Printer Friendly

Pigion Y DYDD.

Pobol y Cwm (S4C, 8pm) I'r mwyafrif, byddai derbyn y newyddion eich bod ar fin gadael yr ysbyty yn achos o lawenydd.

Ond mae Debbie yn gyndyn iawn o fynd adref. Mae hi'n poeni ei henaid beth allai ddigwydd iddi petai 'ffrindiau' Judith yn ymosod arni eto a does dim golwg o unrhyw gefnogaeth gan yr heddlu. A fydd hi'n ddiogel ym Maes y Deri? Gyda Hywel yn trin Ffion fel plentyn gan fynnu mynd e hi a'i nfl hi o'r ysgol, mae'r straen yn dechrau dweud ar Ffion - beth fydd dyfodol y ddau? Bro... Llanfair Caereinion (S4C, 8.25pm) Yr wythnos hon fe fydd Iolo Williams a Shen Cothi yn teithio i dref farchnad hynafol Llanfair Caereinion ym Mhowys.

Yno fe fydd Iolo yn rhoi tro ar ddawnsio gyda chriw Dyffryn Banw tra bod Shen yn cael clywed mwy am waith ac ysbrydoliaeth yr arlunydd lleol, Christine Mills.

Tigh Dudley (S4C, 9pm) Bydd y cystadleuwyr yn dysgu sut i fygu pysgod yr wythnos hon. Bydd y chwech sydd ar fl yn y gystadleuaeth yn ymweld e mygdy Woodcock lle mae Joleine yn disgwyl amdanynt i rannu ei gwybodaeth am sut i fygu penwaig cochion. Wrth gwrs, ar fl iddynt ddychwelyd i blasdy hyfryd Ballinacurra maent yn wynebu sialens.

Tybed pwy fydd yn 'mygu' yng ngwres y gegin a phwy fydd yn mynd ymlaen i'r rownd nesaf? Un peth sy'n sicr, bydd un cystadleuydd digalon yn gorfod gadael Tigh Dudley ar ddiwedd y rhaglen.
COPYRIGHT 2009 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 28, 2009
Words:244
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:What to WATCH.


Related Articles
PIGION Y DYDD; TUESDAY.
PIGION Y DYDD; SATURDAY - Dydd Sadwrn.
PIGION Y DYDD; MONDAY - Dydd Llun.
PIGION Y DYDD; TUESDAY - Dydd Mawrth.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY - Dydd Mercher.
PIGION Y DYDD; THURSDAY - Dydd Iau.
PIGION Y DYDD; FRIDAY - Dydd Gwener.
Pigion Y DYDD; Monday Dydd Liun.
Pigion Y DYDD; Tuesday Dydd Mawrth.
Pigion Y DYDD; Wednesday Dydd Mercher.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters