Printer Friendly

Piloleiomyomas bilaterally and simetrically located in the hips/Gluteal bolgede bilateral ve simetrik yerlesen piloleyomiyomalar.

Sayin Editor,

Leyomiyomalar duz kas hucrelerinden gelisen ve vucutta duz kas bulunan herhangi bir yerde gelisebilen benign neoplazmlardir (1). Deri leyomiyomalari genellikle dort gruba ayrilir: 1) piloleyomiyomalar; soliter veya multipl, errektor pilorum kasindan koken alirlar 2) anjiyoleyomiyomalar; vaskuler duz kastan koken alirlar 3) dartoik leyomiyomalar; genital bolge, areola ve meme basinda bulunan dartos kasindan koken alirlar 4) lipoleyomiyomalar; ilave olarak mezenkimal elemanlar icerirler (2). Burada simetrik olarak gluteal bolgeye yerlesmis iki adet piloleyomiyomu olan bir olgu sunulmaktadir.

Yirmi yedi yasinda bayan hasta iki yildir var olan, gluteal bolgeye yerlesmis, agrisiz iki adet sislik nedeniyle poliklinige basvurdu. Lezyonlarin oncesinde herhangi bir travma hikayesi yoktu. Olgumuz daha once hipertrofik skar tanisiyla onerilen topikal steroid ve topikal sogan ekstrakti tedavilerinden fayda gormemisti. Olgunun ozgecmisinde herhangi bir ozellik yoktu. Dermatolojik muayenede her iki gluteal bolgeye simetrik olarak yerlesmis, hassas olmayan, iki adet nodul saptandi. Sag gluteal bolgede eritematoz 3,2x1,5 cm capli sert nodul (Sekil 1) ve sol gluteal bolgede 1,5x1,5 cm capli acik kahverengi renkte sert nodul mevcuttu (Sekil 2).

Sag gluteal bolgedeki lezyondan keloid, sol gluteal bolgedeki lezyondan da leyomiyoma on tanilariyla iki adet punch biyopsi alindi. Histopatolojik incelemede her iki biyopsi orneginde middermiste yer yer ekrin bezler cevresinde, prolifere olan, birbirleri ile caprazlasan, girdap yapilari olusturan ve fokal pleomorfizm gosteren duz kas hucrelerinin olusturdugu nispeten iyi sinirli vaskularize noduller izlendi ve iki lezyon bulundugu icin multipl piloleyomiyoma tanisina ulasildi. Tam kan sayimi ve suprapubik pelvik ultrasonografi normaldi.

Lezyonlar kozmetik nedenlerle genel anestezi altinda total olarak eksize edildi. Eksize edilen her iki kitlenin histopatolojik incelemesinde ic ice girmis demetler halinde yerlesmis, eozinofilik sitoplazmali, igsi duz kas hucrelerinden olusmus, iyi sinirli nodullerden olustugu goruldu. Bu noduller middermiste ekrin ve folikuler yapilarin etrafinda yerlesmislerdi ve epidermisten grenz zon ile ayrilmaktaydilar. Bu hucrelerin girdapsi yapilar olusturduklari ve fokal pleomorfizm gosterdikleri saptandi. Malignensi lehine herhangi bir bulgu yoktu (Sekil 3). Immunhistokimyasal incelemede tumoral hucrelerin [alpha]-duz kas aktin pozitif ve S-100 negatif olduklari saptandi. Olgumuzda her iki kitlenin histopatolojik incelemesi sonucunda bilateral, simetrik olarak yerlesmis, iki piloleyomiyoma nodulu tanisina ulasildi. Bir yillik takip suresince herhangi bir nuks saptanmadi.

Piloleyomiyomalar olgularin %80'inde cok sayida ve hatta yuzlerce olabilir (3). Multipl piloleyomiyomalar genellikle hayatin ikinci ve ucuncu dekadlarinda gorulur ve yavas buyurler (1,3,4). Piloleyomiyomalar genellikle ekstremitelerin ekstansor bolgelerinde, govdede ve yuzde yerlesirler (1). Multipl piloleyomiyomalarin yerlesimleri ise simetrik bilateral, gruplasmis, segmental ve lineer paternlerde olabilir (1). Olgumuzda ise gluteal bolgede simetrik ve bilateral olarak yerlesmis iki adet, es zamanli ortaya cikan piloleyomiyoma nodulu mevcuttu. Piloleyomiyomalar genellikle 15 mm'den kucukturler ancak birkac santimetre capta da olabilirler (4,5).

Piloleyomiyoma ayirici tanisinda gunumuze kadar bildirilmis olan klinik durumlar arasinda anjiyoleyomiyoma, meme kanseri, dermatofibrom, ekrin spiradenom, endometriyozis, dev hucreli tumor, glomus tumoru, leyomiyosarkom, mastositoz, norilemmoma, noroma, norofibrom, plazmasitom, ve akne skarlari yer almaktadir (1,4).

Utikal ve ark. (2), piloleyomiyoma eksizyon skarinda gelismis bir kutanoz leyomiyosarkom olgusu rapor etmislerdir. Bu yazarlar onceki cerrahi travma veya onceki piloleyomiyomadan kalan reziduel hucrelerin transformasyonunun leyomiyosarkom gelisiminde muhtemel faktor olabilecegini one surmuslerdir. Olgumuzda lezyonlar tam olarak eksize edilmis ve yakin takip onerilmistir. Piloleyomiyoma eksizyon skarinda dahi malignensi gelisimi bildirilmis oldugu icin olgularin yakin takibi onemlidir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Kaynaklar

(1.) Alper M, Parlak AH, Kavak A, Aksoy KA. Bilateral multiple piloleiomyomas on the breast. Breast 2004;13:146-8.

(2.) Utikal J, Haus G, Poenitz N, Koenen W, Back W, Dippel E, Gratchev A, Goerdt S. Cutaneous leiomyosarcoma with myxoid alteration arising in a setting of multiple cutaneous smooth muscle neoplasms. J Cutan Pathol 2006;33:20-3.

(3.) Lun KR, Spelman LJ. Multiple piloleiomyomas. Austral J Dermatol 2000;41:185-6.

(4.) Stone JA, Morrison AL. Piloleiomyoma mistaken for postacne scarring. Cutis 2004;73:335-7.

(5.) Izumi T, Kai M, Shimizu H, Tajima S. Solitary piloleiomyoma with an unusual clinical appearance. J Dermatol 1996;23:56-7.

Berna Aksoy [1], Hasan Mete Aksoy [2], Huseyin Ustun [3], Rukiye Gulbahce [3], Mahi Balci [4], Bahar Oc [5], Nilgun Atakan [6]

[1] TDV 29 Mayis Ozel Ankara Hastanesi, Dermatoloji Klinigi, Ankara, Turkiye

[2] TDV Ozel 29 Mayis Hastanesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Klinigi, Ankara, Turkiye

[3] Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Patoloji Klinigi, Ankara, Turkiye

[4] TDV Ozel 29 Mayis Hastanesi, Patoloji Klinigi, Ankara, Turkiye

[5] TDV Ozel 29 Mayis Hastanesi, Anestezi Klinigi, Ankara, Turkiye

[6] Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi / Corresponding Author: Uz.Dr. Berna Aksoy, Ozel Konak Hastanesi, Yenisehir mah. Donmez Sok. No: 53 Bekirpasa, Izmit, Kocaeli, Turkiye Tel: +90 262 318 70 70 / 1143 e-posta: bmaksoy@mynet.com

Bu olgu 14-18 Ekim 2008 tarihlerinde Konya, Ankara Dedeman Otelde yapilan "22. Ulusal Dermatoloji Kongresi"nde e-poster olarak sunulmustur
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Aksoy, Berna; Aksoy, Hasan Mete; Ustun, Huseyin; Gulbahce, Rukiye; Balci, Mahi; Oc, Bahar; Atakan, N
Publication:Turkish Journal of Dermatology
Article Type:Letter to the editor
Date:Mar 1, 2010
Words:764
Previous Article:Clinical, histological and immunofluorescence features of lichen planus pemphigoides: a report of two cases/Liken planus pemfigoidesin klinik,...
Next Article:What is your diagnosis?/Taniniz nedir?

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters