Printer Friendly

Periferik akciger lezyonlarinda ve mediastinal lenf nodlarinda elektromanyetik navigasyon tanisal bronkoskopi: ilk veriler / Electromagnetic navigation diagnostic bronchoscopy for peripheral lung lesions and mediastinal lymph nodes: first results.

OZET

Amac: "Super Dimension / Bronchus System" kullanilarak yapilan elektromanyetik navigasyon bronkoskopi (ENB), periferik akciger lezyonlari (PL)'nda ve mediastinal lenfadenopatilerde bronkoskopinin tam baarisini artirmak icin gelistirilmis yeni bir yontemdir. Bu prospektif calismada amac, standart tekniklerin tanisaf ofmadigi veya uygun ofmadigi hastafarda, PL ye mediastinal lenf nodlarinda (LN) ENB'nin tans baarisi ve guvenligini degerlendirmektir.

Gerec ve Yontem: Fleksibl bronkoskopi (FB), lokal anestezi altinda, elektromanyetik alan tahtasi, mikrosensor probu, genis calisma kanali ve mulitplanar bilgisayarli tomografinin zamanli rekonstruksiyonunu kullanan ENB teknigi ile yapildi

Bulgular: Calismaya 21 hasta alindi. Bes hastada sadece PL, dart hastada hem PL hem de LN ve 12 hastada sadece LN bulunuyordu. Ortafama boyut sirasiyfa PL icin 25.88[+ or -]12.24mm ye LN icin 18.16[+ or -]6.01mm idi. Toplam dokuz PL ve 31 LN hedeflendi. ENB ile dokuz PL'nun sekizi (%88.9), 31 LN'nun 28'si (%90.3) orneklendi. ENB ile 21 hastanin 18'inde taniya ve tarn baarisi %85.7 olarak bulundu. Bu 18 hastada tani dagilimi; kucuk hticreli dii akciger kanseri (n:5), benign pulmoner nodul (n:2), sarkoidoz (n:6), tuberkuloz lenfadenit (n:3) ve reaktif lenfadenit (n:2) olarak saptandi. Pnornotoraks sadece bir hastada

Sonuc: ENB, PL ve mediastinal LN'nin orneklenmesinde ve tarnsinda basarisi yuksek olan guvenli bir yontemdir.

(Tur Toraks Der 2011; 12: 51-6)

Anahtar sozcukler: Elektromanyetik navigasyon, bronkoskopi, periferik akciger lezyonu, mediastinal lenfadenopati

Gelis Tarihi: 02.01.2010 Kabul Tank: 26.02.2010

ABSTRACT

Objective: Electromagnetic navigation bronchoscopy (ENB) using superDimension/Bronchus System is a novel method to increase diagnostic yield of bronchoscopy in peripheral lung lesions and mediastinal lymphadenopathy. In this prospective study, our aim was to evaluate the diagnostic yield and safety of ENB for peripheral lung lesions (PL.) and mediastinal lymph nodes (LN) when standard techniques were nondiagnostic or patients were not good candidates for standard techniques.

Material and Method: Flexible bronchoscopy (FB) was performed under local anesthesia via ENB technique using an electromagnetic board, microsensor probe, extended working channel and real-time reconstruction of previously acquired multiplanar computed tomography images.

Results: 21 patients were enrolled in the study. Five patients had only Pt, four had both PL and IN and 12 had only IN. The mean size of nine PL and 31 LN were 25.88[+ or -]12.24mm and 18.16[+ or -]6.01mm, respectively. Eight of 9 PL (88.9%) and 28 of 31 LN (90.3%) were successfully sampled by ENB, which was diagnostic in 18 of 21 patients (85.7%). In these 18 patients the distribution of diagnosis was; non-small cell lung cancer (n:5), benign pulmonary nodule (n:2), sarcoidosis (n:6), tuberculous lymphadenitis (n:3), and reactive lymphadenitis (n:2). Pneumothorax occurred only in one patient.

Conclusion: ENB is a safe method for sampling PL and LN with a high diagnostic yield. (Tur Toraks Der 2011; 12: 51-6)

Key words: Electromagnetic navigation, bronchoscopy, peripheral lung lesion, lymphadenopathy

Received: 02.01.2010 Accepted: 26.02.2010

GIRIS

Akciger kanseri, dtlinyada en sik goruilen kanser turu olup, turn dunyada kanser olgularinin %12.8'inden ve kanser olurnlerinin %17.8'inden sorumludur (1), (2). Ulkemizde ise Saglik Bakanliginin verilerine gore akciger kanser insidansi 11.5/100.000'dir (3). Sigara icme artis nedeniyle gorulme sikligi giderek artmaktadir. "International Agency for Research on Cancer" tarafindan uretilmis olan ve tum dunya icin kanser insidansi ile ilgili tahminlerin yer aldigi veri tabani olan Globocan 2002'de Turkiyelde akciger kanseri tahmini kaba insidans hizi erkeklerde 37.3/100.000, kadinlarda 4.6/100.000, yasa standardize hiz ise erkeklerde 47.7/100.000, kadinlarda 5.3/100.000 olarak bildirilmistir (4).

Akciger kanserinde kuilandan geieneksel tans yontemled, balgam sitolojisi, bronkoskopik ornekleme yontemleri, bilgisayarli tomografi (BT) esliginde transtorasik igne aspirasyonu ve cerrahi yontemlerdir. Fleksibl bronkoskopi (FB), tani yantemleri arasinda en az invaziv yontem olmasina ragmen, tani basansi lezyonun boyutu ve lokalizasyonuna baglidir (5-9). Bronkoskopinin tani basansinin, iki cm'den kOcCik ye akcigerin proksimal Cicte iki bolgesinde yer alan lezyonlarda %31, dis ucte bir batgesindeki lezyonlarda ise sadece %14 oldugu bildirilmektedir (10). Bu durumda taniya ulasmak icin cok daha invaziv girisimler kacinilmaz hale gelmektedir. Aynca bu lezyonlarin bircogunun benign olmasina ragmen konvansiyonel bronkos-kopi ile spesifik taniya ulasilamadigindan hastalar gereksiz cerrahi isleme maruz kalabilmektedir.

Gunluk pratikte sik karsilasilan ve tani probleminin yasancligi bir diger patoloji de mediastinal lenfadenopatilerdir. Tanida altin standart basta mediastinoskopi olmak Cizere cerrahi yontemler olmasina ragmen, bu islemler oldukca invaziv girisimler olup, hastaneye yatis ve genel anestezi ihtiyaci gerektirmesi, ekonomik olarak maliyetin artmasi ve cerrahi komplikasyonlar gibi onemli dezavan-tajlari bulunmaktadir. Bronkoskopi sirasinda transbronsiyal igne aspirasyonu (TBIA) cok daha az invaziv bir yontemdir. Ancak kilavuz yontem kullanilmadan yapilan TBIA'nin tani basansi da istenen duzeyde degildir ve %15-83 arasinda degistigi bildirilmektedir (11).

Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi (ENB), periferik akciger lezyonlarinda ye mediastinal lenfadenopati-lerde bronkoskopinin tani basansini artirmak amacyla yakin zamanda gelistirilmis yeni bir yontemdir. Bu konuda henCiz sinirli sayida calisma bulunmasina ragmen, soz konusu lezyonlarda yentemin giivenli ve bronkoskopinin tan' basansini artirdigi bildirilmektedir.

GEREc ve YONTEM

Calismaya Ocak 2008 ile Eylul 2008 tarihleri arasinda 18 yasindan buyuk, konvansiyonel bronkoskopiyle endobronsiyal lezyon gorulemeyen ve transtorasik igne aspirasyonu (TTIA) icin uygun olmayan periferik akciger kitle veya nodulu bulunan veya bilgisayarli tomografi (BT)'de kisa aksi en az 1 cm veya PET/BT tetkikinde en az bir adet lenf nodu tutulumu saptanan (SUV degeri 2.5 veya uzeri) toplam 21 hasta alindi calisma oncesinde Etik Kurul onayi (Etik kurul karar no: 119-3197) ve hastalarin yazili ve sozlu onamlan alindi. Gebe olgular ve kalp pili (pace-maker) bulunan hastalar calisma disinda tutuldu.

Islem oncesi her hastaya navigasyon yazilimina uygun olmasi amacyla ince kesitli BT (kesit araligi: 1mm, kesit kalinligi: 1.25 mm) 4ekilcii. Bu isiem uzman bir ekip tara-findan gerceklestirildi. Bronkoskopi islemi, Olympus Videobronkoskop BF1T200 (2000) ve BF1T240 (2003) ile, ENB islemi ise "superDimension/bronchus system" (superDimension Ltd, Hertzliya, Israel) ile yapildi. Elektromanyetik navigasyon kilavuzlugunda hedef lezyona ulasildiktan sonra nodul-kitle icin biyopsi ve fircalama, lenf nodu icin ise igne aspirasyonu islemleri uygulandi. islem sirasInda fioroskopi ya da bir basica goruntuleme yonteminden yararlanilmadi.

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi

Sistem; anatomik kayit, bronkoskop, uc-boyutlu BT goffintuleri ve yonlendirilebilir bir probu kombine etmek-tedir. islem icin oncelikle BT goruntuleri sistemin bilgisayarina yuklenerek uc boyutlu BT ve sanal bronkos-kopi gorunttileri olusturulur (Sekil 1). Bronkoskopik geruntu uzerinde ana karina, sag ve sol Cist ve alt lob ayrimlarlyla orta lob ayrim karinasi gibi belirgin anatomik isaretter nirengi noktatarl ocarak kdanilir ve kayit yaptlir. Kayit sirasinda ayrica BT goruntusu Uzerinde hedef lezyon da isaretlenir. Islem sirasinda elektromanyetik alan yaratan bir levha bronkoskopi masasinin altina yerlestirilir (Sekil 2). Bu levha, dusuk frekansli bir elektromanyetik alan olusturur. Sonrasinda isleme gecilir ve mikrosensorlu kilavuz tel (Sekil 3) bronkoskopun calivria kanali boyunca ilerletilerek, daha onceden sanal bronkoskopik goruntu-de Oretlenen nirengi noktalara prob ile dokunalarak endobroniyal haritalama yapilir. Bu yeteri kadar (en az 5) nokta isaretlendiginde, navigasyon bilgisayan elektromanyetik alandaki hedef noktayi BT goruntusundeki kar ilik gelen noktayi etkin bir ekilde ust uste koyarak yol haritasi olusturur. Kayit ilemi sirasinda sanal bronkoskopi goruntusunde iaretlenen noktalar ile gercek bronkoskopide uretlenen noktalar arasindaki uyumu ifade eden Olcii "AFTRE: Average Fiducial Target Registration Error" denilen ust uste koyma hatasidir. Bu degerin 5 mm'nin altinda olmasi gerekir. Sonucta bronkoskopist nereye yoneldigini, lezyona ne kadar uzaklikta oldugunu uc boyutlu BT uzerinden ve ekrandaki gercek zamanli bronkoskopik guriintilden takip ederek hedef lezyona ulavnaya Hedefe ulairken, sistemin olctugu ve ekranda gusterdigi hedef lezyonun orta noktasina uzaklik 10 mm'nin altinda olmalidir (Sekil 4).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

istatistik

Olgu sayisi az oldugundan istatistiksel karilatirma yapilmadi, tanimlayia istatistikier verildi. Surekli degikenler icin ortalama ve standart sapma, kategorik degiskenler icin sayi ve yuzde verildi.

BULGULAR

Calismaya 11'i erkek, 10'u kadin, yak ortalamasi 53.61[+ or -]12.86 toplam 21 hasta alindi. Hastalarin b4nde sadece periferik lezyon (PL), dordunde PL ve lenf nodu (LN), 12'sinde sadece LN buiunuyordu. Topiam dokuz PL ve 31 LN hedeflendi ve ortalama boyut PL icin 25.88[+ or -]12.24 mm, LN icin ise 18.16[+ or -]6.01 mm olarak bulundu. Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi ile dokuz PL'nun sekizi (%88.9), 31 LN'nun 28'si (%90.3) basarili bir ekilde orneklendi (Tablo 1). 21 hastanin 19'unda hedef lezyon ornekienirken (%90.4), olgularin 18'inde taniya ve yontemin tani baarisi %85.7 olarak bulundu. Tani dagilimi ile PL ve LNIlarin lokalizas-yonlari Tablo 2'de gusterildi. toplam suresi 39.33[+ or -]9.32 dakika olarak saptandi. Sadece bir hastada pnomotoraks gelisti.

TARTISMA

By calivna ENB ile ilgili ulkemizde yapilan ilk sasmadir ve bu makalede halen devam etmekte olan sasmanin on sonuclan sunulmutur.

Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi, konvansiyonel yontemlerie tani probleminin sik yapndigi periferik akciger lezyonlari ve mediastinal lenfadenopatilerin tank sinda teknolojideki lerlemelere paralel olarak yakin zamanda yeni bir yontemdir. Bu konuda heriaz strirrif sasacla calisma bulunmakta olup, periferik akciger lezyonlari ve mediastinal lenfadenopatilerde tani basansi yuksek ve guyed' bir yontem oldugu bildirilmek-tedir. Daha once de belirtildigi gibi kuciik ve periferik yerlesimli ve TTIA icin uygun olmayan akcier lezyonlarinda konvansiyonel bronkoskopi en az invaziv islem olmasina ragmen tani basansi cok clusuk olup, nodullerin onemli bir kismi benign olmasi nedeniyle hastalar gerek-siz cerrahi isleme maruz kalabilmektedir. Bu lezyonlarda ENB'nin cerrahiye gore cok daha az invaziv olmasi ve maliyetinin dusuk olmasi onemli avantajlandtr. islemin olasi komplikasyonu pnomotoraks olmasina ragmen yapilan calismalarda bu riskin clusuk olducu saptanmistir (%3.5). Bu oran konvansiyonel bronkoskopideki riskle ayni ya da cok az fazladir (12). Bu lezyonlarda kullanilabilen bir diger tanisal islem olan floroskopi kilavuzlugunda transbronsiyal biyopsinin tani basansi ise oldukca degiskendir iki cm'den kbcrik malign periferik nocibilerde floroskopi kilavuzlugunda bronkoskopinin tani basan orani %10-50 arasinda degisir ve lki cm'den dusuk noduller floroskopide siklikla saptanamaziar. Ayrica iulem sira-sinda radyasyon maruziyeti diger bir dezavantajdir. Tanisal ENB'nin diger kullanim alani olan mediastinal lenfadenopatilerde de konvansiyonel bronkoskopinin tani basansi istenen duzeyde degildir. Guniimuzde medi-astinoskopi altin standart olarak kabul edilmesine ragmen islemin ENB'ye gore daha invaziv olmasi ve yine maliyetinin yuksek olmasi onemli dezavantajlaridir.
Tablo 1. PL ve LN ortalama boyutu ye ornekleme basrisi

      Ortalama  Ornekieme
      boyut    basrisi
      (mm)    (%)

Periferik  25.88[+   8/9 (88.9)
lezyon   or
       -]12.24

Lenf nodu  18.16[+  28/31 (90.3)
      or -]6.01

Toplam         19/21 (90.4)
olgu
sayisi:
21

Tablo 2. Olgularda PL ve LN lokalizasyonlari ve ENB ile ulasilan
tanilar

Olgular   Yas-Cins  Hedef   Hedef Ienf   Tani
           periferik nodu
           lezyon

Olgu 1     51-E Sag ust  -       Benign
           lob            pulmoner
                        nodul

Olgu 2     56-E Sag ust  -       Kucuk
           lob            hucreli
                        disi
                        akciger
                        kanseri

Olgu 3     23-E -     1 -Subkarinal -
                 2-Sag hiler

Olgu 4     51-K -     1 -Subkarinal Sarkoidoz
                 2-Sag hiler

Olgu 5     72-E Sol ust  -       -
           lob

Olgu 6     41-E -     1-Sag hiler  Sarkoidoz
                 2-Sol hiler

OLgu 7     61-K -     1-SubkarinaL  Tuberkuloz
                 2-Sol     lenfadenit
                 paratrakeal

Olgu 8     60_E Sol ust  -       Kucuk
           lob            hucreli
                        disi
                        akciger
                        kanseri

Olgu 9     58-K Sol ust  -       Benign
           lob            pulmoner
                        nodul

Olgu 10     72-E Sag ust  1-Anterior   Kucuk
           lob    karinal    hucreli
                        disi
                        akciger
                        kanseri

Olgu 11     64-E Sol alt  1-Sol hiler  Kucuk
           lob            hucreli
                        disi
                        akciger
                        kanseri

Olgu 12     56-K -     1 -SubkarinaL Tuberkuloz
                 2-Sa      lenfadenit
                 paratrakeal

Olgu 13 *    37-E Sag ust  1 -Subkarinal -
           lob

Olgu 14     38-K -     1 -Subkarinal Sarkoidoz
                 2-Sag hiler
                 3-Sol hiler

Olgu 15     59-K -     1-Sag     Tuberkuloz
                 paratrakeal  lenfadenit
                 2-Anterior
                 karinal

Olgu 16     74-K Lingula  1-Anterior   Kucuk
                 karinal    hucreli
                        disi
                        akciger
                        kanseri

Olgu 17     57-K -     1 -Subkarinal Reaktif
                        lenfadenit

Olgu 18     51-K -     1 -Subkarinal Sarkoidoz
                 2-Sag
                 paratrakeal
                 3-Anterior
                 karinal

Olgu 19     52-K -     1 -Subkarinal Sarkoidoz
                 2-Sag hiler
                 3-Anterior
                 karinal

Olgu 20     46-K -     1 -Subkarinal Sarkoidoz
                 2-Sag
                 paratrakeal

Olgu 21     42-K -     1-Subkarinal Reaktif
[section]            2-Sag hiler  lenfadenit
                 3-Anterior
                 karinal

*: Oigu 3'un trws mediastiroskop ile eroma olarak konmustur, & Olgu
5'un tars cerrah octerr ie kucuk hucreli disi akciger kanseri
olarak kormtsur, #: Olgu 13'un tanisi brons lavaji ARB kultrunun
pozitif olmasi uzerine akcier tuberkulozu olarak konmutur blyopsisi
konmutur


Schwarz ve ark.'larinin yaptiklan ilk insan calismasin-da, periferik akckjer lezyonlu 13 hastada, ENB'nin olgula-rin %69'unda tanisal oldugu saptanirken islem ile ilgili hic yan etki gelismedigi bildirilmistir (13). Makris ve ark.'larinin calismasinda ise ortalama capin 23.5[+ or -]1.5 mm oldugu toplam 40 periferik lezyonda yontemin tani basa-risi %62.5 olarak bulunmus ve sadece birinde drenaj gerektiren toplam uc olguda pnomotoraks izlen-mistir (14). Toplam 54 periferik lezyonun hedeflends (ortalama boyut: 22.8[+ or -]12.6 mm) bir baska caliwiada, lezyonlarin %074'unun basanli bir sekilde orneklenebilds bildirilmistir (12). Ayni calismada 54 lezyonun 31'inin iki cm'den ku4uk oldugu ve tam baarist ile lezyon boyutu arasinda olmadigi bulunm4ur. Bugiine kadarki en buyuk seride ise toplam 89 hastada 92 lezyon hedeflen-mis, toplam islem siiresi 26.9[+ or -]6.5 dakika olarak saptanir-ken yontemin lezyon boyutundan bagimsiz olarak hasta-larin %67'sinde tanisal oldugu ve iki hastada drenaj gerektirmeyen pnomotoraks bildirilmistir (15). Yakin zamanda bir baska calivnada da, ortalama lezyon boyutunun 3.0[+ or -]1.2 cm oldugu 13 periferik lezyon-da ENB'nin tani baarisi %76.9 islemin suresi ise ortalama 60 dakika olarak saptanmitir (16).

Bizim calivriamizda ise toplam dokuz periferik lezyon hedeflendi. Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi ile bu lezyonlann sekizi (%88.9) bir Orneklen-di ve sedisinde doku tanisina ula ildi. Bunlardan beinde kucuk hucreli disi akciger kanseri, ikisinde de benign pulmoner nodul tanisi konuldu. Benign pulmoner nodul tanisi, PET bulgulan ve radyolojik takip ile dogrulandi. Hasta sayisi az oldugu icin lezyon boyutu ve lokalizasyo-nu ile tans basansi arasindaki Sadece bir hastada drenaj gerektiren pnomotoraks Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi ile tani konu-Iamayan iki olgudan birinde cerrahi yontemle kucuk hucreli akciger kanseri tanisi konulurken, diger hastada brans lavaji ARB kulturunCin pozitif gelmesi uzerine tuberkuloz tedavisi basandi ve tedavi ile nodulun kaybol-dugu izlendi.

Elektromanyetik navigasyon bronkoskopinin bir di.ger kullanim alani olan mediastinal lenfadenopatilerdeki tam baansi ile ilgili olarak literaturdeki sinirli calivnalardan birinde, periferik lezyon veya mediastinal lenfadenopati nedeniyle 56 hasta calivnaya alinirken, 22 hastada toplam 31 lenf nodu (ortalama boyut 28.1[+ or -]12.8 mm) hedeflenmi ve lent nocilannin tamamtnin (%100) orneldendigi (12). Bizim calivnamizda ise 16 hastada toplam 31 lenf nodu hedeflendi. Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi ile 31 lenf nodun 28'si (%90.3) orneklendi. Hastalarin 14'unde spesifik taniya ularltrken ikisinde ENB ile tans konulamadi. Bu olgulardan birinde mediastinoskopi ile lenfoma tams' konulurken dier olgu bron lavaji ARB kulturunun pozitif gelmesi uzerine tuberkuloz tedavisi bsanan olguydu ve tedavi lie lenf nodunun kayboldu'gu gozlendi.

SONUC

Bu calismanin ilk verileri isiginda ENB'nin periferik akclgeer lezyonlari ve mediastinal lenfadenopati tanisinda etkili ve guvenli bir yontem oldtgu sonucuna varildi.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirrnemislerdir.

KAYNAKLAR

(1.) Spiro SG, Porter JC. Lung cancer-Where are we today? Current advances in staging and nonsurgical treatment. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 1166-96.

(2.) Parkin GM, Pisani P, Ferlay J. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 1999; 49: 33-64.

(3.) Kanser bildirimlerinin degerlendirilmesi 1993-1994. T.C. SagIlk Bakanligi Kanser Sava Daire bacanligi. Yayin no: 582, Ankara 1997.

(4.) Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLOBOCAN 2002. Cancer Incidence, Mortality and Prevalance Worldwide, Descriptive Epidemiology Group. IARC CancerBase No. 5, version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004.

(5.) Funakoshi Y, Sawabata N, Takeda S, Okumura Y, Hayakawa M, Maeda H. Bronchoscopillay undiagnosed small peripheral lung tumors. Interactive Cardiovasc Thorac Surg 2003; 2: 517-20.

(6.) Shiner RJ, Rosenman J, Katz I, Reichart N, Hershko E, Yellin A. Bronchoscopic evaluation of peripheral lung tumors. Thorax 1988; 43: 887-9.

(7.) Radke JR, Conway WA, Eyler WR, Kvale PA. Diagnostic accuracy in peripheral lung lesions. Factors predicting success with flexible fiberoptic bronchoscopy. Chest 1979; 76: 176-9.

(8.) Schreiber G, McCrory DC. Performance characteristics of different modalities for diagnosis of suspected lung cancer: summary of published evidence. Chest, 2003; 123: 115-28.

(9.) Gay PC, Brutinet WM. Transbronchial needle aspiration in the practice of bronchoscopy. Mayo Clin Proc 1989; 64: 158-62.

(10.) Baaklini WA, Reinoso MA, Gorin AB, Sharafkaneh A, Manian P. Diagnostic yield of fiberoptic bronchoscopy in evaluating solitary pulmonary nodules. Chest, 2000; 117: 1049-54.

(11.) Rajamani S, Mehta AC. Transbronchial needle aspiration of central peripheral nodules. Monaldi Arch Chest Dis 2001; 56: 436-45.

(12.) Gildea TR, Mazzone PJ, Karnak D, Meziane M, Mehta AC. Electromagnetic navigation diagnostic bronchoscopy. Am 1 Respir Crit Care Med, 2006; 174: 982-9.

(13.) Schwarz Y, Greif 1, Becker HD, Ernst A, Mehta A. Real-time electromagnetic navigation bronchoscopy to peripheral lung lesions using overlaid ct images. The first human study. Chest, 2006; 129: 988-94.

(14.) Makris D, Scherpereel A, Leroy 5, et al. Electromagnetic navigation diagnostic bronchoscopy for small peripheral lung lesions. Eur Respir J 2007; 29: 1187-92.

(15.) Eberhardt R, Anantham D, Herth F, Feller-Kopman D, Ernst A. Electromagnetic navigation diagnostic bronchoscopy in peripheral lung lesions. Chest, 2007; 131: 1800-5.

(16.) Lamprecht B, Porsch P, Pirich C, Studnicka M. Electromagnetic navigation bronchoscopy in combination with PET-CT and rapid on-site cytopathologic examination for diagnosis of peripheral lung lesions. Lung 2009; 187: 55-9.

Sunuldugu Kongre: ERS Yillik Kongresi, 13-16 Eylul 2009, Viyana, Avusturya.

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Demet Karnak, Ankara Universitesi Tip Fakultesi, Gogiis Hastaliklan Anabilim Dali, Ankara, Turkiye Tel.: +90 312 595 65 10 Faks: +90 312 319 00 46 E-posta: karnak@medicine.ankara.edu.tr

Demet Karnak (1), Aydin Ciledag, Koray Ceyhan (2), Cetin Atasoy (3), Serdar Akyar (3), Oya Kayacan.

(1.) Ankara Universitesi Tip Fakultesi, Gogus HastalikFan Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

(2.) Ankara Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

(3.) Ankara Universitesi Tip Fakultesi, Radyodiagnostik Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

doi:10.5152/ttd.2011.12
COPYRIGHT 2011 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:TANI YONTEMLERI / DIAGNOSTIC METHODS
Author:Karnak, Demet; Ciledag, Aydin; Ceyhan, Koray; Atasoy, Cetin; Akyar, Serdar; Kayacan, Oya
Publication:Turkish Thoracic Journal
Date:Jun 1, 2011
Words:2814
Previous Article:Aktif akciger tuberkulozlu hastalarda tani ve tedavi suresince serum adenozin deaminaz duzeyi olcumunun onemi / The importance of measuring the serum...
Next Article:Aktif akciger tuberkuloz tanisinda; semptomlar, semptom suresi ve akciger grafisinin yeri / The importance of symptoms, symptom duration and chest...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters