Printer Friendly

Pa mor ddisglair yw'r dyfodol?

Byline: LEFIGRUFFUDD

Does dim lot alla i gwyno yn ei gylch ar l penwythnos yn gwylio'r fuddugoliaeth yng Nghaerdydd dydd Sadwrn diwetha. O feddwl yn galed yr unig gwe yn alla i wneud yw awgrymu mai gwell fyddai peidio cael Disney neu ffederasiwn Wreslo Americanaidd i drefnu'r razmataz oedd yn y stadiwm. A oedd angen yr holl dn gwyllt, y sgrns mawr i'n hysbysu ein bod newydd weld "cic gosb" pan ry'n ni i gyd yn gwbod i ni weld cic gosb? Er, falle ddylen ni ddiolch fod y fflachiadau yma'n ddwyieithog, sy'n ddatblygiad i'w groesawu.

Os oedd pobol yn gweiddi "this is not football" wrth i rai drio clapio adeg munud o dawelwch Mervyn Davies, wel ddylen ni hefyd ddweud nad pl-droed Americanaidd yw e chwaith, wrth i'r holl gerddoriaeth aflafar foddi dathliadau naturiol y dorf.

Ond rhaid dweud fod Caerdydd dydd Sadwrn diwetha yn dipyn o garnifal ac yn lot fawr o hwyl, a dw i ddim yn synnu fod Brains a Heineken wedi rasio i sicrhau cytundebau newydd i noddi'r tm a'r stadiwm ar l yr elw wnaethon nhw ar ddiwrnod y gm.

Rhaid llongyfarch y Ffrancwyr hefyd am ar roi'r fath liw a hiwmor i'r diwrnod wrth i'r holl ddinas ildio i grafangau achlysur na welwch chi ei debyg yn Ewrop.

Ond o grafu o dan yr wyneb dyw pethe ddim cweit mor ddisglair ar y gm, wrth gwrs. A dweud y gwir does dim angen crafu o dan yr wyneb, dim ond gweld y seti gwag oedd i'w gweld yng ngm yr Eidal. Roedd un sylwebydd amlwg o'r farn ein bod o fewn un tm cenedlaethol gwael i drychineb yma yng Nghymru (a dim ond yng nghyswllt rygbi y gellir defnyddio'r gair hwnnw). Ond rhaid cytuno gyda JPR yr wythnos hon, sy'n tynnu sylw at y cyferbyniad rhwng y llwyddiant cenedlaethol a methiant sylfaenol y rhanbarthau, y mae'n awgrymu eu diddymu.

A wnaeth yr Undeb gamblo holl dreftadaeth y gm ar un tm cenedlaethol gan esgeuluso holl seiliau a thraddodiad rygbi'r wlad? Mewn llyfr newydd o'r enw The Arms Park, mae'r awduron Bill O'Keefe ac Emyr Young yn holi tipyn o gwestiynau ynglye n hyn. Er enghraifft, pam gwaredu enw byd-enwog fel Parc yr Arfau a'i gyfnewid am rhywbeth sydd fel petai wedi ei greu gan adran lywodraethol yn preifateiddio brand llwyddiannus. Pam diystyru trysorau hanes y gm? Pam creu rhanbarthau sy'n golygu dim i'r cefnogwyr er mwyn plesio ryw syniad sydd gan rai o broffesiynoldeb? Falle mai'r ateb yw gostwng nifer y rhanbarthau lawr i tua un, rhoi crysau coch iddyn nhw a gobeithio'r gore. Neu falle bod angen mynd gam ymhellach a mynd nl at wyth prif glwb, fel yr awgryma JPR, neu greu rhyw fath o reol fod rhaid i ganran o'r tm fod wedi eu geni yn ardal y clwb. Falle byddai hyn yn dod 'nl bach o'r angerdd sydd ei angen gan y chwaraewyr a'r cefnogwyr. Bydde'r un math o reol yng Nghynghrair Pl-droed Cymru sicr o wneud byd o les. Pa synnwyr bod tm y Bala heb Gymry lleol yn chwarae iddyn nhw? Oes syndod fod torfeydd Aberystwyth wedi mynd reit lawr wrth i holl chwaraewyr estron gymryd arian a lle chwaraewyr lleol i ymladd am eu lle yn y gynghrair? Ac nid fi yw'r unig un sy'n eitha balch o weld dau o fawrion pl-droed Lloegr allan o gwpan eilradd Ewrop wythnos diwetha, gyda Man U yn cael gwers bl-droed gan Athletic Bilbao, sydd dim ond yn caniat[sz]u i Fasgiaid chwarae i'w clwb. Gyda'r angerdd a welwyd dydd Sadwrn gan ein tm rygbi cenedlaethol, pam na allai clwb rygbi Cymreig gyrraedd uchelfannau Ewrop gyda rheol debyg? e-bost: lefigruffudd@yahoo.co.uk

CAPTION(S):

Tm rygbi Cymru yn dathlu'r Gamp Lawn
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 24, 2012
Words:624
Previous Article:Neil Cammies STRAIGHTOFFTHEVINE.
Next Article:Pen Llye n Harri Parri ''.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters