Printer Friendly

Pigion Y DYDD.

Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010 (S4C, 10am) Ynghyd e'r cystadlu o'r llwyfan heddiw, bydd cyfle i grwydro'r maes yng nghwmni Mari Lovgreen, Mari Grug a Trystan Ellis-Morris tra bydd Morgan Jones a Nia Roberts yn sgwrsio gyda'u gwesteion yn y stiwdio. Ymhlith rhai o gystadlaethau'r dydd mae Cerddorfa neu Fand, cystadleuaeth yr Unawd Llinynnol a Phres, Grwep Cerddoriaeth Greadigol, Deuawd, Dawns Werin a Grwep Dawnsio Disgo Blwyddyn 6 ac Iau. Prif seremoni'r dydd yw Defod Medal y Dysgwyr gyda Meistres y Ddefod, Lona Evans.

Bydd gwasanaeth di-dor ar S4C2 yn dangos holl gystadlu'r prif lwyfan yn y pafiliwn drwy gydol yr wythnos o 11am. Yn ogystal, bydd modd dilyn holl arlwy S4C o'r Urdd yn fyw ar s4c.co.uk/urdd. Bydd holl raglenni''r wythnos, ynghyd ag eitemau ecsgliwsif a chlipiau fideo o gystadlaethau ar gael ar-alw hyd at 35 diwrnod wedi''r Eisteddfod.

O Flaen dy Lygaid: Maestro (S4C, 9.30pm) Cawn ddilyn stori Steffan Morris, unawdydd cello 18 oed o Gastell-nedd sy''n ddisgybl yn ysgol gerdd fyd-enwog Yehudi Menuhin ers pum mlynedd. Mae eisoes wedi cael cynnig ysgoloriaeth i''r Guildhall a''r Coleg Brenhinol, ond mae am anelu''n uwch ac astudio gyda goreuon y byd yn Vienna.

Yn ystod y rhaglen cawn ddilyn Steffan yn arwain cerddorfa yn gyhoeddus am y tro cyntaf, mewn cyngerdd yn Eglwys Dewi Sant, Castellnedd, gyda'r unawdydd cello enwog, Thomas Carroll.
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:May 29, 2010
Words:226
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:What to WATCH.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters