Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (September 1, 2010)

1-7 out of 7 article(s)
Title Author Type Words
Kinetic modelling of wet oxidation treated debarking water/ Paberitoostuse koorevee lagundamine margoksudatsiooniga: reaktsioonide kineetika ja modelleerimine. Kindsigo, Merit; Hautaniemi, Marjaana; Kallas, Juha Report 5490
On [[absolute value of A].sub.k] summability factors of infinite series/ Lopmatute ridade [[absolute value of A].sub.k]-summeeruvusteguritest. Rhoades, B.E.; Savas, Ekrem Report 1449
On generalized pseudo Ricci symmetric manifolds admitting semi-symmetric metric connection/ Poolsummeetrilist meetrilist seost jargivatest uldistatud pseudo Ricci summeetrilistest muutkondadest. Shaikh, Absos Ali; Ozgur, Cihan; Jana, Sanjib Kumar Report 4146
Reduction of tantalum pentoxide with aluminium and calcium: thermodynamic modelling and scale skilled tests/Tantaalpentoksiidi alumotermilise redutseerimise termodunaamiline modelleerimine ja pilootkatsed. Munter, Rein; Parshin, Anatoli; Yamshchikov, Leonid; Plotnikov, Vladimir; Gorkunov, Valeri; Kober, V Report 7025
Structure and curing mechanism of resol phenol-formaldehyde prepolymer resins/ Resoolsete fenoolformaldehuudvaikude analuus. Christjanson, Peep; Pehk, Tonis; Paju, Jane Report 5474
Tangent and trinormal spherical images of a time-like curve on the pseudohyperbolic space [H.sup.3.sub.0]/ Pseudohuperboolse ruumi [H.sup.3.sub.0] ajasarnase joone puutuja ja trinormaali sfaarilised kujutised. Yilmaz, Suha; Ozyilmaz, Emin; Yayli, Yusuf; Turgut, Melih Report 3472
Theorem on the differentiation of a composite function with a vector argument/Teoreem vektorargumendiga liitfunktsiooni diferentseerimisest. Kaparin, Vadim; Kotta, Ulle Report 1754

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters