Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (March 1, 2014)

1-12 out of 12 article(s)
Title Author Type Words
A modification of the soft potential model of glasses/Klaaside pehme potentsiaali mudeli modifitseerimine. Kikas, Jaak; Rebane, Inna Report 1624
Column water vapour: an intertechnique comparison of estimation methods in Estonia/Ohusamba niiskussisaldus: maaramisviiside vordlus Eesti andmetel. Keernik, Hannes; Ohvril, Hanno; Jakobson, Erko; Rannat, Kalev; Luhamaa, Andres Report 6833
Comparison of the wear and frictional properties of Cu matrix composites prepared by pulsed electric current sintering/Plasma-aktiveeritud paagutamisega valmistatud vaskkomposiitide kulumis- ja hoordekaitumise vordlus. Ritasalo, Riina; Antonov, Maksim; Veinthal, Renno; Hannula, Simo-Pekka Report 8137
Connections in control strategy/Seostused juhtimise teoorias. Rahula, Maido; Vasik, Petr Report 2966
Coupling of resorcinols in retorted kukersite semi-coke/Resortsinoolide kondensatsioon kukersiidi poolkoksis. Habicht, Jaan; Maeorg, Uno Report 7210
Effect of short-term elevated nutrients and mesoherbivore grazing on photosynthesis of macroalgal communities/Eutrofeerumise ja herbivooride luhiajaline moju makrovetikate koosluste fotosunteesile. Parnoja, Merli; Kotta, Jonne; Orav-Kotta, Helen Report 6755
Observable space of the nonlinear control system on a homogeneous time scale/Homogeensel ajaskaalal defineeritud mittelineaarse juhtimissusteemi vaadeldav ruum. Kaparin, Vadim; Kotta, Ulle; Wyrwas, Malgorzata Report 5906
Principal component analysis of HPLC-MS/MS patterns of wheat (Triticum aestivum) varieties/Nisu-(Triticum aestivum) sortide peakomponentide analuus korgsurve-vedelikkromatograafiliste mass-spektrite alusel. Levandi, Tuuli; Pussa, Tonu; Vaher, Merike; Ingver, Anne; Koppel, Reine; Kaljurand, Mihkel Report 3813
Software-based self-test generation for microprocessors with high-level decision diagrams/Korgtasemega otsustusdiagrammidel pohinev testprogrammide suntees mikroprotsessoritele. Jasnetski, Artjom; Ubar, Raimund; Tsertov, Anton; Brik, Marina Report 7716
Sums of slices in direct sums of Banach spaces/Viilude summad Banachi ruumide otsesummades. Oja, Eve Report 1396
Towards a tighter symbiosis of natural sciences and engineering. Jarv, Jaak; Engelbrecht, Juri; Soomere, Tarmo Editorial 601
Two remarks on diameter 2 properties/Kaks markust diameeter-2 omaduste kohta. Haller, Rainis; Langemets, Johann Report 3008

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters