Printer Friendly

Penodi'r goreuon.

YOURS Sincerely yw un o'r prif asiantaethau recriwtio yng Ngogledd Cymru. Bu ganddynt berthynas hir a buddiol gyda Heddlu Gogledd Cymru, gan ddarparu cefnogaeth weinyddol iddynt ar bob lefel.

Sefydlwyd Yours Sincerely yn 1995 fel cwmni proffesiynol yn cynnig staff swyddfa i gwmnaau bach a mawr ledled Gogledd Cymru. Symudodd y cwmni'n ddiweddar i swyddfeydd mwy ym Mhrestatyn.

Hanfod llwyddiant Yours Sincerely yw cyfuniad o brofiad, dyfeisgarwch a brwdfrydedd. Eu dull o weithio yw cyfathrebu'n agored a gonest gan gwrdd yn gyson x gofynion a disgwyliadau'r cleientiaid ac, yn wir, rhagori arnynt.

Caiff pob ymgeisydd am waith gyda Yours Sincerely eu hasesu a'u sgrinio'n drylwyr i wneud yn siwr eu bod yn cynhyrchu swmp priodol o waith o'r cychwyn cyntaf.

Drwy fonitro staff dros dro yn rheolaidd mae Yours Sincerely yn gofalu eu bod bob amser yn cyflawni gofynion Heddlu Gogledd Cymru.

Mae Yours Sincerely yn darparu atebion personel effeithiol i ofynion staffio dros dro a pharhaol. Os ydych yn chwilio am staff, gall Yours Sincerely gynnig atebion cost effeithiol a fydd yn arbed amser ichi wrth ymateb i ymgeiswyr am waith. Caiff pob un o staff y cwmni eu sgrinio er mwyn sicrhau y gosodir y person iawn yn y swydd iawn.

Mae Yours Sincerely yn gofalu fod sgiliau, personoliaeth a phrofiad yr ymgeiswyr yn atgyfnerthu'r hyn sydd eisoes yn bodoli o fewn eich sefydliad.

Meithrinir perthynas waith a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar ddelwedd, twf a llwyddiant eich busnes.

Yours Sincerely sy'n arwain y ffordd mewn atebion personel. Felly, i gleientiaid sydd eisiau llenwi swydd, neu ymgeiswyr sy'n chwilio am waith, mae yma gyfoeth o wybodaeth a chyfleoedd ar gael i'ch helpu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch x Yours Sincerely ar 01745-887788.

CAPTION(S):

SINCERE: Left-right Evette, Gail, Lynne and Louise at Yours Sincerely
COPYRIGHT 2002 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2002 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Mar 7, 2002
Words:296
Previous Article:Get the right staff.
Next Article:Ian y rhoi cyfle i'r ifanc gymryd rhan.


Related Articles
PIGION Y PLANT.
PIGION Y PLANT; MONDAY.
Arts: The LISTINGS; WHAT'S ON AND WHERE TO GO.
TV Wales: Wyth yn ymgiprys am ysgoloriaeth.
Aled and Katherine lead galaxy of stars for Christmas telly.
Pigion Y DYDD.
Y CELFYDDYDAU: Nostalgia'n boblogaidd.
Y stori tu Ol i rhai o glasuron pop Cymru; Y CELFYDDYDAU.
Casgliad yn gofnod o yrfa grwp arloesol; Y CELFYDDYDAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters