Printer Friendly

Pigion Y DYDD.

Paparazzi (S4C, 4.25pm)

Dyma raglen ar gyfer pobl ifanc sydd yn ceisio mynd dan groen byd y selebs yn Llundain - gan gwrdd ambell seleb o Gymru'r un pryd!

Yn y rhifyn yma, bydd Luke Davies o Ysgol y Strade yn cwrdd e'r cyflwynydd a'r newyddiadurwr Huw Edwards ac yn cael cyfle i'w weld wrth ei waith gyda'r BBC yn Llundain. Yn y cyfamser, bydd Rhodri Owen yn rhoi sialens i gymeriadau Rownd a Rownd yn Stadiwm y Mileniwm tra bydd Sarra Elgan yn Efrog Newydd ar gyfer rhifyn arall o 'Mond yn America'.

WawFfactor (S4C, 8.25pm)

Yn y byd sydd ohoni bellach, ym maes cerddoriaeth bop mae gan sioeau talent gerddorol le amlwg iawn. Ymunwch ag Eleri SiOn wrth iddi gyflwyno'r rownd gynderfynol o'r gyfres ddifyr hon sy'n edrych am seren newydd i'r son cerddorol yng Nghymru.

Bydd y panel o feirniaid, sydd yn cynnwys Aled Haydn Jones, o sioe radio Chris Moyles ar Radio 1, y canwr a'r actor Huw Chiswell, cyn gitarydd Catatonia - Owen Powell, a'r DJ, Radio 1- Bethan Elfyn, yn dewis a dethol y goreuon o'r cystadleuwyr - a hynny wrth bwyso a mesur eu cryfderau a'u gwendidau.

Wrth i'r pedwar olaf ganu am le yn y ffeinal, dim ond tri fydd yn cael camu ymlaen i'r rownd olaf tra bydd un cystadleuydd yn cael ei anfon adref.

Ond a fyddwch chi yn cytuno e phenderfyniad y beirniaid?
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Mar 18, 2006
Words:233
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:Tri ffrind yn helpu i drawsnewid garej yn ganolfan chwarae.


Related Articles
PIGION Y DYDD; TUESDAY.
PIGION Y DYDD; SATURDAY - Dydd Sadwrn.
PIGION Y DYDD; MONDAY - Dydd Llun.
PIGION Y DYDD; TUESDAY - Dydd Mawrth.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY - Dydd Mercher.
PIGION Y DYDD; THURSDAY - Dydd Iau.
PIGION Y DYDD; FRIDAY - Dydd Gwener.
Pigion Y DYDD; Monday Dydd Liun.
Pigion Y DYDD; Tuesday Dydd Mawrth.
Pigion Y DYDD; Wednesday Dydd Mercher.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters