Printer Friendly

Pigion Y Dydd.

Eisteddfod yr Urdd Abertawe a''r Fro 2011 (S4C, 10am, 6.30pm) Ar ddiwrnod ola' Eisteddfod yr Urdd Abertawe a''r Fro, cewch fwynhau''r digwyddiadau ar y llwyfan yng nghwmni Nia Roberts a Morgan Jones. Ymhlith uchafbwyntiau''r cystadlu heddiw bydd yr Unawd Telyn Blwyddyn 10 a dan 19 oed; yr Ensemble 15-25 oed a''r Unawd Cerdd Dant 19-25 oed. Y prynhawn yma, bydd y cystadlaethau''n cynnwys Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg; Chwarter awr o adloniant 14-25 oed; Cyflwyniad Digri 14-25 oed; Parti Cerdd Dant 14-25 oed; Cfr merched SSA 14-25 oed; Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed; Unawd allan o sioe gerdd 19 -25; Cfr meibion tri llais 14-25 oed; Cfr SATB 14-25 oed, Aelwyd; Dawns stepio Blwyddyn 7 a dan 25 oed, a''r Cfr SATB 14-25 oed.

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol: Cymru v Y Barbariaid (S4C, 9.30pm) Ymunwch e'r criw am uchafbwyntiau holl gyffro'r prynhawn yn Stadiwm y Mileniwm. Sut fydd tAm Cymru yn mesur yn erbyn y Barbariaid talentog? Mae Cymru wedi dewis Gavin Henson ar gyfer yr ornest unigryw, gan roi cyfle iddo fo ac ambell un arall fel Aled Brew a Toby Faletau, ddangos eu doniau cyn Cwpan Rygbi'r Byd ym mis Medi.

Er iddo beidio cael ei gynnwys yng ngharfan Cymru, caiff Martyn Williams hefyd gyfle i atgoffa Warren Gatland o'i allu ar y cae wrth i'r blaenasgellwr profiadol wisgo crys y Barbariaid heddiw.
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jun 4, 2011
Words:227
Previous Article:Film.
Next Article:what to watch.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters