Printer Friendly

Par arall yn rhoi eu priodas yn nwylo eraill.

MAE ffrindiau a theulu Trystan a Jasmine o Fro Morgannwg wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf yn trefnu priodas y par, gyda PS5,000 yn unig i wario.

Mae Jasmine yn gwybod beth yn union mae hi eisiau ar y diwrnod mawr ond ydy hi'n gallu ymddiried yn ei mam Helen, ei llys fam Kate a'i chwaer India i drefnu'r cyfan? "Hoffwn i briodi mewn castell a dwi eisiau ffrog briodas fel tywysoges," meddai Jasmine, sy'n 26 oed ac yn dod o Lanilltud Fawr. "Mae Trystan yn dda iawn gyda fi a fy merch fach, Maddison, a bob amser yn ein rhoi ni gyntaf. Ond pan mae'n dod at drefniadau'r briodas, byddan nhw'n gweld bridezilla!" Mae Trystan yn rhedeg salon trin gwallt yn y Bont-faen ac mae gan y par gi bulldog Ffrengig, Prince, sy'n gobeithio gwneud ymddangosiad arbennig ar y diwrnod mawr!

"Dwi'n hoff iawn o gwn ac mae Prince yn meddwl y byd i ni. Ro'n i eisiau i Prince wisgo siwt i'r briodas felly gawn ni weld a fyddan nhw'n prynu un iddo fe," meddai Jasmine.

"Y lleoliad yw'r peth pwysicaf i fi a Jasmine," meddai Trystan, sy'n 37 ac yn wreiddiol o Aberystwyth. "Dy'n ni ddim eisiau unrhyw beth cyffredin neu arferol. Mae Jasmine eisiau cacen enfawr. I feddwl mai dim ond PS5,000 sydd gan ein teulu a ffrindiau i wario, rydyn ni'n gofyn am yr amhosib a dweud y gwir!" Bydd y gyfres hefyd yn teithio i Ddeiniolen, Caerdydd a Dolgellau i weld mwy o barau cariadus yn dathlu eu diwrnodau mawr.

PRIODAS PUM MIL S4C, nos Fawrth 8pm

COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Jan 6, 2018
Words:268
Previous Article:It's New Year's tweak; Tis the season for many 'new year, new you' resolutions... and you can include your garden in a makeover for 2018 with some...
Next Article:Snowdonia's one of the stars in new crime drama; Cadi comes home to find a deep scar on the landscape.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters