Printer Friendly

PIGION Y PLANT.

MAE heddiw yn ddiwrnod pwysig, sef diwrnod cyhoeddi enillwyr Gwobrau Tir na-Nog eleni, gwobrau sy'n cael eu cyflwyno i'r goreuon sy'n ysgrifennu ar gyfer plant a phobol ifanc. Bydd y seremoni wobrwyo yn digwydd yn fyw ar Uned 5 (S4C, 5.00pm), yng nghwmni'r cyflwynwyr Catrin, Bedwyr a Lowri.

Bydd nifer o s r yn darllen darnau o'r llyfrau sydd wedi dod i'r brig. Mi gawn ni hefyd y cyfle i alw i mewn i Barti Sbondonics ac ymuno x gweithdy barddoniaeth yng nghwmni Bardd Plant Cymru, Mei Mac.
COPYRIGHT 2001 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2001 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Media
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Oct 6, 2001
Words:89
Previous Article:PIGION Y DYDD.
Next Article:PICK OF THE DAY.


Related Articles
PIGION Y PLANT.
PIGION Y PLANT.
PIGION Y PLANT.
PIGION Y PLANT.
PIGION Y PLANT.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters