Printer Friendly

Po-mo, in ligter rym.

Po-mo, in ligter rym

  Vra digters nie oor hul intensie.
  Dit teks is oop, die leser vleg
  sy eie drade in, vind self die weg.
  Dit hang net af van sy repressies,
  sy 'lack', sy gat, en sy obsessies.
  Betekenis is nie finaal,
  hoogstens konstruksie, en pluraal.
  Dis ailes spel, word ons vertel;
  konteks en kontak reel die taal
  volgens die Jakobson-model.
  Wat is die punt van die verhaal?
  Is kode meta-linguaal?
  As sender sein ek die konklusie
  oor die essens van dekonstruksie:
  Soos keisers, staan die skrywers
  Kaal!
COPYRIGHT 2005 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Gedigte/Poems
Author:Bezuidenhout, Zandra
Publication:Literator
Article Type:Poem
Date:Nov 1, 2005
Words:89
Previous Article:My skool.
Next Article:Soos 'n perkament stryk ek jou oop.


Related Articles
Liefde met 'n hoofletter.
Afstand doen, oudword en verlies van hul angels ontneem.
Die sintuiglike meelewing van die oog en die oor.
'n Stygende lyn ... tog ontbreek fyner afwerking.
'n Vermenging van die Khoi-San en die Ooste.
Wat word van die meisie wat altyd alleen bly? (1), of, tegnologie van liefde en vergange.
Die wereld is die hemel nie.
Dieremaniere.
Santiago: 1964.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters