Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (June 1, 2015)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
Behaviour of proteins on reversed-phase supports during high-performance liquid chromatography and prediction of protein retention times on different Zorbax stationary phases/Valkude kaitumine korgefektiivses vedelikkromatograafias poordfaaskandjatel ja retentsiooniaegade ennustamine erinevate Zorbaxi tuupi statsionaarsete faaside korral. Rotkaja, Oksana; Golushko, Jelena; Mekss, Peteris Report 2281
Effect of structural parameters on the vibrational response of a visco-elastic rectangular plate with clamped ends/Struktuursete parameetrite moju ristkulikulise mittehomogeense viskoelastse plaadi vibratsioonidele. Khanna, Anupam; Kaur, Narinder Report 4533
Indoor climate conditions and hygrothermal loads in historic wooden apartment buildings in cold climates/Sisekliimatingimused ja niiskuskoormused ajaloolistes puitkorterelamutes. Arumagi, Endrik; Kalamees, Targo; Kallavus, Urve Report 6631
Legacy of Nikolai Alumae: theory of shells/Nikolai Alumae parand: koorikute teooria. Engelbrecht, Juri; Kutser, Mati Report 5250
Lessons learnt from the first public buildings in Estonia intended to be passive houses/Oppetunnid esimestest passiivmajadeks kavandatud avalikest hoonetest Eestis. Raide, Indrek; Kalamees, Targo; Mauring, Tonu Report 6760
Measurements of persistent organic pollutants in Estonian ambient air (1990-2013)/Pusivad orgaanilised saasteained Eesti valisohus. Roots, Ott; Lukki, Tiit; Pribylova, Petra; Boruvkova, Jana; Kukucka, Petr; Audy, Ondrej; Kalina, Jir Report 10702
Progress in Estonian science. Allik, Juri Editorial 1327
Synthesis of aza-phenylalanine, aza-tyrosine, and aza-tryptophan precursors via hydrazine alkylation/ Asa-fenuulalaniini, asa-turosiini ja asa-truptofaani prekursorite suntees hudrasiini alkuulimise teel. Mastitski, Anton; Haljasorg, Toiv; Kipper, Karin; Jarv, Jaak Report 7814

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters