Printer Friendly

Pigion Y DYDD.

Rownd a Rownd (S4C, 6.10pm) Mae Llio'n parhau i gael ei chadw yn y fflat yn erbyn ei hewyllys ac wrth iddi drio ei gorau i berswadio Iwan i'w rhyddhau, mae Kim a Paul yn sylweddoli bod rhywbeth o'i le ac yn dechrau chwilio amdani. Gyda help Morgan, maen nhw'n dod o hyd i gar Llio a phan maen nhw'n darganfod yr hyn mae Iwan wedi'i wneud, maen nhw am ei waed. Mae Iwan yn ffoi ond wrth iddo ddianc ar frys gwyllt yn ei gar, mae'n taro Dyfan oddi ar ei feic mewn damwain hegar.

Byw yn yr Ardd (S4C, 8.25pm) Mewn cyfres arbennig o Byw yn yr Ardd mae Russell Jones, Bethan Gwanas a Sioned Edwards yn edrych 'nfl ar rai o uchafbwyntiau'r pedair blynedd cyntaf yn yr ardd. Heddiw, tro Sioned ydi hi i ail-ymweld e rhai o'i hoff gerddi cyhoeddus.

Gwefreiddiol (S4C, 10pm); Yn Fyw o Acapela (S4C, 10.30pm) Dylan Ebenezer sydd yn cyflwyno Gwefreiddiol, y sioe banel sy'n trin a thrafod deunydd difyr a doniol o'r we. Mari Lovgreen a Dyl Mei ydi'r capteiniaid a'r gwesteion yr wythnos hon fydd y cyflwynydd a cherddor Griff Lynch, a'r cynhyrchydd creadigol Stifyn Parri.

Dyma hanner awr wirion a gwefreiddiol i'ch diddanu. A phwy a weyr, efallai y dysgwch chi rywbeth!

I ddilyn, Cowbois Rhos Botwnnog sy'n ein diddanu yn y rhaglen Yn Fyw o Acapela - cyfres o gyngherddau hefo rhai o brif artistiaid gwerin ac acwstig Cymru a'r byd.
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Aug 25, 2012
Words:245
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:Sport.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters