Printer Friendly

Pobol y Cwm: Y tad, y mab a'r ysbryd aflan yng Nghwmderi.

MAE o'n edrych yn wahanol ac, ydy, mae o'n dweud bod ganddo sel newydd yn ei fywyd i frwydro dros hawliau anifeiliaid ... ond ni ddylai gwylwyr Pobol y Cwm gael eu twyllo gan Moc Thomas.

Mae'r hen gythraul ynddo o hyd - ac mae'n dra phosib y bydd dychweliad Moc i Gwmderi yn arwain at ddagrau.

Fe ddylai gwylwyr yr opera sebon gadw llygad barcud arno wrth i ni geisio darganfod beth yw gwir gymhellion y cyn wr busnes sydd yn ol i godi hen grachen.

Dyw'r actor Aneirin Hughes, sy'n chwarae Moc, ddim am ddatgelu gormod am yr hyn a allai ddigwydd yn ystod yr wythnosau nesaf. Ond mae'n cyfaddef ei bod hi'n her chwarae cymeriad twyllodrus, ystrywgar, a wnaeth gam-drin ei fab Gethin yn rhywiol pan oedd o'n blentyn.

"Yr hyn alla i ddweud yw bod lot o densiwn i ddod ac fe ddylai fod mor gyffrous i'w wylio ag yr oedd e i'w actio," meddai'r actor sy'n adnabyddus am ei ran yn y gyfres dditectif Y Gwyll/Hinterland ymysg llu o ddramau teledu eraill.

"Rwyf wedi chwarae fy siar o gymeriadau drwg, ond mae Moc ymhlith y tywyllaf. Dwi'n mwynhau'r her ac fe wnes i droi at wybodaeth am achosion cam-drin go iawn, fel achos Jimmy Saville a ffuglen fel drama ysgytwol BBC, Care, i geisio deall psyche cymeriad fel Moc," meddai Aneirin.

Y peth diwethaf yr oedd ei fab Gethin yn ei ddisgwyl oedd gweld Moc yn dychwelyd i Gwmderi, yn ol yr actor Simon Watts sydd yn ei bortreadu.

"Mae gweld Moc yn ei ysgwyd i'r carn.

Roedd yntau wedi gweithio mor galed i dreial cael gwared a'r holl atgofion yn gysylltiedig a'i dad a symud ymlaen a'i fywyd," meddai Simon.

"Fel arfer y deunydd mwyaf diddorol i actor chwarae yw'r stwff anodd, heriol. Yn sicr mae'r pwnc dan sylw sef un o gamdriniaeth plentyn, yn cynnig un o'r heriau mwyaf sensitif i actor, ac mae 'na gyfrifoldeb i dreial gwneud cyfiawnder a'r pwnc," esbonia.

Dywed Simon fod ysfa Gethin i ddial ar Moc yn dwysau fwyfwy wrth iddo dreulio mwy o amser yn ei gwmni.

Ond ychwanega, "Y penbleth mwyaf sydd ganddo yw a ddylai adael i'r heddlu gael gafael ar Moc, gan risgio triniaeth ysgafn o bosib gan ryw farnwr trugarog yn y llys, neu gymryd y mater i'w ddwylo ei hunain."

Cawn weld beth ddaw yn ystod yr wythnosau nesaf, ond un peth yn sicr fydd eu bywydau wedi newid am byth.

POBOL Y CWM Llun-Gwener 8pm

CAPTION(S):

| Mae Moc Thomas (Aneirin Hughes) yn ol yn y cwm, ac mae dagrau'n siwr o ddilyn

COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:May 20, 2017
Words:432
Previous Article:Y cyrch cyffuriau mwyaf yn hanes gwledydd Prydain.
Next Article:Ydach chi'n barod am Eisteddfod yr Urdd byth?
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters