Printer Friendly

Prosiect arloesol i bobl ifanc.

YR wythnos hon bydd prosiect newydd arloesol yn dechrau ar S4C - prosiect sy''n cyfuno animeiddiad, appiau, rocedi a sombis; prosiect amlblatfform rhyngweithiol - prosiect Madron.

Daw''r stori'n fyw yn animeiddiad Madron nos Iau a hefyd ddydd Gwener, fel rhan o'r rhaglen TAG ar Stwnsh. Yna, bydd y stori''n parhau mewn pedwar app comig rhyngweithiol fydd ar gael i''w lawrlwytho i dabled neu ffon clyfar, un bob wythnos, ar Fai 22 a 29, ac ar Fehefin 5 a 12 - gan gynnig antur newydd ddigidol, a'r cwbl yn y Gymraeg.

Mae''r cyfan yn dechrau yng Nghaerdydd lle mae Seren Sawyer yn byw. Mae Seren yn 13 oed a does ganddi ddim llawer o ddiddordeb mewn dim heblaw am sglefr-fyrddio a bod allan gyda''i ffrindiau. Does ganddi ddim llawer o ddiddordeb yn ei thad, y gwyddonydd, Dylan Sawyer.

Mae bywyd Seren yn cael ei ysgwyd at ei seiliau un dydd wrth i rocedi ffrwydro yn yr awyr a rhyddhau firws dirgel. Mae''r firws yn un ffyrnig; mae''n troi pobl yn sombis, ac mae''r ddynoliaeth gyfan dan fygythiad. Mae''n edrych yn debyg mai unigolion anhysbys peryglus sydd y tu ol i hyn, ond mae tad Seren hefyd ynghanol y we o gyfrinachau a chelwyddau.

Nawr mae''r cwbl yn nwylo Seren, ac mae Ishmael, y myfyriwr cydwybodol sy''n byw drws nesaf iddi rywsut yn cael ei hun ynghanol yr helynt hefyd; helynt sy''n mynd a'a'r ddau o Gaerdydd i gopa''r Wyddfa.

Madron S4C, nos Iau 7.50pm & nos Wener ar TAG, 5pm
COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:May 17, 2014
Words:246
Previous Article:Gardd nain a taid yn blodeuo eto.
Next Article:Living with war's dark memories; Conflict casts a shadow on former soldiers' lives.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters