Printer Friendly

Palace: List of priority bills to be reviewed.

Malacanang said on Thursday that there will be "further review and fine-tuning" of the list of priority bills to ensure congruence in the priority measures of the Executive and Legislative branches of government.

President Benigno Aquino III earlier mentioned six priority measures in his fifth State of the Nation Address (SONA). All in all, there are 30 priority bills being pushed by the President.

The Senate has 13 legislative priorities while the Lower House has 11 legislative priorities. Some of their legislative priorities are among the President's priority bills.

"The priority list from (both Houses of) Congress are highly similar to the President's priority measures," Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Herminio Coloma, Jr. said.

"Hence, there will be further review and fine-tuning process to ensure congruence in the priority measures of the Executive and Legislative branches," he said.

The Palace official meanwhile said there was no need to convene a Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC) meeting in coming up with the list of priority bills.

"Kahit hindi nagkaroon ng pormal na pagpupulong, nasagawa yung kinakailangang koordinasyon, konsultasyon at masinsing pag-uusap sa pagitan ng Lehislatura at Ehekutibo at ang resulta noon ay nakapaghain na ang ating Pangulo ng listahan [While there had been no formal convening of the LEDAC, there had been coordination, consultation and dialogue between the Legislative and the Executive branches and that resulted in the President's list of priority measures]," Coloma said.

"Ang listahang ito ay malaki ang pagkakapareho sa listahan na hinanda ng dalawang Kamara ng ating Kongreso kaya susunod na magaganap ay yung paghahambing at pagpoproseso nito para magkaroon ng pagkakaunawaan kung ano ang mga priority measures [The priority measures of the President are very similar to the list prepared by the two Houses of Congress and the next step is to compare and conduct a process wherein there will be a common understanding on the priority measures]," he said.

CAPTION(S):

COPYRIGHT 2014 Manila Bulletin Publishing Corp.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:National
Publication:Manila Bulletin
Date:Jul 31, 2014
Words:318
Previous Article:Luy: Napoles' maids, drivers forged signatures.
Next Article:DFA condemns rape of Filipina in Libya.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters