Printer Friendly

Browse Medicine, Chinese topic

Physiological aspects subtopic

Articles

1-27 out of 27 article(s)
Title Author Type Date Words
Network Pharmacology Reveals the Molecular Mechanism of Cuyuxunxi Prescription in Promoting Wound Healing in Patients with Anal Fistula. Qu, Yin; Zhang, Zhijun; Lu, Yafeng; Zheng, De; Wei, Yang Report Sep 1, 2019 4628
Targeting Reactive Oxygen Species in Cancer via Chinese Herbal Medicine. Qian, Qiaohong; Chen, Wanqing; Cao, Yajuan; Cao, Qi; Cui, Yajing; Li, Yan; Wu, Jianchun Sep 1, 2019 17549
The Efficacy and Mechanism of Chinese Herbal Medicine on Diabetic Kidney Disease. Lu, Zhenzhen; Zhong, Yifei; Liu, Wangyi; Xiang, Ling; Deng, Yueyi Sep 1, 2019 10978
Metabolomic Markers in Tongue-Coating Samples from Damp Phlegm Pattern Patients of Coronary Heart Disease and Chronic Renal Failure. Hao, Yiming; Yuan, Xue; Yan, Jin; Pham, Minh; Rohlsen, Dekai; Qian, Peng; Cheng, Feng; Wang, Yiqin Sep 1, 2019 6445
The Therapeutic Effect of the Chinese Herbal Medicine, Rehmanniae Radix Preparata, in Attention Deficit Hyperactivity Disorder via Reversal of Structural Abnormalities in the Cortex. Yuan, Haixia; Yang, Meng; Han, Xinmin; Ni, Xinqiang Jan 1, 2018 7150
Observational Study of the Association between TCM Zheng and Types of Coronary Artery Stenosis: Protocol of a Multicenter Case Series Study. Liu, Chao; Chen, Guang; Liu, Dan; Nie, Shaoping; Wang, Xiao; Huang, Xinsheng; Li, Haitao; Li, Yi; Lu Report Jan 1, 2018 4126
Beneficial Effects Exerted by Paeonol in the Management of Atherosclerosis. Lu, Li; Qin, Yating; Chen, Chen; Guo, Xiaomei Jan 1, 2018 8137
Exploring Pharmacological Mechanisms of Xuefu Zhuyu Decoction in the Treatment of Traumatic Brain Injury via a Network Pharmacology Approach. Zhong, Yuanyuan; Luo, Jiekun; Tang, Tao; Li, Pengfei; Liu, Tao; Cui, Hanjin; Wang, Yang; Huang, Zebi Jan 1, 2018 11529
Efficacy and Safety of Zhenyuan Capsule for Coronary Heart Disease with Abnormal Glucose and Lipid Metabolism: Study Protocol for a Randomized, Double-Blind, Parallel-Controlled, Multicenter Clinical Trial. Qiao, Yu; Zhang, Jingchun; Liu, Yue; Liang, Zhiqi; Wang, Yuhua; Zheng, Wei; Shi, Dazhuo Clinical report Jan 1, 2018 3867
Confirming the Effects of Qinghuayin against Chronic Atrophic Gastritis and a Preliminary Observation of the Involved Inflammatory Signaling Pathways: An In Vivo Study. Li, Sihan; Huang, Minghan; Chen, Qin; Li, Shunan; Wang, Xin; Lin, Jianlong; Zhong, Guodong; Lin, Pin Report Jan 1, 2018 4790
Effects of a traditional Chinese medicine formula and its extraction on muscle fiber characteristics in finishing pigs, porcine cell proliferation and isoforms of myosin heavy chain gene expression in myocytes. Yu, Qin Ping; Feng, Ding Yuan; He, Xiao Jun; Wu, Fan; Xia, Min Hao; Dong, Tao; Liu, Yi Hua; Tan, Hui Report Nov 1, 2017 7451
iTRAQ-Based Proteomics of Chronic Renal Failure Rats after FuShengong Decoction Treatment Reveals Haptoglobin and Alpha-1-Antitrypsin as Potential Biomarkers. Yang, Yu; Wei, Junmeng; Huang, Xuekuan; Wu, Mingjun; Lv, Zhenbing; Tong, Pan; Chang, Rui Report Jan 1, 2017 6093
Expression Profiling of Transcriptome and Its Associated Disease Risk in Yang Deficiency Constitution of Healthy Subjects. Yu, Ruoxi; Yang, Yin; Han, Yuanyuan; Hou, Pengwei; Li, Yingshuai; Li, Siqi; Wang, Qi Report Jan 1, 2017 3880
Upregulation of PDZK1 by Calculus Bovis Sativus May Play an Important Role in Restoring Biliary Transport Function in Intrahepatic Cholestasis. Xiang, Dong; Wu, Tao; Feng, Cheng-Yang; Li, Xi-Ping; Xu, Yan-Jiao; He, Wen-Xi; Lei, Kai; Cai, Hong-J Report Jan 1, 2017 4446
Mechanisms of P-Glycoprotein Modulation by Semen Strychni Combined with Radix Paeoniae Alba. Liu, Li-Li; Guan, Yong-Mei; Lu, Xue-Ping; Liang, Xin-Li; Chen, Li-Hua Report Jan 1, 2017 5342
Protective Effects of Li-Fei-Xiao-Yan Prescription on Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury via Inhibition of Oxidative Stress and the TLR4/NF-[kappa]B Pathway. Xu, Lie-Qiang; Yu, Xiu-Ting; Gui, Shu-Hua; Xie, Jian-hui; Wang, Xiu-Fen; Su, Zu- Qing; Li, Yu-Cui; L Report Jan 1, 2017 7582
Application of Spontaneous Photon Emission in the Growth Ages and Varieties Screening of Fresh Chinese Herbal Medicines. Zhao, Xiaolei; Pang, Jingxiang; Fu, Jialei; Yang, Meina; Van Wijk, Eduard; Liu, Yanli; Fan, Hua; Zha Report Jan 1, 2017 5943
A Metabolomics-Based Strategy for the Mechanism Exploration of Traditional Chinese Medicine: Descurainia sophia Seeds Extract and Fractions as a Case Study. Zhou, Ning; Sun, Ya-Ping; Zheng, Xiao-Ke; Wang, Qiu-Hong; Yang, Yan-Yun; Ba, Zhi- Yao; Kuang, Hai-Xu Jan 1, 2017 6958
Effect of Tetramethylpyrazine on Atherosclerosis and SCAP/SREBP-lc Signaling Pathway in Apo[E.sup.-/-] Mice Fed with a High-Fat Diet. Zhang, Ying; Ren, Pan; Kang, Qunfu; Liu, Weihong; Li, Sinai; Li, Ping; Liu, Hongxu; Shang, Juju; Zha Report Jan 1, 2017 3861
Rapid Screening of Chemical Constituents in Rhizoma Anemarrhenae by UPLC-Q-TOF/MS Combined with Data Postprocessing Techniques. Shan, Lanlan; Wu, Yuanyuan; Yuan, Lei; Zhang, Yani; Xu, Yanyan; Li, Yubo Report Jan 1, 2017 10102
A Study of Traditional Chinese Medicine Body Constitution Associated with Overweight, Obesity, and Underweight. Li, Mihui; Mo, Shuming; Lv, Yubao; Tang, Zihui; Dong, Jingcheng Report Jan 1, 2017 5156
Anticancer Effects of Sinocrassulosides VI/VII from Silene viscidula on HeLa Cells. Chen, Hang; Ma, Qian; Xu, Wei; Li, Wan-Ming; Yuan, De-Zheng; Wu, Jia-Mei; Li, Yu- Shan; Fang, Jin Report Jan 1, 2017 4678
Traditional Chinese medicine prescriptions enhance growth performance of heat stressed beef cattle by relieving heat stress responses and increasing apparent nutrient digestibility. Song, Xiaozhen; Luo, Junrong; Fu, Daibo; Zhao, Xianghui; Bunlue, Kornmatitsuk; Xu, Zhensong; Qu, Min Report Oct 1, 2014 6063
Potential protein phosphatase 2A agents from traditional Chinese medicine against cancer. Chen, Kuan-Chung; Chen, Hsin-Yi; Chen, Calvin Yu-Chian Clinical report Jan 1, 2014 3432
Phyto-characteristics, Cultivation and Medicinal Prospects of Chinese Jiaotou (Allium chinense). Bah, Amadou A.; Feng Wang; Zuhui Huang; Shamsi, Imran Haider; Qichun Zhang; Jilani, Ghulam; Hussain, Report Aug 31, 2012 6451
Polyphenols from Parabarium huaitingii and their positive inotropic and anti-myocardial infarction effects in rats. Tang, J.S.; Hou, Y.L.; Gao, H.; Chen, X.; Sun, S.C.; Guo, T.Z.; Kobayashi, H.; Ye, W.C.; Yao, X.S. Report May 15, 2011 4528
Self care practices, health beliefs, and attitudes of older diabetic Chinese Americans. Washington, Gail; Letzkus, Ming Fang Wang Report Dec 22, 2009 4420

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters