Printer Friendly

Pozitif Cerrahi Sinirin Uzunlugu ve Tumor Derecesinin Prostatektomi Sonrasi Biyokimyasal Nukse Etkisi Var midir?/Do Length and Tumor Grades of Positive Surgical Margin Have an Impact on Biochemical Recurrence After Prostatectomy?

Oz

Amac: Radikal prostatektomi (RP) sonrasinda cerrahi sinir (CS) pozitifligi saptanan hastalarin tumunde biyokimyasal nuks (BKN) gelismemektedir. Calismamizin amaci klinigimizde RP uygulanan hastalarda saptanan pozitif CS'deki uzunluk, yayginlik ve Gleason derecesi gibi ek ozelliklerin BKN'ye olan etkisini degerlendirmektir.

Gerec ve Yontem: Klinigimiz RP veri tabanina kayitli ve Agustos 2001-Ocak 2015 tarihleri arasinda retropubik RP uygulanan takipli hastalardan patolojik evreleri pT2-3aN0M0 olan ve CS pozitifligi saptanan 56 hastanin klinikopatolojik verileri ve CS ozellikleri incelenerek BKN ile olan iliskisi istatistiksel olarak degerlendirildi.

Bulgular: Hastalarin takip sureleri ortalama 39,4 (13-208) ay idi. Hastalarin 17'sinde (%30,3) BKN saptandi. BKN saptanan hastalarin tani sirasindaki prostat spesifik antijen duzeyleri, tumor hacimleri ve tumor yuzdelerinin anlamli olarak daha yuksek oldugu goruldu (p<0,05). BKN grubunda fokal CS pozitifliginin, hastaliksiz izlem grubu ile karsilastirildiginda istatistiksel anlamli olarak daha az siklikta goruldugu saptandi (sirasiyla %47,1 ve %94,9; p<0,001). Cerrahi sinir Gleason derecesi (CSGD) ve CS uzunlugu ile BKN arasinda istatistiksel anlamli iliski saptanmadi (p>0,05). Kaplan-Meier sagkalim analizine gore CSGD ile BKN saptanma suresi arasindaki iliski istatistiksel olarak anlamliydi (p=0,04). CSGD 5 hastalarda BKN gelisme suresi anlamli olarak kisa saptandi. Cok degiskenli Cox regresyon analizine gore hicbir faktorun BKN uzerine etkili olmadigi goruldu (p>0,05).

Sonuc: CS pozitifligi BKN icin onemli faktorlerden biridir. Ancak CS pozitif saptanan hastalar oldukca heterojen bir grup olup, tum hastalarin ayni sekilde tedavi edilmemeleri gerektigi asikardir. CS yayginligi, uzunlugu, Gleason skoru ve derecesi gibi ek CS ozelliklerinin degerlendirilip, hastalarin risk gruplarina gore ayrilarak adjuvan tedavi kararinin verilmesi akilci gozukmektedir.

Anahtar Kelimeler: Radikal prostatektomi, pozitif cerrahi sinir, Gleason derecesi

Abstract

Objective: Biochemical recurrence (BCR) does not occur in all patients with surgical margin (SM) positivity after radical prostatectomy (RP). The aim of our study is to evaluate the effect of additional features such as length, extent and Gleason grade on BCR in the positive SM determined in patients undergoing RP in our clinic.

Materials and Methods: Clinicopathologic data and SM characteristics of 56 patients with pathologic stages of pT2-3aN0M0 and surgical border positivity were recorded from patients admitted to our RP database with retropublic RP between August 2001 and January 2015 and their relationship with BCR was evaluated statistically.

Results: The median follow-up time of the patients was 39.4 (13-208) months. BCR was detected in 17 (30.3%) of the patients. Prostate specific antigen levels, tumor volumes and tumor percentages were found significantly higher in the patients with BCR (p<0.05). In the BCR group, focal SM positivity was found statistically less frequent compared with the disease-free follow-up group (47.1% and 94.9% respectively; p<0.001). There was no statistically significant relationship between BCR both surgical margin Gleason grade (SMGG) and SM length (p>0.05). According to the Kaplan-Meier survival analysis, the relationship between SMGG and the time of BCR was statistically significant (p=0.04). In SMGG 5 patients, the duration of BCR development was found significantly shorter. According to multivariable Cox regression analysis none of the factors were found to be effective on BCR (p>0.05).

Conclusion: SM positivity is one of the important factors for BCR. However, patients with positive SMs are quite heterogeneous and it is obvious that not all patients should be treated in the same way. It is wise to assess adjunctive SM features such as SM, length, Gleason score and grade, and decide according to the patients' risk groups to decide on adjuvant treatment. Keywords: Radical prostatectomy, positive surgical margin, Gleason grade

Giris

Radikal prostatektomi (RP) sonrasi hastalarin %27-53'unde biyokimyasal nuks (BKN) gelismektedir (1,2,3). Cok degiskenli analizlerde RP sonrasi BKN'yi belirleyen faktorler preoperatif prostat spesifik antijen (PSA) duzeyi, klinik evre, biyopsi-prostatektomi Gleason skoru (GS) ve patolojik evre olarak belirlenmistir (4,5). Prostatektomi spesmenlerinin %12-42'sinde cerrahi sinir (CS) pozitifligi gorulmekte ve bu durumun BKN riskini yaklasik 2 kat arttirdigi belirtilmektedir (6,7,8). Bu nedenle, CS pozitifligi BKN'yi ongormede onemli faktorlerden biri olarak nomogramlarda yerini almistir (9,10). Ote yandan CS pozitifligi saptanan hastalarin onemli bir kisminda BKN gelismemektedir. Bunun nedeninin prostat kanserinin cogunlukla multifokal olmasi, indeks tumorun Gleason derecesi (GD) bakimindan heterojen olmasi ve cerrahi sinirdaki GD'inin (CSGD), ana tumorun primer GD'sine gore farklilik gostermesi olabilecegi dusunulmektedir (11). Tek basina CS pozitifliginin BKN'yi ongormede yetersiz kalmasi CS lokalizasyonu, uzunlugu, yayginligi ve GD'si gibi ek ozelliklerin arastirilmasi gerekliligini dogurmustur. CS ozelliklerini inceleyen calismalarda ozellikle CS uzunlugunun (CSU), BKN ile anlamli iliskisi saptanmakla birlikte, prognostik katkisi konusunda bir fikir birligi bulunmamaktadir (12,13,14,15,16).

Biz bu calismada RP uygulanan hastalarda saptanan ek CS ozelliklerinin BKN'ye etkisini degerlendirmeyi amacladik.

Gerec ve Yontem

Klinigimiz RP veri tabanina kayitli olan ve tek merkezde, tek cerrah tarafindan Agustos 2001-Ocak 2015 tarihleri arasinda retropubik RP uygulanan 720 hasta icerisinden CS pozitifligi saptanan 90 hastanin klinikopatolojik verileri retrospektif olarak incelendi. Neoadjuvan veya adjuvan hormonal tedavi almis, patolojik evresi T3b-4 olan ve klinik/patolojik lenf nodu pozitifligi saptanan hastalar calisma disi birakildi. Patoloji preparatlari tekrar degerlendirilebilen patolojik evresi pT2-T3aN0M0 olan 56 hasta calismaya dahil edildi. Hastalarin yas, tani anindaki PSA duzeyleri, tumor hacmi ve yuzdesi, ana tumorun GS, tumorun patolojik evresi; yayginlik, uzunluk ve GD gibi CS ozellikleri ve BKN'ye kadar gecen sureleri kaydedildi. BKN, hastalarin postoperatif takipleri sirasindaki herhangi bir zamanda iki kez ust uste olculen serum PSA duzeyinin 0,2 ng/mL'den buyuk saptanmasi olarak belirlendi (17). Calismamiz retrospektif olarak dizayn edildiginden etik kurul ve hasta onayi alinmamistir.

Patolojik Degerlendirme

Hastalarin prostatektomi materyallerine ait tum blok ve kesitler uzman bir uropatolog tarafindan CS ozellikleri acisindan tekrar gozden gecirilerek raporlandi. CS boyasinin tumore degdigi kesitler ayrilarak "pozitif CS" alanlari belirlendi. CS pozitifligi tum olgularda fokal ve yaygin olarak 2 kategoriye ayrildi. Birden fazla odakta CS pozitifligi saptanan olgular "yaygin" olarak kabul edildi. Pozitif CSU tum olgularda dijital goruntuleme yontemiyle olculdu. Yaygin olan olgularda toplama yapilarak hesaplandi. CS'de devamlilik gosteren tumorun patolojik derecesi 2014 ISUP Modifiye Gleason skorlama sistemine gore verildi (Sekil 1, 2, 3) (18).

Istatistiksel Analiz

Istatiksel analizler bilgisayar tabanli bir istatistik programi kullanilarak yapildi. Hastalarin verileri normal dagilima uymadigi icin kategorik veriler icin ki-kare ve numerik veriler icin Student-t testleri kullanildi. Sagkalima gore verileri degerlendirmek icin Kaplan-Meier ve Cox regresyon analizleri kullanildi. Istatistiksel fark p<0,05 iken anlamli kabul edildi.

Bulgular

Hastalarin ortanca yasi 62,5 (49-72) yildi. Tumor-nodmetastaz-2009 evreleme sistemine gore 45 (%80,3) hastanin pT3aN0M0 ve 11 (%19,7) hastanin pT2N0M0 evresinde oldugu saptandi. Hastalarin takip suresi ortanca 39,4 (13-208) aydi. Hastalarin 17'sinde (%30,3) ortanca 24 (8-87) ayda BKN saptandi. BKN saptanan hastalarin, hastaliksiz izlem grubuna gore tani sirasindaki PSA duzeyleri, tumor hacimleri, tumor yuzdeleri daha yuksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlamliydi (sirasiyla p=0,04; p=0,003 ve p=0,002). CS pozitifligi fokal ve yaygin olarak iki gruba ayrildi. BKN grubunda fokal CS pozitifliginin, hastaliksiz izlem grubu ile karsilastirildiginda istatistiksel anlamli olarak daha az siklikta goruldugu saptandi (sirasiyla %47,1 ve %94,9; p<0,001). Pozitif CSU, BKN grubunda ortanca 1,6 (0,3-10,4) mm ve hastaliksiz izlem grubunda ortanca 1,8 (0,9-10) mm bulundu. Her iki grup arasinda CSU acisindan istatistiksel anlamli farklilik saptanmadi (p>0,05). Kirk alti hastanin CSGD'si degerlendirilebildi. Hastalarin %50'sinde CSGD, ana tumor primer GD ile ayniydi ve %41,6'sinda daha dusuktu. CSU ve CSGD ile BKN arasinda istatistiksel anlamli bir iliski saptanmadi (sirasiyla p=0,202; p=0,583) (Tablo 1). CSGD 3, 4 ve 5 olan hastalarda sirasiyla ortanca 19,5 ay, 24,5 ay ve 12 ay sonra BKN saptandi. Kaplan-Meier sagkalim analizine gore CSGD 5 saptanan hastalarda BKN'ye kadar gecen surenin istatistiksel anlamli olarak kisa oldugu goruldu (p=0,04). CSGD 3 ve CSGD 4 hastalar arasinda BKN'ye kadar gecen sure bakimindan istatistiksel anlamli farklilik saptanmadi (p>0,05). Cok degiskenli Cox regresyon analizine gore hicbir faktorun tek basina BKN uzerine etkili olmadigi saptandi (p>0,05).

Tartisma

CS pozitifliginin, BKN gelisimi ile anlamli iliskisi saptanmis olsa da prognostik katkisi konusunda farkli sonuclar mevcuttur. RP uygulanan 4569 hastanin 20 yillik kansere ozgu sagkaliminin degerlendirildigi bir calismada, CS pozitif ve negatif hastalarda sagkalim oranlari sirasiyla %75 ve %93 olarak bulunmustur (19). Amerikan Ulusal Kanser Enstitusu Denetleme, Epidemiyoloji ve Nihai Sonuclar Programi veri tabanindan RP yapilmis 65,633 hastanin degerlendirildigi baska bir calismada ise CS pozitifliginin kanser spefisik mortaliteyi 2,6 kat arttirdigi gorulmustur (8). Ancak bu iki calismanin aksine, Swindle ve ark.'nin (7) 1389 RP hastasini degerlendirdikleri calismalarinda, CS pozitifligi ile kanser spesifik sagkalim arasinda anlamli iliski saptanmamistir. Bir baska calismada ise farkli bir yaklasim gosterilerek RP sonrasinda hastalar; preoperatif PSA, patolojik evre ve GS'lerine gore 4 farkli risk grubuna ayrilmis ve sonucta orta-yuksek risk grubundaki hastalarda CS pozitifliginin, klinik rekurrens ile iliskili oldugu gosterilmistir (20). Bu hastalarda adjuvan tedavi karari alirken risk gruplarina gore degerlendirmenin onemi vurgulanmistir. Ote yandan, CS pozitif hastalarin bir kisminda BKN gelismemektedir (1,2,3). En sik prostat apeksinde gorulen CS pozitifliginin, apekste gercek bir kapsul olmadigi icin artefakt olarak degerlendirilebilecegi ve bu nedenle BKN'nin gozlenmeyebilecegi belirtilmektedir (21). Bu bulgular nedeniyle CS pozitifligi disinda ek ozelliklerin arastirilmasina gerek duyulmustur.

Literature bakildiginda, CS yayginligi ve uzunlugunun BKN ile olan iliskisinin incelendigi cok sayida calisma mevcuttur. Stephenson ve ark. (14), RP uygulanan 7,160 hastanin verilerini degerlendirdikleri calismalarinda, hastalarin 7 yillik progresyonsuz sagkalimlarini %60 olarak saptamislardir. Yapilan cok degiskenli analizde pozitif CS yayginliginin [goreceli olasliklar orani (OR)=1,3; p=0,004] ve pozitif CS sayisinin (OR=1,4; p=0,002) BKN'yi belirleyen faktorler oldugu ancak nomograma eklendiginde CS durumuna (pozitif/negatif) kiyasla ek bir katki saglamadigi belirtilmistir (14). Biz calismamizda RP spesmeninde CS pozitifligi saptanan ve takiplerinde BKN gelisen hastalarin, hastaliksiz izlem grubuna gore tani anindaki PSA, tumor hacmi ve tumor yuzdesini anlamli olarak yuksek saptadik. Pozitif CS yayginligi ve BKN arasinda istatistiksel anlamli bir iliski saptasak da cok degiskenli Cox-regresyon analizinde hicbir faktorun BKN uzerine tek basina etkili olmadigini gorduk. Bizim calismamizin aksine, bircok calismada pozitif CSU'nun BKN ile anlamli iliskisi oldugu gosterilmistir; ancak prognostik katkisi tartismalidir. Pozitif CSU'nun prognostik katkisinin degerlendirildigi 3 calismadan Servoll ve ark.'nin (12) ortanca 68 ay takipteki 303 RP olgusunu, Shikanov ve ark.'nin (15) ortanca 12 ay takipteki 1398 RP olgusunu, Ochiai ve ark.'nin (16) ortanca 43 ay takipteki 117 RP olgusunu inceledikleri calismalarinda; >3,0 mm pozitif CSU'yu, BKN ile anlamli olarak iliskili saptamislar ve BKN'yi ongormede bagimsiz prediktor oldugunu belirtmislerdir. Bu calismalarin aksine Udo ve ark.'nin (13) 2,150 RP hastasini degerlendirdikleri calismalarinda ise CSU, BKN ile iliskili bulunmustur; ancak CSU'nun tek basina CS pozitifligine gore ek prognostik katki saglamadigi belirtilmistir. Her ne kadar yaptigimiz calismada CSGD ile BKN arasinda anlamli bir iliski saptamasak da CSGD'nin ve cerrahi sinir Gleason skorunun (CSGS) BKN ile iliskisini gosteren calismalar mevcuttur. CSGS'nin degerlendirildigi indeks calisma olan Brimo ve ark.'nin (22) 2010 yilinda yapmis olduklari ve ana tumor GS 7 olan 108 CS pozitif olgunun incelendigi calismada CSGS >6, BKN ile anlamli olarak iliskili saptanmistir. Uc yuz otuz alti CS pozitif hastanin yer aldigi ve prognozun da degerlendirildigi baska bir calismada, ana tumor GS 7 olan olgularda, CSGS 8-10'u BKN ile anlamli olarak iliskili bulmuslar ve BKN acisindan bagimsiz prognostik faktor oldugunu belirtmislerdir (23). Bu calismada ana tumor GS 6 (3+3) olan hastalarda, CSGS %99 oraninda 6 olarak saptanmistir. Ayrica CSGS ile ana tumor GS, preoperatif PSA, patolojik tumor evresi ve pozitif CS lineer uzunlugu arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski oldugu gorulmustur. Savdie ve ark. (24) ise, bizim calismamizda oldugu gibi CSGS yerine CSGD'yi degerlendirmisler ve CSGD [greater than or equal to]4'un, BKN'yi ongormede bagimsiz prediktif rolu oldugunu saptamislardir. Udo ve ark. (13) yapmis olduklari calismada CSGD 4-5'i BKN ile iliskili bulsalar da tek basina CS pozitifligine gore ek prognostik katki saglamadigini belirtmislerdir. CSGD ile sistemik progresyon ve kanser spesifik mortalite arasindaki iliskinin degerlendirildigi bir calismada, ana tumorun GS 7 olan hastalarda ortanca 13 yillik takipte CSGD 4 paterninin artmis sistemik progresyon ve prostat kanserine bagli artmis olum riski ile anlamli olarak iliskili oldugu gosterilmistir (25). Biz calismamizda, CSGD ile BKN gelisimi acisindan anlamli bir iliski saptayamasak da BKN grubundaki CSGD 5 olan hastalarda BKN gelisme suresini, CSGD 3 ve CSGD 4 hastalarla karsilastirildiginda anlamli olarak daha kisa saptadik (sirasiyla 12 ay, 19,5 ay ve 24 ay; p=0,04). CSGD 3 ve CSGD 4 hastalar arasinda ise BKN gelisme suresi bakimindan anlamli fark saptayamadik (p>0,05). CSGD 3 hastalarla karsilastirildiginda daha kisa surede BKN gelismesi beklenen CSGD 4 hastalarda, bizim calismamizda daha uzun surede BKN gelismesini aciklayacak klinikopatolojik bir veri saptayamadik. Bu durumun nedeninin hasta sayimizin azligi olabilecegini dusunmekteyiz.

Yapmis oldugumuz calismada hastalarin %50'sinde CSGD'yi, ana tumor primer GD ile ayni, %41,6'sinda ise ana tumor primer GD'sinden dusuk olarak saptadik. 2016 yilinda Kates ve ark.'nin (26) 4,082 RP hasta icerisinden CS pozitifligi saptanan 405 hastanin verilerini retrospektif olarak inceledikleri calismalarinda, ana tumorun GS [greater than or equal to]7 olan hastalarin %44'unde CSGS'nin, ana tumor GS ile ayni oldugu; %56'sinda ise daha dusuk oldugu gorulmustur. Bu calismada da onceki verileri destekler nitelikte daha dusuk CSGS, azalmis BKN riski ile iliskili bulunmustur. Adjuvan radyoterapi (ART) karari alma urologlarin gunluk pratikte karsi karsiya kaldigi en zor konulardan biridir. Cunku belki de hic nuks etmeyecek bir hastaya, fazladan tedavi verip tedavi ile iliskili yan etkilerin ortaya cikmasina yol acma olasiligi vardir. Bu yuzden uygun hasta secimi cok onemlidir. ART etkinligini arastirmak uzere yapilmis referans niteliginde randomize kontrollu calismalar olan EORTC 22911(27), ARO (28) ve SWOG 8794 (29) calismalarina baktigimizda her uc calismada da gozlem grubuyla karsilastirildiginda ART verilen grupta BKN'siz sagkalimin anlamli derecede arttigi gorulmektedir. ARO (197/307 hastada pozitif CS) ve EORTC 22911 (629/1005 hastada pozitif CS) calismalarinda ART'nin genel sagkalimi etkilemedigi aksine SWOG (135/425 hastada pozitif CS ve pozitif ekstrakapsuler yayilim) calismasinda genel sagkalim avantaji sagladigi belirtilmistir. Ek olarak EORTC 22911 calismasinda ART'nin BKN uzerindeki etkisinin en fazla CS pozitif hastalarda goruldugu vurgulanmistir.

Calismanin Kisitliliklari

Calismamizin retrospektif olmasi ve hasta sayimizin azligi baslica kisitlayici etkenlerdir. Ayrica hastalarin takip suresi, hastaliksiz sagkalim ve genel sagkalim degerlendirmek icin yeteri kadar uzun degildir.

Sonuc

Retrospektif olarak verileri degerlendirdigimiz calismamizda literaturun aksine CSU ve CSGD ile BKN arasinda anlamli iliski saptayamamis olmamizin hasta sayimizin azligindan kaynaklandigini dusunmekteyiz. CS pozitif hastalar oldukca heterojen bir grup olup, tum hastalarin ayni sekilde tedavi edilmemeleri gerektigi asikardir. Adjuvan tedavi karari vermeden once CS yayginligi, CSU, CSGD ve CSGS gibi CS ozelliklerinin degerlendirilip; hastalarin risk gruplarina ayrilarak tedavi karari verilmesi akilci gozukmektedir. CS ozelliklerinin rutin raporlanmasi adina randomize kontrollu calismalara ihtiyac vardir.

Etik

Etik Kurul Onayi: Calismamiz retrospektif olarak dizayn edildiginden etik kurul onayi alinmamistir.

Hasta Onayi: Calismamiz retrospektif oldugundan hasta onayi alinmamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Editorler kurulu disinda olan kisiler tarafindan degerlendirilmistir.

Yazarlik Katkilari

Cerrahi ve Medikal Uygulama: T.S.S., I.I.G., Konsept: T.S.S., I.I.G., Dizayn: T.S.S., I.I.G., Veri Toplama veya Isleme: E.T., F.B., A.F.B., Analiz veya Yorumlama: M.Y.K., C.A., B.O., Literatur Arama: M.Y.K., E.T., F.B., Yazan: M.Y.K., C.A., B.O.

Cikar Catismasi: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir cikar catismasi bildirmemistir.

Finansal Destek: Calismamiz icin hicbir kurum ya da kisiden finansal destek alinmamistir.

Kaynaklar

(1.) Amling CL, Blute ML, Bergstralh EJ, et al. Long-term hazard of progression after radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: continued risk of biochemical failure after 5 years. J Urol 2000;164:101-105.

(2.) Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA, et al. Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA 1999;281:1591-1597.

(3.) Pound CR, Partin AW, Epstein JI, Walsh PC. Prostate-specific antigen after anatomic radical retropubic prostatectomy. Patterns of recurrence and cancer control. Urol Clin North Am 1997;24:395-406.

(4.) Han M, Partin AW, Zahurak M, et al. Biochemical (prostate specific antigen) recurrence probability following radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer. J Urol 2003;169:517-523.

(5.) Roehl KA, Han M, Ramos CG, et al. Cancer progression and survival rates following anatomical radical retropubic prostatectomy in 3,478 consecutive patients: long-term results. J Urol 2004;172:910-914.

(6.) Kausik SJ, Blute ML, Sebo TJ, et al. Prognostic significance of positive surgical margins in patients with extraprostatic carcinoma after radical prostatectomy. Cancer 2002;95:1215-1219.

(7.) Swindle P, Eastham JA, Ohori M, et al. Do margins matter? The prognostic significance of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens. J Urol 2005;174:903-907.

(8.) Wright JL, Dalkin BL, True LD, et al. Positive surgical margins at radical prostatectomy predict prostate cancer specific mortality. J Urol 2010;183:2213-2218.

(9.) Khan MA, Partin AW, Mangold LA, et al. Probability of biochemical recurrence by analysis of pathologic stage, Gleason score, and margin status for localized prostate cancer. Urology 2003;62:866-871.

(10.) Cooperberg MR, Hilton J F, Carroll PR. The CAPRA-S score: A straightforward tool for improved prediction of outcomes after radical prostatectomy. Cancer 2011;117:5039-5046.

(11.) Kates M, Sopko NA, Han M, et al. Importance of Reporting the Gleason Score at the Positive Surgical Margin Site: Analysis of 4,082 Consecutive Radical Prostatectomy Cases. J Urol 2016;195:337-342.

(12.) Servoll E, Vlatkovic L, Saeter T, et al. The length of a positive surgical margin is of prognostic significance in patients with clinically localized prostate cancer treated with radical prostatectomy. Urol Int 2014;93:289-295.

(13.) Udo K, Cronin AM, Carlino LJ, et al. Prognostic impact of subclassification of radical prostatectomy positive margins by linear extent and Gleason grade. J Urol 2013;189:1302-1307.

(14.) Stephenson AJ, Wood D P, Kattan MW, et al. Location, extent and number of positive surgical margins do not improve accuracy of predicting prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. J Urol 2009;182:1357-1363.

(15.) Shikanov S, Song J, Royce C, et al. Length of positive surgical margin after radical prostatectomy as a predictor of biochemical recurrence. J Urol 2009;182:139-144.

(16.) Ochiai A, Sotelo T, Troncoso P, et al. Natural history of biochemical progression after radical prostatectomy based on length of a positive margin. Urology 2008;71:308-312.

(17.) Moul JW. Prostate specific antigen only progression of prostate cancer. J Urol 2000;163:1632-1642.

(18.) Egevad L, Delahunt B, Srigley JR, Samaratunga H. International Society of Urological Pathology (ISUP) grading of prostate cancer - An ISUP consensus on contemporary grading. APMIS 2016;124:433-435.

(19.) Chalfin HJ, Dinizo M, Trock BJ, et al. Impact of surgical margin status on prostate-cancer-specific mortality. BJU Int 2012;110:1684-1689.

(20.) Abdollah F, Moschini M, Sood A, et al. When Should a Positive Surgical Margin Ring a Bell? An Analysis of a Multi-Institutional Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy Database. J Endourol 2016;30:201-207.

(21.) Blute ML, Bostwick DG, Bergstralh EJ, et al. Anatomic site-specific positive margins in organ-confined prostate cancer and its impact on outcome after radical prostatectomy. Urology 1997;50:733-739.

(22.) Brimo F, Partin AW, Epstein JI. Tumor grade at margins of resection in radical prostatectomy specimens is an independent predictor of prognosis. Urology 2010;76:1206-1209.

(23.) Cao D, Kibel AS, Gao F, et al. The Gleason score of tumor at the margin in radical prostatectomy is predictive of biochemical recurrence. Am J Surg Pathol 2010;34:994-1001.

(24.) Savdie R, Horvath LG, Benito R P, et al. High Gleason grade carcinoma at a positive surgical margin predicts biochemical failure after radical prostatectomy and may guide adjuvant radiotherapy. BJU Int 2012;109:1794-1800.

(25.) Viers BR, Sukov WR, Gettman MT, et al. Primary Gleason grade 4 at the positive margin is associated with metastasis and death among patients with Gleason 7 prostate cancer undergoing radical prostatectomy. Eur Urol 2014;66:1116-1124.

(26.) Kates M, Sopko NA, Han M, et al. Importance of Reporting the Gleason Score at the Positive Surgical Margin Site: Analysis of 4,082 Consecutive Radical Prostatectomy Cases. J Urol 2016;195:337-342.

(27.) Bolla M, van Poppel H, Tombal B, et al. Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy for high-risk prostate cancer: long-term results of a randomised controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet 2012;380:2018-2027.

(28.) Wiegel T, Bartkowiak D, Bottke D, et al. Adjuvant radiotherapy versus wait-and-see after radical prostatectomy: 10-year follow-up of the ARO 96-02/AUO AP 09/95 trial. Eur Urol 2014;66:243-250.

(29.) Thompson IM, Tangen CM, Paradelo J, et al. Adjuvant radiotherapy for pathological T3N0M0 prostate cancer significantly reduces risk of metastases and improves survival: long-term followup of a randomized clinical trial. J Urol 2009;181:956-962.

Dr. Murat Yavuz Koparal (1), Dr. Cenk Acar (2), Dr. Betul Ogut (3), Dr. Eda Tokat (1), Dr. Fatih Bicaklioglu (4), Dr. Ipek Isik Gonul (3), Dr. Ali Furkan Batur (5), Dr. Tevfik Sinan Sozen (1)

(1) Gazi Universitesi Tip Fakultesi, Uroloji Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

(2) Ozel Eryaman Hastanesi, Uroloji Klinigi, Ankara, Turkiye

(3) Gazi Universitesi Tip Fakultesi, Tibbi Patoloji Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

(4) Izmit Seka Devlet Hastanesi, Uroloji Klinigi, Kocaeli, Turkiye

(5) Dr. Nafiz Korez Sincan Devlet Hastanesi, Uroloji Klinigi, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Murat Yavuz Koparal, Gazi Universitesi Tip Fakultesi, Uroloji Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Tel.: +90 533 612 51 45 E-mail: drkoparal@yahoo.com ORCID-ID: orcid.or/0000-0002-8347-5727

Gelis Tarihi/Received: 08.04.2017 Kabul Tarihi/Accepted: 18.08.2017

Bu calisma, 18-22 Kasim 2015 tarihleri arasinda yapilan 12. Uroonkoloji Kongresi'nde sozlu bildiri olarak sunulmustur.

[c] Telif Hakki 2017 Uroonkoloji Dernegi / Uroonkoloji Bulteni Galenos Yayinevi tarafindan basilmisti
Tablo 1. Hasta karakteristikleri, cerrahi sinir ozellikleri ve
biyokimyasal nuks iliskisi

                           Hastaliksiz izlem
                           (n=39)
                           (ortanca) (aralik)

Yas (yil) (ortanca) (aralik)             62,5 (49-72)
Tani PSA (ng/mL) (ortanca) (aralik)          6,95 (3,1-26)
Patolojik T evresi              pT2a   3 (7,5)
                       pT2b   1 (2,5)
                       pT2c   5 (12,5)
                       pT3a  30 (77,5)
Gleason skoru                6    15 (37,5)
n (%)                    7    18 (45,0)
                       8-10   7 (17,5)
Toplam tumor hacmi (mm3) (ortanca) (aralik)      3 (0,32-56)
Tumor yuzdesi (ortanca) (aralik)           8 (0,32-56)
Pozitif cerrahi sinir            Fokal  37 (94,9)
yayginligi n (%)               Yaygin  2 (5,1)
CSU (mm) (ortanca) (aralik)              1,6 (0,3-10,4)
CSGD                     3    17 (51,5)
n (%)                    4    15 (45,5)
                       5    1 (3)
Hastaliksiz izlem ve BKN'ye kadar          19,5 (1-84)
gecen sure (ay) (ortanca) (aralik)

                       Biyokimyasal nuks
                       (n=17)         p
                       (ortanca) (aralik)

Yas (yil) (ortanca) (aralik)         66 (55-71)      0,259
Tani PSA (ng/mL) (ortanca) (aralik)      9,5 (3,9-30)    0,04
Patolojik T evresi              0          0,599
                       0
                       2 (11,8)
                       15 (88,2)
Gleason skoru                 9 (56,2)      0,186
n (%)                     3 (18,8)
                       4 (25,0)
Toplam tumor hacmi (mm3) (ortanca) (aralik)  9,1 (2-36)     0,003
Tumor yuzdesi (ortanca) (aralik)       22 (8-93)      0,002
Pozitif cerrahi sinir             8 (47,1)      <0,001
yayginligi n (%)               9 (52,9)
CSU (mm) (ortanca) (aralik)          1,8 (0,9-10)    0,583
CSGD                     4 (30,8)      0,202
n (%)                     7 (53,8)
                       2 (15,4)
Hastaliksiz izlem ve BKN'ye kadar      24 (8-87)      0,36
gecen sure (ay) (ortanca) (aralik)

PSA: Prostat spesifik antijen, CSU: Cerrahi sinir uzunlugu, CSGD:
Cerrahi sinir Gleason derecesi, BKN: Biyokimyasal nuks
COPYRIGHT 2017 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Orijinal Makale / Original Article
Author:Koparal, Murat Yavuz; Acar, Cenk; Ogut, Betul; Tokat, Eda; Bicaklioglu, Fatih; Gonul, Ipek Isik; Bat
Publication:Bulletin of Urooncology
Article Type:Report
Date:Sep 1, 2017
Words:4080
Previous Article:The Effect of Sex and Age Differences on Pathology Results in Primary Bladder Cancer Patients/Primer Mesane Kanseri Tanisi Alan Hastalarin Cinsiyet...
Next Article:Insan Papilloma Virusu ve Mesane Kanseri Iliskisi/Relationship Between Human Papilloma Virus and Bladder Cancer.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters