Printer Friendly

Pigion Y DYADD.

Popeth yn Wyrdd (S4C, 8.30pm) Wedi ceisio annog pobl Castell Newydd Emlyn i gael gwared a'u bagiau plastig, cynorthwyo ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd Ynys Mon i gynnal marchnad fwyd a pherswadio trigolion Caerdydd i adael eu ceir adref a cherdded, yn rhaglen olaf y gyfres, y gyfres ei hun sy'n dod dan y lach wrth i Ifor fynd ati i leddfu ei gydwybod am niwed amgylcheddol y ffilmio. Mae hefyd yn ceisio taflu goleuni ar ychydig o'r carbon jargon gan ofyn cwestiynau syml am bynciau llosg.

Ydy plannu coed yn gwneud yn iawn am y ffaith eich bod yn hedfan yn rheolaidd gan ychwanegu at lygredd yr awyr? Pwy ydy'r Lammas ac ai nhw sy'n iawn am fyw'n gynaliadwy? A ydi'r broblem o newid hinsawdd bellach yn rhy fawr i unigolion wneud unrhyw beth i helpu?

Dyma olwg ychydig yn wahanol ar bwnc difrifol sy'n effeithio ar bawb.

Tipyn o Stad (S4C, 9pm) Gyda Harley ar goll, does neb yn gwrando ar broblemau Kylie, ond mae hi'n benderfynol o ddial ar Susan. A gyda chymaint ar ei meddwl, does ryfedd bod Susan yn ddiamynedd efo menter newydd Tony. Mae gan Ceri, ar y llaw arall, ddigon i'w ddweud, ac wrth brofi ei chynddaredd, does gan Ger ddim dewis ond gofyn am help Iona. Tybed beth fydd ymateb Scott? Mae Nerys wrth ei bodd bod Ed am ddweud wrth Gwyn am eu perthynas, ond beth yw cymhelliad Ed? Er gwaetha' ymdrechion Heather, mae Carys yn benderfynol o ddal ei gafael ar Daniel.
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jul 19, 2008
Words:252
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:What to WATCH.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters