Printer Friendly

PUM MUNUD GYDA ...

Byline: ROBIN CEIRIOG

Os ydych chi'n ffan o''r gyfres Rownd a Rownd mi fyddwch chi'n gwybod fod Mathew Parry yn dipyn o ddyn efo'r merched, ac yn y cyfnod byr ers cyrraedd Cilbedlam mae wedi torri sawl calon. Yn ddiweddar mae Mathew, sy'n cael ei chwarae gan yr actor Robin Ceiriog, wedi cymryd ffansi at yr athrawes ifanc Llio James tra bod ei gariad, Si--n, i ffwrdd. Ydi Mathew ar fin torri calon arall yn y pentref? ganddo dipyn o enw drwg bellach, ond sut gymeriad ydi Mathew Parry? CMae AMae Mathew yn dipyn o dderyn, ac yn berson hunanol iawn sydd eisiau cael yr amser gorau iddo fo ei hun heb boeni pwy na be'' mae o'n brifo ar y ffordd. Mae o'n eitha' slei, ac ychydig iawn o gydwybod sydd ganddo fo.

o'n chwarae gem beryg hefo Llio, beth sydd ar y gorwel i'r ddau? CMae AO gofio'r math o gymeriad ydi ei gariad, Si--n, pan fydd hi'n ffeindio allan am berthynas y ddau tydi hi'n sicr ddim am ddioddef yn dawel. Dwi'n meddwl fod gan Mathew deimladau cryf at Si--n, ond os daw perthynas y ddau i ben dwi'n siwr na fydd Mathew yn hir yn ffeindio rhywun arall.

o'n swnio'n dipyn o hwyl, ond wyt ti'n mwynhau chwarae'r rhan? CMae A Wrth fy modd. Dwi'n cael mynd i'r gwaith a bod yn rhywun hollol wahanol i fi fy hun am ychydig oriau pob wythnos. Dwi wedi priodi ac mae gen i dri o blant, felly os fues i erioed yn dderyn mae'r dyddiau hynny wedi hen fynd bellach.

Rownd a Rownd S4C, dydd Llun a dydd Iau, 6.10pm. English and Welsh subtitles available - s4c.co.uk/rowndarownd. Watch again at s4c.co.uk/clic
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Aug 4, 2012
Words:289
Previous Article:SOAPBOX ... (week beginning Monday August 6).
Next Article:up close with... Sarah Jessica Parker.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters