Printer Friendly

Pigion Y DYDD.

Cefn Gwlad: Teulu Blaencowin (S4C, 9pm)

Yr wythnos hon bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld a Dyfan a Carol James a'r teulu, ar fferm Blaencowin, Bryn Iwan, ger Castell Newydd Emlyn. Mae'r teulu'n cadw buches o wartheg Limousin pur ac maent wedi cael cryn lwyddiant yn arwerthiannau pwysig y brid. Mae'r plant, Rheon ac Elliw, yn llawn brwdfrydedd wrth iddynt olrhain llinach y gwartheg a rhestru rhinweddau'r brid. Mae Carol yn Brifathrawes yn Ysgol Gynradd Penboer, Drefach Felindre a bydd Dai yn ymuno a hi ar ymweliad a'r ysgol i weld gardd arbennig sydd wedi'i chreu gyda chymorth y plant.

Cwis Meddiant (S4C, 9.30pm)

Gethin Jones sy'n cyflwyno'r cwis hwn i glybiau rygbi o bob cwr o Gymru. Bydd yn rhaid i'r cystadleuwyr o glybiau rygbi Caernarfon a Llandeilo geisio ateb cwestiynau ar wybodaeth gyffredinol a phrofi eu gallu i ateb yn sydyn. Bydd pencampwyr y gyfres yn ennill y brif wobr, sef diwrnod arbennig i'r clwb wedi'i drefnu gan Undeb Rygbi Cymru. Bydd cyfle hefyd i ennill arian i'r clwb a bydd gwobr arbennig i enillydd y rownd gyntaf. Ond tybed pwy fydd yn llwyddo i ddod i'r brig heno - ai Caernarfon neu Landeilo fydd yn dathlu ar ddiwedd y noson?

Sgorio (S4C, 10.00pm)

Y gorau o bel-droed tramor a chartref yng nghwmni Nic Parry, Malcolm Allen a Tomi Morgan. Heno, bydd y criw yn trafod perfformiadau Abertawe a Chaerdydd yng Nghwpan FA Lloegr dros y penwythnos yn ogystal a pherfformiad ein tim cenedlaethol yn erbyn Gwlad Pwyl ym Mhortiwgal. Daw prif gem La Liga o'r Estadio Ruiz de Lopera yn Seville lle bydd Betis yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth annisgwyl yn y gem ddarbi drwy drechu'r tim sydd gwbl glir ar frig y cynghrair. Yn y ras gyffrous ar frig Uwch Gynghrair Cymru bydd camera Sgorio yn dilyn Bangor i Gaerfyrddin.
COPYRIGHT 2009 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 14, 2009
Words:306
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:What to WATCH.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters