Printer Friendly

Pigion Y DTDD.

Dudley (S4C, 8.25pm)

Dilynwch Dudley ar ei wibdaith gastronomig o amgylch arfordir Cymru gan flasu ambell i arbenigedd lleol ar y ffordd. Ar y cymal yma o'i daith mae Dudley wedi cyrraedd pegwn gorllewinol pellaf Cymru gan lanio yn Sir Benfro, a bydd yn crwydro o borthladd fferi Abergwaun hyd borthladd diwydiannol Aberdaugleddau. Ar y fwydlen fe fydd cwningen Pen Strwmbwl, cig eidion Cymreig Pwll Deri, cranc brown Porthgain, mel gloyw Tyddewi, tatws newydd enwog Sir Benfro a lleden lefn Aberdaugleddau. Yn ogystal e meddu ar un o dirluniau arfordirol godidocaf Cymru, mae gan Sir Benfro lawer mwy i'w gynnig - yn enwedig o ran bwyd!

Byd o Liw (S4C, 9pm)

Daw'r gyfres gelf boblogaidd, Byd o Liw i ben heno gydag enfys o liw wrth i ddau arlunydd o Gymru gymryd golwg newydd ar ddehongliad trawiadol o harbwr Rhyl. Yn y rhaglen bydd y cyflwynydd Osi Rhys Osmond yn ymweld e Rhyl, lle paentiodd yr arlunydd enwog L.S Lowry lun myfyrgar o'r harbwr. Cymera'r arlunwyr Ifor Davies o Benarth a Huw Jones o Lanfairfechan yr olygfa yn Rhyl fel eu hysbrydoliaeth i greu portread ei hunain ohono. Clywn farn yr arlunwyr am waith Lowry - wrth i un gefnogi'r cysyniad fod Lowry'n arlunydd o fri, tra bo'r llall yn fwy difater am yr arlunydd o Salford. Cawn hefyd ddysgu mwy am gefndir y darlun a'i graewr gan deithio i ardal enedigol Lowry yn Salford ag ymweld e chanolfan drawiadol y Lowry Salford Quays.
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jul 8, 2006
Words:244
Previous Article:What to WATCH.
Next Article:What to WATCH.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters