacology-Based Identification Study on the Mechanism of Xiao-Xu-Ming Decoction for Cerebral Ischemic Stroke. Li, De-Hui; Su, Yi-Fan; Sun, Chun-Xia; Fan, Huan-Fang; Gao, Wei-Juan Report Oct 20, 2020 3906
High Expression of UBB, RAC1, and ITGB1 Predicts Worse Prognosis among Nonsmoking Patients with Lung Adenocarcinoma through Bioinformatics Analysis. Deng, Huan; Huang, Yichao; Wang, Li; Chen, Ming Report Oct 20, 2020 6295
IFN-? Mediates the Development of Systemic Lupus Erythematosus. Liu, Wenping; Li, Mengdi; Wang, Ziye; Wang, Jibo Report Oct 17, 2020 6015
The Important Role of Perituberal Tissue in Epileptic Patients with Tuberous Sclerosis Complex by the Transcriptome Analysis. Li, Shuqiang; Shao, Huijie; Chang, Liansheng Report Oct 16, 2020 6319
Network Pharmacology Identifies the Mechanisms of Sang-Xing-Zhi-Ke-Fang against Pharyngitis. Deng, Yinhe; Li, Quanjiang; Li, Menglin; Han, Tiantian; Li, Guixian; Liu, Qiong Oct 12, 2020 5661
Anticolorectal Cancer Effects of AUCAN: Effects to Suppress Proliferation, Metastasis, and Invasion of Tumor Cells. Xiong, Liu-Lin; Du, Ruo-Lan; Chen, Jun-Jie; Jiang, Ya; Xue, Lu-Lu; Niu, Rui-Ze; Chen, Li Report Oct 10, 2020 8681
Screening and Functional Prediction of Key Candidate Genes in Hepatitis B Virus-Associated Hepatocellular Carcinoma. Chen, Xia; Liao, Ling; Li, Yuwei; Huang, Hengliu; Huang, Qing; Deng, Shaoli Report Oct 9, 2020 5465
Identification of Potential Biomarkers and Immune Features of Sepsis Using Bioinformatics Analysis. Gong, Fang-Chen; Ji, Ran; Wang, Yu-Ming; Yang, Zhi-Tao; Chen, Ying; Mao, En-Qiang; Chen, Er-Zhen Oct 9, 2020 6285
Comprehensive Analysis of Differentially Expressed miRNAs and mRNAs Reveals That miR-181a-5p Plays a Key Role in Diabetic Dermal Fibroblasts. Liu, Peng; Zhu, Yi; Li, Qin; Cheng, Biao Oct 8, 2020 6405

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |