Printer Friendly

Projekteerimis-ehitustd Purtse Je, Kohtla Je Ja Fenoolisoo Jkreostuse Ohutustamiseks. Fidic Inseneri Ja Omanikujrelevalve Teenus.

Contract award notice: Projekteerimis-ehitustd Purtse je, Kohtla je ja fenoolisoo jkreostuse ohutustamiseks. FIDIC Inseneri ja omanikujrelevalve teenus.

Kavandatava t eesmrgiks on FIDIC Inseneri ja omanikujrelevalve teenuse osutamine projekteerimis-ehitustdele, mille raames teostatakse jkreostuse ohutustamine Purtse je, Kohtla je ja fenoolisoo piirkonnas.

Projekti ldiseks eesmrgiks on jkreostuskollete lokaliseerimine, ldise keskkonnareostuse tkestamine ja jkreostuse likvideerimine.

Tde tulemusena tuleb saavutada alltoodud eesmrgid:

fenoolisoo korrastamine ca 14 ha, kraavissteemi rajamine ja Varbe kraavi settest puhastamine ca 2 000 m ja pumpla rajamine koos elektrivarustuse ning survetrassiga;

kohtla jes reostunud pinnase puhastamine ca 11 800 m, mdavoolukraavi rajamine koos truupide, krestike ja muude elementidega ca 5 000 m, metsakuivenduse rekonstrueerimine ca 180 ha, Roodu kla kraavi reostuse uurimine ja likvideerimine ca 850 m;

purtse jes Pssi ja Lohkuse paisu vahelises osas reostunud muda ja pinnase likvideerimine ca 1 450 m.

Tde tulemusena tuleb saavutatakse alljrgnevad eesmrgid: vlja kaevatud pinnas on puhastatud Keskkonnaministri mruses nr 38 (Ohtlike ainete sisalduse piirvrtused pinnases https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997) stestatud elumaa piirarvuni;

vlja kaevatud pinnase tagasititeks kasutav pinnas vastab Keskkonnaministri mruses nr 38 (Ohtlike ainete sisalduse piirvrtused pinnases https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997) stestatud sihtarvule;

t lppedes on ohutustatud ja t tegemiseks kasutatud alad taastatud loodussbralikku olukorda.

Date of contract award decision: 16.9.2016

Total final value of contract(s)Value: 645 000 EUR Excluding VAT

Contractor name : SWECO EST O,

Contractor address : 10633373,

Veerenni 58A,

11314 Tallinn,

,

Implementing agency : Keskkonnaministeerium

70001231

Narva mnt 7a

For the attention of: Kristjan Rivassepp

15172 Tallinn

Estonia

Telephone: +372 6262909

E-mail: kristjan.roivassepp@envir.ee

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.envir.ee

Country :Estonia

Email : rena.tauk@sweco.ee

[c] 2016 Al Bawaba (Albawaba.com) Provided by SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).

COPYRIGHT 2016 SyndiGate Media Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Mena Report
Date:Sep 26, 2016
Words:288
Previous Article:Enabling, Excavation And Groundworks Prior To The Construction Of A New Office Building For The European Investment Bank In Luxembourg.
Next Article:Planungsleistungen Fr Die Erstellung Einer Dublette Am Standort Schwerin Lankow (bohrlochlnge Ca. 1 712 M Md; Bohrlochteufe Ca. 1 300 M Tvd) Zur...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters