Printer Friendly

Pigion Y DYDD.

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010 (S4C, 9.30am) Wedi wythnos o gystadlu, awn yn l i Lyn Ebwy heddiw ar gyfer diwrnod olaf yr Eisteddfod. Bydd Huw Llywelyn Davies, Sara Gibson, Morgan Jones a Mari Lovgreen yn cyflwyno''r cyffro o 9.30 y bore gyda''r cystadlaethau''n cynnwys y Grwep Offerynnol, Deuawd 12-25 oed, Cr Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer, unawd Cerdd Dant dros 21 Oed a Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn. Cawn hefyd fwynhau cystadleuaeth Corau Meibion dros 45 mewn nifer, Gwobr Goffa David Ellis -Y Rhuban Glas, cystadleuaeth Tlws Goffa Lois Blake cyn i ganlyniad Cr yr We yl gael ei gyhoeddi.

Nes ymlaen heno am 7.20pm bydd cyfle i fwynhau holl uchafbwyntiau'r dydd o'r llwyfan a'r maes yng nghwmni Rhun ap Iorwerth a Jason Mohammad cyn i'r llen ddod lawr ar Eisteddfod arall gyda chyngerdd cloi''r weyl.

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010: Cyngerdd Cloi (S4C, 8.25pm) Heno wedi wythnos o gystadlu brwd ar lwyfan y Brifwyl fe fydd llu o berfformwyr rhyngwladol yn cloi gweithgareddau Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010 mewn cyngerdd fawreddog. Yn diddanu'r gynulleidfa a'r gwylwyr adref heno fydd y canwr o Bontsenni, Rhydian Roberts, y delynores fyd-enwog Catrin Finch, y soprano o Aberystwyth Gwawr Edwards a chr o'r brifddinas, Crdydd wrth inni ffarwelio Glyn Ebwy ac edrych ymlaen at Eisteddfod Wrecsam a'r Fro 2011.
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Geographic Code:4EUUK
Date:Aug 7, 2010
Words:232
Previous Article:Golffio o Gonwy i Gasnewydd; LLEEEE YYNN LLLLIINNOOSS YYMMLLAAEENN EEDDRRYYCCHH II HHAAFF LLLLAAWWNN CCYYSSTTAADDLLAAEETTHHAAUU.
Next Article:What to WATCH.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters