Printer Friendly

Browse Pihlamagi, Maie

1-14 out of 14 article(s)
Title Type Date Words
TASULISE PUHKUSE SISSESEADMINE EESTIS. Jan 1, 2019 7510
RAHVUSVAHELISE TOOORGANISATSIOONI OSA EESTI POLLUMAJANDUSTOOLISTE TOOTINGIMUSTE REGULEERIMISES KAHE MAAILMASOJA VAHEL / THE EFFECT OF THE INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS IN AGRICULTURE ON THE REGULATION OF WORKING CONDITIONS OF ESTONIAN RURAL WORKERS BETWEEN THE WORLD WARS. Report Jan 1, 2018 9009
RAHVUSVAHELISE TOOORGANISATSIOONI 1928. AASTA KONVENTSIOON NR 26 MIINIMUMPALGA KINDLAKSMAARAMISE MEETODITE KOHTA JA EESTI. Jan 1, 2017 6297
International maritime labour standards and their ratification by Estonia in 1920-1940/Rahvusvahelise tooorganisatsiooni (ILO) meretood reguleerivate konventsioonide ratifitseerimisest Eestis aastail 1920-1940. Report Jan 1, 2016 8503
Implementation of discipline in Estonian factories in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century/Distsipliin ja selle tagamine eesti vabrikutoostuses 19. sajandi teisel poolel ning 20. sajandi algul. Report Jan 1, 2015 7242
Estonia's war debt of 1919 to the united states and debt repayment maie pihlamagi/Eesti 1919. Aasta sojavolg Ameerika uhendriikidele ja selle kustutamine. Jan 1, 2014 9840
Development of industry in the Estonian SSR under the seven year plan (1959-1965) in the context of the National Economic Council reform/ Eesti NSV toostuse areng seitseaastakul (1959-1965) rahvamajanduse noukogu reformi taustal. Jan 1, 2013 12380
Labour standards of the international labour organization and their impact on Estonian labour legislation between the two world wars/Rahvusvahelise tooorganisatsiooni standardid ja nende moju eesti tooseadusandlusele kahe maailmasoja vahel. Jan 1, 2011 10234
Policy of transition: industry in the Estonian SSR during the first post-war five-year plan (1946-1950)/Uleminekupoliitika: Eesti NSV toostus esimesel sojajargsel viisaastakul (1946-1950). Report Jan 1, 2010 10139
Estonian industrial workers' demands in the 1905 revolution/Eesti toostustooliste noudmised 1905. Aasta revolutsioonis. Jun 1, 2008 6698
Social policy in Czarist Russia on the example of the Kreenholm and Nikolski cotton manufactures/Tsaari-Venemaa sotsiaalpoliitika Kreenholmi ja Nikolski puuvillamanufaktuuri naitel. Jan 1, 2007 7930
Unemployment in the Republic of Estonia 1918-1940/ Toopuudusest eesti vabariigis aastail 1918-1940. Jan 1, 2006 7861
Estonian economy under the first year of Soviet rule, 1940-1941/Esimene noukogude aasta eesti majanduses: 1940-1941. Jan 1, 2005 8099
Hours of work and holidays in Estonian industries and the relevant legislation, 1870-1940/Toostustooliste too- ja puhkeaeg ja selle seadusandlik reguleerimine Eestis 1870-1940. Jan 1, 2004 8649

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |