Printer Friendly

PIGION Y DYDD; WEDNESDAY.

Clasuron Hel Straeon S4C Digidol, 2pm LYN Ebenezer sy'n gwisgo mantell Denis Norden, wrth iddo gymryd cip drwy archifau'r rhaglen gylchgrawn boblogaidd i chwilio am ambell gam gwag gan y cyfranwyr na gyrhaeddodd y sgran yn wreiddiol. Ac mi fydd hi'n amlwg o weld ei ddetholiad pam iddynt fod yn llechu ar y silffoedd yn hel llwch gyhyd.

Mae'n debyg y bydd ambell ddarlledwr proffesiynol yn teimlo fel hoelio croen Lyn ar y pared am feiddio eu dangos yn eu gwendid, ond ni fydd yn hidio rhyw lawer am hynny. Efo'i gefndir mewn newyddiaduraeth, siawns ei fod wedi hen arfer bod yn amhoblogaidd o bryd i'w gilydd. Ac mi fydd y gweddill ohonon ni wrth ein boddau.

Ac nid y darlledwyr proffesiynol yn unig fydd a'u gwrid yn codi, wrth i amryw un o'u gwesteion hefyd wneud smonach o bethau. Ond o leiaf mae ganddyn nhw esgus barod.

Trafferth Mewn Tafarn S4C, 8pm ORIG Williams fydd wrth y drws i'ch croesawu i Dafarn Siin - cyn hired a'ch bod chi'n barchus ac heb fod a'ch bryd ar godi stwr. Ac unwaith y byddwch wedi llwyddo i'w ddarbwyllo i'ch gadael i mewn, mi fydd mir o dalentau wedi ymgasglu oddi mewn i'ch diddanu mewn cerdd a barddoniaeth a chan o flaen cynulleidfa digon swnllyd.

Mi fydd Siin ei hun (John Ogwen) yn ceisio cadw trefn ar bethau yng Nghastell Gwydir, tra bydd Twm Morys yn cynnig ei sylwadau odledig ac anghonfensiynol ar ddigwyddiadau'r noson. Hefyd wedi mentro i'r ffau o wallgofrwydd bydd gwesteion cerddorol, tra bydd merch ifanc digon parod ei thafod yn gweini ar y byrddau ac yn cynnig ambell bill ei hun tuag at adloniant y noson.
COPYRIGHT 2001 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2001 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Media
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 8, 2001
Words:277
Previous Article:IN THE FRAME - Madonna; WEDNESDAY.
Next Article:PIGION Y PLANT; WEDNESDAY.


Related Articles
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY.
PIGION Y DYDD; TUESDAY.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY Dydd Mercher.
PIGION Y PLANT; WEDNESDAY Dydd Mercher.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY.
PIGION Y DYDD; WEDNESDAY.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |